Άρθρο 11 Αυτεπάγγελτη έρευνα των δηλώσεων αυτού που ζητεί το κληρονομητήριο – Τροποποίηση άρθρου 1959 Αστικού Κώδικα

Στο άρθρο 1959 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της αυτεπάγγελτης έρευνας των δηλώσεων αυτού που ζητεί το κληρονομητήριο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, διαγράφονται οι λέξεις «από το δικαστήριο», β) στο πρώτο εδάφιο, βα) οι λέξεις «Ο ειρηνοδίκης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο», ββ) η λέξη «αυτεπαγγέλτως» διαγράφεται, βγ) οι λέξεις «να διατάξει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «να ζητήσει», γ) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «να διατάξει να κλητευθούν και» αντικαθίσταται με τη φράση «να καλέσει για» και το άρθρο 1959 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1959
Αυτεπάγγελτη έρευνα

Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο έχει δικαίωμα να ερευνήσει με κάθε τρόπο για να εξακριβώσει τις δηλώσεις εκείνου που ζητεί το κληρονομητήριο και ιδίως να ζητήσει να δημοσιευθεί η αίτηση, καθορίζοντας και τον τρόπο δημοσίευσής της. Έχει επίσης δικαίωμα να καλέσει για να ακουστούν πρόσωπα που είναι πιθανό να αξιώνουν κληρονομικά δικαιώματα και ιδίως πρόσωπα τα οποία θα ήταν κληρονόμοι αν τυχόν ήταν άκυρη η διάταξη της τελευταίας βούλησης, ή πρόσωπα τα οποία έχουν δίκη που εκκρεμεί για το ίδιο κληρονομικό δικαίωμα.».