ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Άρθρο 3 Εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της εγγραφής σωματείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «, με την επιφύλαξη της παρ. 1Α», β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) στην παρ. 2, μετά από τις λέξεις «κατά της διαταγής» προστίθενται οι λέξεις «ή της πράξης», και το άρθρο 787 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 787

1. Όταν ζητείται κατά το νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό, ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, με την επιφύλαξη της παρ. 1Α.
1Α. Ειδικά η εγγραφή στο βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό ή η τροποποίηση του καταστατικού επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και αθλητικών σωματείων όλων των βαθμών διενεργείται με πράξη δικηγόρου, μέλους του δικηγορικού συλλόγου του πρωτοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, κατόπιν αίτησης, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο και συνοδεύεται από ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου. Ο αρμόδιος δικηγόρος επιλέγεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, επιλέγεται αυτεπαγγέλτως από τη γραμματεία του δικαστηρίου ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου.
2. Δικαίωμα ανακοπής κατά της διαταγής ή της πράξης που δέχεται αίτηση εγγραφής σωματείου ή τροποποίησης καταστατικού έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.».

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 22:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΣΙΟΣ

  Η αίτηση για το σωματείο θα κατατίθεται από ποιον;;;;; Θα είναι απαραίτητη η πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου δηλαδή του Ειρηνοδίκου για να προχωρήσουμε στον επόμενο στη σειρά από τη λίστα Δικηγόρο;;;; Πόσες φορές δηλαδή αν καθυστερήσει ο δικηγόρος η Γραμματεία θα τον στείλει στο πειθαρχικό του συμβούλιο;;;;;; Όλα αυτά είναι πολύ ασαφή και ακατανόητα!!!!!!!!!!!

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 20:21 | Ολγα Παπαδογιαννη

  Η αναθεση σε δικηγόρο που ορίζει το πρωτοδικείο για την έκδοση της πράξης και η ταυτόχρονη απασχόληση πληρεξουσίου δικηγόρου για την προετοιμασία των εγγράφων επιβαρύνει διπλά τους εντολείς. Η δημιουργία ενός συστήματος όπου οι εντολείς προσλαμβάνουν αυτοί τον δικηγόρο ο οποίος με τα εχέγγυα του άμισθου δικαστικού λειτουργού ολοκληρώνει σε one stop shop την έκδοση της πράξης πχ απόφαση για εγγραφή σωματείου ή έκδοση κληρονομητηρίου κλπ θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο την διεκπεραίωση των διαδικασιών με σημαντικά μικρότερο κόστος και αποφυγή διπλής ή πολλαπλής απασχόλησης δικηγόρων. Οι περιπτώσεις τις οποίες καλούνται να διεκπεραιώσουν οι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί δικηγόροι υπό τις περιστάσεις που διενεργούνται δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ερωτηματικά αναφορικά με την αμεροληψία και πιθανές καταχρήσεις εξουσίας, οι όποιες λίγες περιπτώσεις ενδοχομένως αναφυούν θα πρέπει να επισείουν σημαντικές ποινές στον άμισθο δημόσιο λειτουργό που παρενέβη τις επιταγές της αμερόληπτης και δίκαιης διεκπεραίωσης της υπόθεσης. Παρόμοια αντιμετώπιση υφίστατο με τους άμισθους υποθυκοφύλακες/συμβολαιογράφους. Προτείνω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον κλάδο των δικηγόρων, μεγαλύτερη ευελιξία στο μοντέλο ώστε και η ταχύτητα και το κόστος να βελτιστοποιηθούν

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 20:58 | Ολγα Παπαδογιαννη

  Η διατυπωση για τα σωματεια φαίνεται να αφήνει εκτός από τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους τα απλά σωματεία, εκπολιτιστικα εξωραιστικούς συλλόγους κλπ. Θεωρώ ότι πρόκειται για αβλεψία αφού επιτρέπεται το μείζον [συνδικαλιστκές οργανώσεις αθλητικά σωματεία] να μην επιτρέπεται το έλλασον. Προς αυτή την κατεύθυνηση και άλλα σχόλια ήδη υποβεβλημένα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2024, 13:15 | Στέλλα και Ελπίδα

  Πάντα επιχειρείται η επιτάχυνση της διαδικασίας και ως επί το πλείστον επέρχεται επιβράδυνση.
  Θέλετε να κάνετε λίγη αποσυμφόρηση των Ειρηνοδικείων, ώστε να μπορούν αυτά να ασχολούνται καλύτερα με τις όντως δικαστικές υποθέσεις;

  1)Δώστε εξ ολοκλήρου τα σωματεία (με τήρηση μόνο του μητρώου στο Πρωτοδικείο) και τα κληρονομητήρια στους δικηγόρους και μη δημιουργείτε πάλι μεσοβέζικες καταστάσεις, που μόνο παιδεμό, αλλά και καθυστέρηση προκαλούν (όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει).

  2)Αφήστε τις αποδοχές κληρονομίας στους συμβολαιογράφους, γιατί η γραμματεία είναι ήδη επιφορτισμένη με πολλαπλά αντικείμενα , όλως ενδεικτικά : καταθέσεις , έδρες, πτωχευτικό, εκουσία (σωματεία, κληρονομητήρια, αποποιήσεις, διαθήκες, «απόνερα» του ν. 3869/2010, -όπως π.χ. απαλλαγές, μεταρρυθμίσεις, ερμηνεία απόφασης, παύση εργασιών εκκαθάρισης- , προανάκριση (στα μεικτά), διοικητικά έγγραφα (πληθώρα), συνεχής παροχή στατιστικών στοιχείων, ταυτοχρόνως εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων και δια ζώσης από τα αρχεία μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνική εξυπηρέτηση και γενικά, «you name it, we got it»!
  Εξάλλου, ως προς τις αποδοχές κληρονομίας, πέρα από το ότι ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου εννοείται ότι δεν γίνεται να ελέγχει κάτι , αλλά το μόνο που νοείται να κάνει είναι έκθεση κατάθεσης-εγχείρισης της συγκεκριμένης δήλωσης που θα του προσκομίζεται, μια ακόμη επιβαρυντική πτυχή του εγχειρήματος είναι το πού θα χωρέσει όλο αυτό το αρχείο των εγγράφων που θα μαζευτούν, στα ήδη επιβαρυμένα λόγω της έλλειψης χώρου γραφεία-κτίριά μας;
  Για να μην αναφέρουμε, ότι οι αποποιήσεις θα έπρεπε να είναι για τον κόσμο ατελώς, γιατί, γινόμαστε οι αποδέκτες της έντονης δυσαρέσκειας των αποποιούμενων, των οποίων η συμπεριφορά συχνά είναι άσχημη έως και υβριστική προς τον γραμματέα των αποποιήσεων, ωσάν να έφταιγε αυτός, που θα πρέπει να «κουβαληθούν στο Ειρηνοδικείο για ν’ αποποιηθούν την κληρονομία και να πληρώσουν κιόλας γι’ αυτό».

  3)Οι Δηλώσεις τρίτου θα έπρεπε να γίνονται μόνο και κατευθείαν στις Δ.Ο.Υ. Τι νόημα έχει να γίνονται στο Ειρηνοδικείο και το Ειρηνοδικείο πάλι να τις αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ.; (Πάντα αρμόδιο το Ειρηνοδικείο της γειτονιάς σας! Αρκεί να εμπλεκόμαστε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο).

  4)Το μόνο θετικό είναι ότι (επιτέλους) φεύγουν οι ένορκες βεβαιώσεις – από πόσο καιρό έπρεπε να έχει γίνει αυτό – πάλι καλά!

  5)Η χορήγηση νομικής βοήθειας θα έπρεπε να γίνεται αποκλειστικά στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Εκεί ν’ απευθύνεται ο πολίτης και να επιλαμβάνεται της υπόθεσης συγκεκριμένος δικηγόρος (από τη σχετική λίστα που τηρείται εκεί) και από την αρχή ως το τέλος.
  Σε περίπτωση δε που πρέπει και πάλι να μπλεχτεί και το Ειρηνοδικείο, θα ήταν σκόπιμο τουλάχιστον, ο αιτούμενος τη νομική βοήθεια να απευθύνεται πρώτα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, όπου ο εκάστοτε, βάσει καταλόγου τους, Δικηγόρος, θα ακούει την υπόθεση, θα εντοπίζει ποιο ένδικο βοήθημα πρέπει ν’ ασκηθεί ή ποια τυχόν εξωδικαστική ενέργεια πρέπει να γίνει και θα συντάσσει τη σχετική αίτηση προς τον Ειρηνοδίκη (αυτού του ιδίου του Δικηγόρου, που ασχολήθηκε με την υπόθεση, προτεινομένου εννοείται και προς διορισμό με την απόφαση).
  Έτσι θ’ αποφεύγεται η πρόσθετη καθυστέρηση από την «πρόπλυση» ενώπιον του Ειρηνοδίκη, ο οποίος, συχνά καλείται, προτού κατατεθεί οποιαδήποτε αίτηση για νομική βοήθεια από τον πολίτη, να πρέπει να τον ακούσει να εκθέτει όλη την υπόθεσή του, προκειμένου η αίτηση για νομική βοήθεια που θα υποβληθεί κατόπιν προς το Ειρηνοδικείο να είναι σαφής και ορισμένη και να προκύπτει τόσο η αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου όσο και οι ενέργειες για τις οποίες θα δοθεί η νομική βοήθεια.

  Ευχαριστούμε
  (Με το θάρρος του γραμματέα Ειρηνοδικείου, που υπηρετεί πιστά την Υπηρεσία του και τον πολίτη)

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 00:48 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 20:14 | Κώστας Δημητρίου

  1) τον δικηγόρο που θα εκδίδει την διάταξη ποιος θα τον πληρώνει; & ποια θα είναι η αμοιβή του;
  2) ο δικηγόρος που θα ενεργεί σε πράξεις που παλιότερα ήταν έργο δικαστή, θα έχει κάλυψη για αστική ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος θεωρήσει ότι θίγεται από την ενέργειά του με τον ρόλο αυτό & θελήσει να τον ενάγει στα δικαστήρια (όπως οι αγωγές κακοδικίας);

 • 15 Φεβρουαρίου 2024, 23:13 | χ.κ.

  η διαταξη θα επρεπε να αφορα όλων των ειδών τα σωματεία, ακόμα και τα πολιτιστικά

 • 15 Φεβρουαρίου 2024, 21:05 | Δημήτριος Μωρίδης

  «Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου.»
  Η διάταξη αυτή να αφαιρεθεί, καθώς είναι προσβλητική για τον δικηγόρο, ο οποίος δεν πληρώνεται άμεσα, αλλά μετά από 2 και3 χρόνια. Να δημιουργήσετε λογαριασμό με διαθέσιμα από τον οποίο θα εξοφλείται ο δικηγόρος μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση της Πράξης.