Άρθρο 18 Κατάθεση κατά την προδικασία στη διοικητική δίκη – Τροποποίηση άρθρου 185 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Στο άρθρο 185 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί της κατάθεσης κατά την προδικασία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, i) διαγράφονται οι λέξεις «του ειρηνοδίκη ή», ii) προστίθενται οι λέξεις «ή δικηγόρου» και iii) προστίθενται εδάφια, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έκτο και έβδομο, β) στην παρ. 3, διαγράφονται οι λέξεις «και μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις προς αυτόν» και το άρθρο 185 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 185
Κατάθεση κατά την προδικασία

1. Οι μαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες προσάγουν οι διάδικοι προαποδεικτικώς λαμβάνονται ενόρκως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 184, ενώπιον του συμβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας του μάρτυρα. Η ένορκη βεβαίωση, που λαμβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.
2. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη μαρτυρικής κατάθεσης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιδίδει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την κατάθεση, στους λοιπούς διαδίκους, κλήση, η οποία αναφέρει το ένδικο βοήθημα ή μέσο που αφορά η κατάθεση, τόπο, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, καθώς και το θέμα της κατάθεσης.
3. Κατά την κατάθεση του μάρτυρα παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι.».

  • 17 Φεβρουαρίου 2024, 11:45 | Δημήτριος Ραζέλος

    Αντί να επεκτείνουμε τις ερωτήσεις σε όλες τις ένορκες βεβαιώσεις στις πολιτικές και διοικητικές δίκες, τις καταργούμε! Το έλλειμμα δικαίου αυξάνεται. Δηλαδή απαγορεύουμε στο διάδικο να αποδείξει μέσω των ερωτήσεων που απευθύνει στον μάρτυρα, την αποκάλυψη όλης της αλήθειας, αφού ως γνωστόν οι ένορκες βεβαιώσεις ετοιμάζονται από δικηγόρο και είναι πάντοτε μονομερείς υπέρ του διάδικου για τον οποίο γίνονται. Πάει η αλήθεια, πάει η αξιοπιστία πάει η ισότητα των όπλων, πάει το δικαίωμα ανταπόδειξης (που θα ασκείται με επιπλέον κόστος άλλων ένορκων βεβαιώσεων) και καταργείται μια λίαν επιτυχημένη ρύθμιση της εξέτασης μαρτύρων στα πλαίσια ένορκης βεβαίωσης, δεδομένου ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια σχεδόν ποτέ δεν εξετάζουν μάρτυρα ακόμη κι εκεί που όφειλαν.
    Μην αφαιρέσετε τις ερωτήσεις. Να τις επεκτείνετε σε όλες τις πολιτικές και διοικητικές δίκες.

  • 16 Φεβρουαρίου 2024, 20:32 | Κώστας Δημητρίου

    αυτού του τύπου οι ένορκες καταθέσεις είναι ημίμετρο … => από την στιγμή που δεν προβλέπεται μαρτυρική απόδειξη ενώπιον δικαστή , μην περιμένουμε κάτι καλύτερο !