Άρθρο 8 Ένδικα μέσα κατά της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου – Αντικατάσταση άρθρου 824 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Το άρθρο 824 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης για την παροχή κληρονομητηρίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 824

1. Η πράξη, η οποία εκδίδεται από τον δικηγόρο και στην οποία στηρίζεται η παροχή πιστοποιητικού, προσβάλλεται με τριτανακοπή εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 586, 587, 588, 589 και 590, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της. Η προθεσμία της τριτανακοπής και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της πράξης και την έκδοση του πιστοποιητικού.
2. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή πιστοποιητικού προσβάλλεται με έφεση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την ισχύ της απόφασης και την έκδοση του πιστοποιητικού. Η απόφαση που διατάζει την παροχή πιστοποιητικού δεν προσβάλλεται με αναψηλάφηση, αναίρεση ή τριτανακοπή.
3. Η απόφαση που διατάζει την αφαίρεση του πιστοποιητικού ή το κηρύσσει ανίσχυρο ή εκείνη που το τροποποιεί ή το ανακαλεί προσβάλλεται μόνο με τριτανακοπή στο δικαστήριο της κληρονομίας εντός της προθεσμίας του άρθρου 1965 του Αστικού Κώδικα.».

  • 21 Φεβρουαρίου 2024, 22:05 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    Στην παρ. 2 και 3 του άρθρου 824 η λέξη »απόφαση προτείνεται να αντικατασταθεί με τις λέξεις ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.