ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ Άρθρο 15 Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με πράξη δικηγόρου -Προσθήκη άρθρου 706Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), μετά από το άρθρο 706, προστίθεται άρθρο 706Α ως εξής:

«Άρθρο 706 Α
Εγγραφή και εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με πράξη δικηγόρου

1. Τίτλο για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης και τίτλο για την εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης αποτελεί πράξη η οποία εκδίδεται από δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το ειρηνοδικείο στο οποίο κατατίθεται η αίτηση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και τα δικαιολογητικά έγγραφα να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνοδεύεται από το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης. Ειδικώς η αίτηση για την εγγραφή προσημείωσης συνοδεύεται και από έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου η αίτηση. Για την έγγραφη συναίνεση απαιτείται είτε συμβολαιογραφικό είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο. Στην έγγραφη συναίνεση αποτυπώνεται η συμφωνία του καθ’ ου η αίτηση για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του, με ειδική μνεία της αιτίας και του ύψους της οφειλής, καθώς και του ποσού της προσημείωσης υποθήκης και περιγραφή του ακινήτου ή των ακινήτων που θα προσημειωθούν. Ο δικηγόρος επιλέγεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου, την οποία αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του δέκατου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του έκτου εδαφίου.
Ο δικηγόρος εκδίδει την πράξη, την υπογράφει και την προσκομίζει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, όπου η πράξη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια αρχειοθετείται με τα αναγκαία έγγραφα στο αρχείο του δικαστηρίου, από όπου οι έχοντες έννομο συμφέρον λαμβάνουν αντίγραφα.
2. Με πράξη δικηγόρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 706 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), εξαλείφεται προσημείωση υποθήκης, ανεξαρτήτως του τίτλου εγγραφής της, εφόσον από την πράξη προκύπτει ρητά η συναίνεση όλων των μερών που είχαν εμπλακεί στην εγγραφή της.».

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 22:02 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΡΕΚΟΥ

  Εάν στη διάταξη δεν προβλεφθεί υπογραφή δικηγόρου και έκδοση γραμματίου προείπραξης και για τις δύο μεριές (καθού και υπερού) τόσο στην εγγραφή όσο και στην εξάλειψη, η ρύθμιση δεν συνάδει με τον σκοπό του νομοθέτη που είναι η ενίσχυση της δικηγορικής ύλης και όχι η απομείωσή της.

  Η ασφάλεια των συναλλαγών επιτάσσει – ιδίως επί εγγραφή της προσημείωση ποy συνιστά σύσταση βάρους στην περιουσία του καθού η αίτηση – η διαδικασία να γίνεται με μεσολάβηση δικηγόρου και σε κάθε περίτπωση όχι εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θεώρησης εγγράφου λόγω των κινδύνων διαρροής των κωδικών του καθού και των κινδύνων του διαδικτύου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 21:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η παράσταση δικηγόρων και η προσκόμιση των σχετικών γραμματίων προείσπραξης αφορά τόσο τον αιτούντα όσο και τον καθ’ου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 18:12 | Κράτος Δικαίου

  Θα πρέπει ρητά να ορίζεται ότι παρίστανται υποχρεωτικά δικηγόροι για τις δύο πλευρές αιτούντα και καθ’ ου η αίτηση, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, με προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 17:37 | Ε.Σ.

  Η μεχρι σήμερα διαδικασία των συναινετικών προσημειώσεων/ανακλήσεων δε δημιουργεί φόρτο εργασίας στις γραμματείες των ασφαλιστικών μέτρων των Ειρηνοδικείων/Μονομελών Πρωτοδικείων, αφού ούτε ο όγκος των αιτήσεων εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων και ανακλήσεων είναι μεγάλος, ούτε η καταχώρηση της απόφασης και η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων, από το γραμματέα χρειάζεται περισσότερα από λίγα λεπτά της ώρας για να ολοκληρωθεί. Εάν ακολουθηθεί η μετά την τροποποίηση διαδικασία, οι αποφάσεις θα καθυστερούν να δημοσιευθούν, αφού κάθε δικηγόρος θα έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να διεκπεραιώσει την υπόθεση, και θα αναιρεθεί και η λειτουργία της προσημείωσης ως ασφαλιστικού μέτρου. Από την προτεινόμενη τροποποίηση, δε διευκρινίζεται, ως προελέχθη, εάν θα υπάρχει γραμμάτιο και για τις δυο πλευρές, και θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 17:23 | ΑΡΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΗ

  Στην παρ. 2 του άνω άρθρου, δεν καθίσταται σαφές ότι και στην εξάλειψη των προσημειώσεων, όπως και στην εγγραφή αυτών, είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρων και για τις δύο πλευρές, δήλ. τόσο για τον αιτούντα όσο και για τον καθού η αίτηση, με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ την προσκομιδή σχετικών γραμματίων προείπραξης. Πρέπει να συμπληρωθεί ρητά.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 15:40 | Νίκος Κουκόλης

  Πρέπει να διευκρινιστεί και να αναφερθεί ρητά ότι διατηρείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου και για τον καθ΄ου η αίτηση, είτε πρόκειται για εγγραφή προσημείωσης είτε για εξάλειψη, όπως άλλωστε ισχύει μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που δεν αναφερθεί ρητά, όπως συμβαίνει για την παράσταση του αιτούντα, θα πρόκειται για ξεκάθαρη μείωση της δικηγορικής ύλης. Υποτίθεται ότι το Ν/Σ έχει σκοπό την «ενίσχυση της δικηγορικής ύλης», όπως τιτλοφορείται.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 12:04 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕΡΤΖΙΩΤΗ

  1. Η δομή του νέου άρθρου 706Α πρέπει να είναι πιο σαφής. Να υπάρχουν διαφορετικές παράγραφοι για τη διαδικασία εγγραφής (για την οποία υπάρχει αναλυτική περιγραφή), τη διαδικασία εξάλειψης (για την οποία δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά μόνο συνοπτική αναφορά) και για τον δικηγόρο που εκδίδει την κατά περίπτωση πράξη.
  2. Η παρ. 3 του άρθρου 706 στην οποία παραπέμπει η παρ. 2 του νέου άρθρου δεν υπάρχει.
  3. Δημιουργείται σύγχυση ως προς την εξάλειψη της προσημείωσης. Γιατί στην παρ. 1 του νέου άρθρου αναφέρεται η εξάλειψη συναινετικής (μόνο) προσημείωσης, ενώ στην παρ. 2 αναφέρεται εξάλειψη προσημείωσης ανεξαρτήτως τίτλου εγγραφής, άρα και αναγκαστικής προσημείωσης (δυνάμει διαταγής πληρωμής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων κατ’ αντιδικία). Μήπως ο σκοπός της διάταξης ήταν η συναινετική εξάλειψη κάθε προσημείωσης (συναινετικής και αναγκαστικής), οπότε θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση ;
  4. Όταν ο συναινών στην εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης είναι νομικό πρόσωπο (συνήθως Τράπεζα), η έγγραφη συναίνεση που θα υπογράφει (δυνάμει σχετικού δικαστικού πληρεξουσίου) ο πληρεξούσιος δικηγόρος του νομικού προσώπου θα απαιτεί και αυτή ψηφιακή υπογραφή (μέσω gov.gr) ;
  5. Δεν αναφέρεται τίποτε για γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγόρου του καθού η εγγραφή ή η εξάλειψη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 12:34 | ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΝΟΥ

  Η παράσταση δικηγόρου για τον αιτούντα και τον καθού (είτε πρόκειται για εγγραφή είτε για εξάλειψη προσημείωσης) να διευκρινιστεί ότι είναι υποχρεωτική, όπως και η προσκομιδή γραμματίου προείσπραξης για τους δικηγόρους όλων των μερών. Δεν μπορεί να αναφέρεται «πανηγυρικά» στην περίπτωση του δικηγόρου του αιτούντος την εγγραφή και όχι του δικηγόρου πχ του καθού η εξάλειψη!

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 11:09 | ΠΑΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΗ

  Δεν γίνεται σαφές από τη διάταξη, ότι ο καθ’ ου στην εγγραφή της προσημείωσης θα πρέπει να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα συνυπογράφει την έγγραφη συναίνεση, όπως γίνεται και τώρα. Στην έγγραφη συναίνεση θα επισυνάπτεται και το γραμμάτιο του δικηγόρου του καθ’ ου. Εάν δεν γίνει έτσι, τότε σε ποια ενίσχυση δικηγορικής ύλης, αναφερόμαστε.
  Επειδή, όλοι, όσοι ασχολούνται με τις συναινετικές προσημειώσεις γνωρίζουν, ότι οι συναινέσεις για την ανάκληση της προσημείωσης με σκοπό την εξάλειψη, γίνονται από δικηγόρους στους οποίους έχουν δοθεί πληρεξούσια από Τράπεζες. Οι δικηγόροι αυτοί, θα πρέπει και πάλι να γίνει σαφές, ότι θα συναινούν και η συναίνεσή τους θα συνοδεύεται από γραμμάτιο προείσπραξης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 11:48 | Σταυρούλα Κ.

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καθ’ου η αίτηση θα πρέπει και αυτός υποχρεωτικά να κόψει γραμμάτιο προσείσπραξης. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά ρητά. Θα πρέπει να αναφερθεί ρητά και με σαφήνεια προς αποφυγήν λαθών και παραλείψεων, όπως ακριβώς αναφέρεται και για τον δικηγόρο του αιτούντος.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 11:05 | Χ. Γ.

  Θα πρέπει να ορίζεται ρητά ότι παρίστανται υποχρεωτικά δικηγόροι για τις δύο πλευρές αιτούντα και καθού η αίτηση, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, με προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 10:30 | Ιωάννα Λιανού

  Δε διευκρινίζεται αν θα υπάρχουν παραστάσεις δικηγόρων για τους καθών (είτε πρόκειται για εγγραφή είναι για εξάλειψη προσημείωσης) όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Οπως αναφέρεται «πανηγυρικά» για τον δικηγόρο του αιτούντος την εγγραφή της προσημείωσης (η υποχρεωτική προσκομιδή γραμματίου προείσπραξης), με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναφερθεί και για τους δικηγόρους των καθών (και γενικά όλων των διαδίκων).

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 10:55 | ΔΗΜΗΤΡΑ Γ.

  να διευκρινισθεί ότι είνα υποχρεωτική η υποβολή γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τον αιτούντα και τον καθού στην εγγραφή και την εξάλειψη

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 10:29 | GIANNAKOULOPOULOU CHRYSOULA

  Στο άρθρο 706 Α για την εγγραφή και την ανάκληση προσημείωσης υποθήκης, ορίζεται ρητά ότι απαιτείται γραμμάτιο προείσπραξης για το δικηγόρο του αιτούντος, όχι όμως και για το δικηγόρο του καθού η προσημείωση ή του καθού η ανάκληση. Πρέπει να προβλέπεται ρητά και για το δικηγόρο του καθού ως υποχρεωτική η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 21:28 | Ολγα Παπαδογιαννη

  Προς τον σκοπό της επιτάχυνσης έτι περαιτέρω και της μείωσης του κόστους για τους εντολείς (υπερ ου και καθ’ ου η προσημείωση) : Δεν θα ήταν βέλτιστο η πράξη για την εγγραφή ή την εξάλειψη να γίνεται με σύμπραξη (κοινή πράξη) των δικηγόρων των 2 πλευρών χωρίς την ανάγκη να μεσολαβεί και τρίτος δικηγόρος που διορίζει το δικαστήριο ?

 • 25 Φεβρουαρίου 2024, 23:11 | Ιωάννα Κανελλοπούλου

  Κατά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει το παρόν σχέδιο νόμου, υπάρχει η παραδοχή ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές νόμου, σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ.
  Προφανώς σε καμία από τις χώρες που ανήκουν στην κοινή μας οικογένεια του ηπειρωτικού δικαίου δεν συγχέονται μεταξύ τους με υβριδικό τρόπο οι αρμοδιότητες των διαφορετικών φορέων της δικαιοσύνης:
  Α: Των δικηγόρων, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης υπό την ιδιότητά τους ως ιδιωτών νομικών παραστατών, αιτουμένων για λογαριασμό των εντολέων τους την εφαρμογή του νόμου ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και εγγυωμένων τη δικαστική εκπροσώπηση αυτών.
  Β: Των δικαστών, ως των κατ’ αποκλειστικότητα δικαιοδοτικών οργάνων για την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων/ πράξεων/ διαταγών, με τα εχέγγυα της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που τους παρέχονται από το Σύνταγμα.
  Γ: Των συμβολαιογράφων ως αμερόληπτων ως προς τα εκατέρωθεν συμφέροντα των μερών, άμισθων δημοσίων λειτουργών της προληπτικής δικαιοσύνης με οιονεί δικαιοδοτικά καθήκοντα και συντακτών δημοσίων εγγράφων εξοπλισμένων από τον νόμο με το τεκμήριο της γνησιότητας, της πλήρους αποδεικτικής ισχύος και της εκτελεστότητας, επιφορτισμένων με τον πλήρη έλεγχο νομιμότητας των δηλώσεων των ενώπιόν τους εμφανιζομένων.
  Δεν νοείται ο ρόλος του δικηγόρου να εμπεριέχει ταυτόχρονα και το αίτημα παροχής έννομης προστασίας και την απόδοση αυτής. Με ποια εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας εκδίδει ο δικηγόρος ασφαλιστικά μέτρα όπως είναι η προσημείωση υποθήκης; Πώς του αποδίδονται δικαιοδοτικές αρμοδιότητες; Πώς νοείται αυτός να μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο δικηγόρος της Τράπεζας και ο εκδότης της πράξης που αποτελεί τίτλο για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή τίτλο για την εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, αν τύχει να οριστεί από τον προβλεπόμενο κατάλογο; Ή ο συνάδελφός του στο ίδιο γραφείο; Σε ποιον ιεραρχικό έλεγχο επιθεώρησης -και όχι μόνο πειθαρχικό- υπάγεται ο δικηγόρος; Στους δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται από το Σύνταγμα να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα και η συμμετοχή στην Κυβέρνηση. Ποια ανάλογα εχέγγυα ανεξαρτησίας έχουν οι δικηγόροι, που μπορούν να είναι και έμμισθοι και μέλη της Κυβέρνησης;

  Κατά το άρθρο 1261 του Αστικού Κώδικα, «Τίτλοι που χορηγούν δικαίωμα για την απόκτηση υποθήκης είναι ο νόμος, η δικαστική απόφαση και η ιδιωτική βούληση». Και στην περίπτωση της ιδιωτικής βούλησης, η υποθήκη, ως εμπράγματο δικαίωμα, συστήνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αφού η ιδιωτική βούληση αυτονόητα ενυπάρχει στις περιπτώσεις της συναινετικής εγγραφής ή εξάλειψης προσημείωσης (που είναι έλασσον της υποθήκης), η μόνη χρήσιμη τροποποίηση θα ήταν αυτή του άρθρου 1274 του ΑΚ, ώστε να συμπεριλάβει τις συμβολαιογραφικές πράξεις για την περίπτωση της συναινετικής εγγραφής προσημείωσης. Εξάλλου αυτό ήδη προβλέπεται για την εξάλειψη της προσημείωσης κατά το άρθρο 1330 του ΑΚ, που προβλέπει στην παρ. 1 ότι η προσημείωση εξαλείφεται με συναίνεση του δανειστή, που παρέχεται όπως και για την εξάλειψη της υποθήκης, δηλαδή, κατά το 1325 ΑΚ, με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση.
  Οι Συμβολαιογράφοι έχουν εξάλλου ήδη καθορισμένη τοπική αρμοδιότητα και τηρούν το απαραίτητο αρχείο, απαλλάσσοντας τις γραμματείες των δικαστηρίων από όλες τις αχρείαστες διαδικασίες του άρθρου 15. Η διατήρηση παράστασης (γραμματίου) των δικηγόρων ενώπιον συμβολαιογράφων, όπως και στα συναινετικά διαζύγια, δεν παραβλάπτει τα εύλογα συμφέροντα των δικηγόρων, αντίθετα απολύτως αποσυμφορεί τα δικαστήρια και τις γραμματείες τους.

 • 22 Φεβρουαρίου 2024, 21:50 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΗ

  Δεν διευκρινίζεται αν ο δικηγόρος που θα αναλαμβάνει την κάθε υπόθεση θα συντάσει μόνος του την «πράξη εγγραφής» ή αν θα του την ετοιμάζει ο αιτών δικηγόρος, όπως συμβαίνει σήμερα στις συναινετικές προσημειώσεις.
  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο δικηγόρος θα έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για την έκδοση της σχετικής πράξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη άμεσης έκδοσης της απόφασης και άμεσης εγγραφής της προσημείωσης. Οι τριάντα ημέρες είναι υπερβολικά πολλές αν σκεφτεί κανείς ότι αν αυτές περάσουν άπρακτες θα αναλαμβάνει άλλος δικηγόρος που θα έχει στη διάθεσή του ακόμη 30 ημέρες ……

 • 22 Φεβρουαρίου 2024, 01:20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

  Η εγγραφή και εξαλειψη υποθήκης δύναται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4649/19 (Διαμεσολάβηση) .
  Πολύ εύκολα μπορεί να θεσμοθετηθεί και για την προσημείωση υποθήκης , με την αυτή αιτιολογική έκθεση .
  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουμε για το ζήτημα της επίλυσης διαφοράς καθώς άπαντα καλύπτονται απο την ήδη υπάρχουσα πρόβλεψη για την εγγραφή και εξαλειψη της υποθήκης . Επικουρικά για την εγγραφή και την εξαλειψη προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης , πάντοτε υπάρχει διαφορα προς επιλυση με έστω και κάποιον τρόπο ερμηνείας , γραμματικής , διασταλτικής ή τέλολογικής.
  Το ζήτημα βρίσκεται στο ερώτημα : θελουμε ή δε θέλουμε να δώσουμε στέρεη λύση ;
  Με τον τρόπο αυτο καλύπτονται πλήρως και όλα τα υπόλοιπα ζητηματα (πράξεις εσφαλμένες δικηγόρων , gov, κωδικοί taxis και ποιος τους χρησιμοποίησε ,κ.α)
  Με τη Διαμεσολαβηση έχουμε αυτοπρόσωπη παρουσία -και με απλό ηλεκτρονικό μέσο zoom, teams, viber, FaceTime και οποιοδήποτε άλλο , όπου και ο εγγονός μπορεί να πάει στον παππού του να τον βοηθήσει όπου και αν είναι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα – Δικηγορος για κάθε μέρος με υποχρεωτική παράσταση , διαμεσολαβητης , του οποίου και μόνο η δίκη του υπογραφή απαιτείται να είναι πρωτότυπη ή ηλεκτρονική , κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου με 50€ (e paravolo κωδικός 2450) , το παίρνεις αυθημερον και το καταχωρείς στο Κτηματολόγιο αυθημερόν ηλεκτρονικά με ΜΟΝΗ πληρωμή των δικαιωμάτων του κτηματολογίου . Δεν υπάρχει ούτε χαρτόσημο ούτε τίποτα άλλο και όλα αυτά έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και λειτουργούν άψογα . Κοινώς έχουν ήδη δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία . Ποιος ο λόγος λοιπόν να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε νέα περιπέτεια χωρίς λόγο .
  Επιπλέον σήμερα έχουν διαπίστευση 3.000 περίπου διαμεσολαβητές και αυξάνονται ταχύτατα κάθε χρόνο .
  Τα παραπάνω εξυπηρετούν τους πάντες , με χαμηλότερο κόστος (μπορεί να προβλεφθεί και συγκεκριμένο ποσό για όλους τους εμπλεκόμενους αλλά ήδη στην πράξη είναι όλα χαμηλότερα απο ότι στα ασφαλιστικά μέτρα) και σίγουρα πολύ πολύ πιο γρήγορα όλα αφού κυριολεκτικά με απλή συνεννόηση μπορούν να γίνουν τα πάντα ακόμη και σε ένα πρωινό .
  Δηλαδη υπογραφές στις 10:00 το πρωί -δια ζώσης ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως – 11:00 κατάθεση απο οποιονδήποτε στη γραμματεία του πρακτικού διαμεσολάβησης και λήψη θεωρημένο αντιγραφου , 12:00 κατάθεση ηλεκτρονικά ή δια ζωσης στο Κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο .
  Αν παρατηρήσατε το παραπάνω ρεαλιστικότατο παράδειγμα έχει και άνεση χρόνου χωρίς τρέξιμο .
  Οποίος έχει κάνει την εν λόγω διαδικασία το κατανοεί πλήρως .
  Θεωρώ ότι οποιοδήποτε προσκομα στα παραπάνω θα αποτελεί είτε κάποια σπανιότατη εξαίρεση , για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε (εγώ δε βρίσκω κάποια ) .
  Πιστεύω ακράδαντα ότι η εν λόγω πρόταση , αποτελει άμεση , ταχύτατη , φθηνότερη και ήδη δοκιμασμένη και θεσμοθετημένη , επίλυση του εν λόγω προβλήματος .
  Σε κάθε περίπτωση προσωπικά είμαι στη διάθεση όλων .

  Αλέξανδρος Αλχανάτης

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 01:43 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1323 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1330 Α.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΄΄ ΑΝ ΠΡΟΣΑΧΘΕΙ ΠΡΑΞΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Η ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ».

 • 20 Φεβρουαρίου 2024, 11:19 | Christos

  Όλη η διαδικασία πρέπει να γίνεται στο gov.gr στην επιλογή δικαστήρια όπου οι εμπλεκόμενοι θα κάνουν login με τους κωδικούς taxis. Σε κάθε ενέργεια θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά το κάθε εμπλεκόμενο μέρος για τις ενέργειες του.
  Η αρίθμηση θα πρέπει να δίνεται αυτόματα από το σύστημα με την ολοκλήρωση από τον δικηγόρο έκδοσης της απόφασης.
  Αιτήματα για παροχή αποφάσεων θα καταθέτονται στο gov και η γραμματεία του δικαστηρίου θα μπορεί να αποστέλλει σε όποιον έχει έννομο συμφέρον αποφάσεις μέσω αντίστοιχης εφαρμογής όπως γίνεται σήμερα πχ στα πρακτικά διαθηκών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2024, 11:01 | Christos

  1)να δημιουργηθεί εφαρμογή υποστήριξης της διαδικασίας όπου να ΄΄ανεβαίνουν όλα τα έγγραφα και να μην χρειάζεται ο δικηγόρος να τα προσκομίζει στην γραμματεία του δικαστηρίου, να ψηφιοποιούνται, να τυπώνονται, να αποστέλλονται κλπ
  όλα θα πρέπει να είναι ψηφιακά διαθέσιμα και οι εμπλεκόμενοι να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά
  2)αυτόματη επιλογή δικηγόρου από ψηφιακή βάση που θα επικαιροποιείται από τον δικηγορικό σύλλογο.
  3)η συναίνεση να γίνεται όπως για παράδειγμα η αποδοχή ενός μισθωτηρίου ακινήτου δλδ μέσω taxis.
  4)η γραμματεία του δικαστηρίου να λαμβάνει μόνο την απόφαση ψηφιακά στην ειδική πλατφόρμα και να αποδίδει αριθμό δημοσίευσης. Με την ολοκλήρωση να ενημερώνεται αυτόματα ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2024, 09:55 | Athina

  Από τη διατύπωση της διάταξης δε γίνεται κατανοητό αν ο δικηγόρος που καταθέτει την αίτηση στο Ειρηνοδικείο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι πρόσωπο διαφορετικό από το δικηγόρο που εκδίδει την πράξη της προσημείωσης.
  Επίσης δε διευκρινίζεται αν θα υπάρχουν παραστάσεις δύο δικηγόρων για τις δύο πλευρές αιτούντα και καθού η αίτηση, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
  Τέλος η εγγραφή προσημείωσης είναι ασφαλιστικό μέτρο, που πρέπει να διατάσσεται με δικαστική απόφαση. Η πράξη δικηγόρου ενδεχομένως θα δημιουργήσει σοβαρά δικαστικά ζητήματα με ανακοπές κατά της εκτέλεσης των απαιτήσεων, που εξοπλίζονται με τέτοιες προσημειώσεις, γιατί δεν παρέχει τα εχέγγυα μιας δικαστικής απόφασης.

 • 18 Φεβρουαρίου 2024, 08:11 | Athina

  Δε γίνεται κατανοητό από τη διατύπωση της διάταξης ποιος δικηγόρος επιλέγεται από τον κατάλογο του δικηγορικού συλλόγου, αυτός που συντάσσει και καταθέτει την αίτηση με τα δικαιολογητικά έγγραφα ή αυτός που εκδίδει την πράξη ;;
  Δε διευκρινίζεται αν θα υπάρχουν παραστάσεις δικηγόρων για αιτούντα και καθου η αίτηση στην πράξη αυτή όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
  Επίσης η έκδοση της πράξης αυτής που είναι ασφαλιστικό μέτρο από δικηγόρο δεν έχει τα εχέγγυα μιας δικαστικής απόφασης και θα δημιουργήσει σοβαρά δικαστικά θέματα στο μέλλον σε αντιδικίες εκ μέρους δανειοληπτών που δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να στραφεί κανείς κατά ενός ιδιώτη δικηγόρου που εξέδωσε την πράξη παρά κατά ενός δικαστή.

 • 17 Φεβρουαρίου 2024, 15:53 | Α.Ν.

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του Π.Π.

  Η προσημείωση υποθήκης, διατάσσεται ως ασφαλιστικό μέτρο ή εγγράφεται βάσει διαταγής πληρωμής και οριστικής ή ακόμη και τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  επιπλέον είναι απολύτως απαράδεκτο, εγγραφείσα με δικαστική απόφαση, προσημείωση, να εξαλείφεται με πράξη του δικηγόρου , αλλά και μη αναγκαίο, διότι μπορεί να εξαλειφθεί μονομερώς με συμβολαιογραφική πράξη.

  εξάλλου, δεν προβλέπεται ταυτόχρονη τροποποίηση του αρ.1330 ΑΚ, που ορίζει πώς εξαλείφεται η προσημείωση.

  Δεν προβλέπεται προστασία (πχ ανάκληση), κατά εσφαλμένης ή ανακριβούς για οποιοδήποτε λόγο πράξης δικηγόρου !!!!!

  Αντί να ασκούν οι δικηγοροι δικαιοδοτικό έργο, καλύτερα, να αυξηθεί η αμοιβή τους σε αυτές τις υποθέσεις.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 20:08 | Δημήτριος

  Στην προτεινόμενη παράγραφο 2 του άρθρου 706 Α απαιτείται να προστεθεί η εξής φράση: «Με πράξη που εκδίδεται από δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του πρωτοδικείου, από το οποίο εξεδόθη η ανακαλούμενη Απόφαση ή στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το ειρηνοδικείο, απ΄ όπου εξεδόθη η ανακαλούμενη απόφαση…..για την εξάλειψη». Αυτό είναι απαραίτητο, και για λόγους πρακτικούς (εγγύτητα, αμεσότητα κλπ) και για την ταχεία περάτωση της σχετικής διαδικασίας, καθόσον είναι αδόκιμο να επιλαμβάνεται της διαδικασίας εξαλείψεως αποφάσεως του Πρωτοδικείου Τρικάλων δικηγόρος του Πρωτοδικείου Πάτρας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 11:34 | Κράτος Δικαίου

  Αν πάλι ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο σημαίνει ότι απαιτείται ο καθ’ ου η αίτηση να υπογράψει το έγγραφο συναίνεσης με γνήσιο υπογραφής από το gov, τότε οποιοσδήποτε μπορεί με τους κωδικούς Taxis του παππούλη να συναινεί για λογαριασμό του στην εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο του (χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας). Παιδιά, λογιστές, ακόμη κι η γυναίκα που προσέχει τον ηλικιωμένο, με άνοια, παππού μου στο σπίτι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 10:07 | Κράτος Δικαίου

  Αν το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο σημαίνει ότι απαιτείται και ο καθ’ ου η αίτηση να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή νέα ύλη προστίθεται για τους συμβολαιογράφους. Τα πληρεξούσια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2024, 18:45 | Π. Π.

  Η διάταξη ελέγχεται για τη συνταγματικότητα της. Με βάση το Σ. 87 §1 «H δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία».

  Η προσημείωση είναι ασφαλιστικό μέτρο και ως τέτοιο διατάσσεται από τα Δικαστήρια.

  Κατά τη γνώμη μου θα ανακύψει ζήτημα από ανακοπές του άρθρου 979 ΚΠολΔ κατά της κατάταξης δανειστών που εξοπλίζονται με τέτοιες προσημειώσεις.