Άρθρο 26: Δημοσιότητα – Δημοσιεύσεις

26.1 Ημερομηνία της απαιτούμενης από τα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 35 και 36 της Οδηγίας 2004/18) ων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τράπεζα Δεδομένων TED:αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής, συνταγμένης κατά το οικείο υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και με βάση το τυποποιημένο έντυπο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (EΚ) 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EE L 257/1/1.10.2005), όπως ισχύει, προς την Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τράπεζα Δεδομένων Tenders Electronic Daily (TED): Ημέρα, Ημερομηνία (αριθμός TED)
26.2 Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής πρόσκλησης για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα σύμπραξη στον ελληνικό τύπο και στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: ΧΧ.ΧΧ.2012.
26.3 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων) και των όρων της περιληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ελληνικό και διεθνή τύπο, οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπερισχύουν.
Αθήνα, ΧΧ.ΧΧ.2012
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Υπουργός

…………………………….
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

………………………