Άρθρο 16: Λόγοι Αποκλεισμού – Έλεγχος στοιχείων προσωπικής κατάστασης

16.1. Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της παρούσας ή/ και δεν προσκομίζει τα επί ποινή αποκλεισμού απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 15. Επίσης αποκλείεται από τη διαδικασία ο Υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο 16.4.
16.2. Διευκρινίζεται ότι εάν αναφορικά με οποιονδήποτε από τους οικονομικούς φορείς, για τους οποίους αναφέρεται σχετικά στις παραγράφους 13.9 και 15.6, είτε δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεσμεύσεις και λοιπά στοιχεία, είτε από τα δικαιολογητικά αυτά προκύπτει ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 16.1, τότε ο Υποψήφιος δεν αποκλείεται άνευ ετέρου από το Διαγωνισμό, αλλά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν προσμετρώνται κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία του οικονομικού αυτού φορέα που προσκομίσθηκαν και στα οποία στηρίζεται ο Υποψήφιος.
16.3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Διαγωνιζόμενος με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα συμβληθεί σε αυτή, θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης Υποψηφίου σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.
16.4. Επίσης ο Διαγωνιζόμενος με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης θα αποκλείεται και θα καλείται ο επόμενος σε κατάταξη Διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών προκύψει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) λόγος αποκλεισμού εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και, συγκεκριμένα, ένας από τους παρακάτω λόγους:
16.4.1. Τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.
16.4.2. Έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
16.4.3. Έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή.
16.4.4. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο που ενδέχεται να διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
16.4.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
16.4.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
16.4.7. Έχει υποβάλει σοβαρή ψευδή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση την παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4 και 16.4.7 και εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποκλεισμός επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει Μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου, από τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15.1.5 της παρούσας.
16.5. Σε περίπτωση που στο κράτος εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και του ελληνικού κράτους, δεν εκδίδεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω πιστοποιητικά και έγγραφα αναφορικά με την προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 16.4, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αντικαθίστανται ή θα συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου (ή του Μέλους, στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων), η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του οικείου κράτους εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο. Στην περίπτωση, που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος εγκατάστασης, τα δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης. Σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω βεβαιώσεις ή δηλώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται, πέραν του ότι ο Υποψήφιος ή το Μέλος του δεν τελεί στην κατάσταση ή διαδικασία, την οποία και θα πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο έγγραφο ή πιστοποιητικό, και η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρχές του κράτους εγκατάστασής του.
16.6. Υπενθυμίζεται ότι στον παρόντα Διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται α) οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’» και την απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β΄1590)] και β) οι διατάξεις του Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α’ 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α’ /24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄/267 /3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007). Τα δικαιολογητικά που θα κληθεί να προσκομίσει ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως Προσωρινός Ανάδοχος-ΙΦΣ προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα διευκρινισθούν στα τεύχη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.