Άρθρο 25: Γενικές Διατάξεις

25.1 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του Διαγωνισμού και του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική τους αποκλειστική ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης, με τη βοήθεια δικών τους, οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων.
25.2 Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για τη εν γένει συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν και κανένας Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
25.3 Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το Έργο δεν επιτρέπεται. Εάν, τυχόν, υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
25.4 Επίσης, δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που, κατά την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή/ και της Αναθέτουσας Αρχής, εξομοιώνονται με αντιπροσφορά.
25.5 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης.
25.6 Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
25.7 Η Διακήρυξη Β΄ Φάσης, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν, περιλαμβανομένου και του σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, θα συνταχθούν και θα διατεθούν στους Προεπιλεγέντες στην ελληνική.