Άρθρο 20: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

20.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συσταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού («Επιτροπή»). Ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της Επιτροπής θα υποδειχθεί από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 3389/2005.
20.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, της βαθμολόγησής τους με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας και της κατάταξής τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στην παρούσα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει τα πρακτικά της, τα οποία και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.
20.3. Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να βοηθηθούν στο έργο τους κατά την εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής ή της ΕΓΣΔΙΤ.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 08:21 | Κωνσταντίνος Μαμέλης

    Θα είναι δημιουργική η συμμετοχή στην Επιτροπή μάχιμων δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων με ψηφιακή κατάρτιση και εμπειρίες στην τήρηση των πρακτικών για την εξασφάλιση της καλλίτερης δυνατής ποιότητας στο έργο.
    Κώστας Γ.Μαμέλης-Δικηγόρος Θεσσαλονίκης