Άρθρο 13: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

13.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων, εφόσον:
13.1.1. τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. οι οποίες προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27.06.1997) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών»
13.1.2. πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 και 16.1 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
13.2. Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση από τον ΙΦΣ της ΑΕΕΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 13.4 της παρούσας. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
13.3. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
13.3.1. Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παράδοση σε λειτουργία του Έργου, με τον Τεχνολογικό Πάροχο Συστήματος (ΤΠΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της παρούσας, ότι θα αναλάβουν το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παράδοση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
13.3.2. Για την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του ΟΣΠΔ, με το Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του ΟΣΠΔ και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
13.3.3. Για την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ, με τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α)
Οι συμβάσεις των προηγουμένων υποπαραγράφων 13.3.1. έως Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.
13.4. Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους αυτής στην Ένωση Προσώπων, το οποίο και δεν θα μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεση των Υποψηφίων /Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.2 κατωτέρω) και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.
13.5. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:
13.5.1. ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.5.2. κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000 €) όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.6. Ο Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ) που θα αναλάβει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
13.6.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, όλοι οι ΤΠΣ πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
13.6.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε Έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €). Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.6.3. Ο ΤΠΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πλήρους λειτουργίας και τα οποία αθροιστικά ανέρχεται τουλάχιστον σε πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000€) και αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων «ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου» όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 και κατωτέρω.
Τα έργα δύνανται να έχουν υλοποιηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) που ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης κάθε έργου.
Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο (έργα) έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα γίνεται δεκτό μόνο εφόσον ο επικαλούμενος την εμπειρία ΤΠΣ συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό ή για τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει αθροιστικά τα κατωτέρω:
• Εγκατάσταση κεντρικών υποδομών εξυπηρετητών και βάσεων δεδομένων
• Απομακρυσμένη πρόσβαση από γεωγραφικά διάσπαρτους χρήστες
• Καθημερινές συναλλαγές χρηστών (εγγραφές, αναγνώσεις, κτλ)
• Ασφαλή τήρηση επιχειρησιακών δεδομένων και πολυμέσων με υψηλή διαθεσιμότητα
13.7. Ο Διαχειριστής Συστήματος – ΔΣ που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και τη συντήρηση του ΟΣΠΔ, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
13.7.1. θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων του ενός ΔΣ, όλοι οι ΔΣ θα πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε έργα για την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €). Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών στα ανωτέρω έργα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.7.2. Ο ΔΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΔΣ, τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πλήρους λειτουργίας και τα οποία αθροιστικά ανέρχεται τουλάχιστον σε πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000€) και αφορούν την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών.
13.7.3. Για την αναπροσαρμογή της αξίας των επικαλούμενων συμβάσεων σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012.
Σύμβαση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από τον κάθε επικαλούμενο αυτήν ΔΣ μόνον κατά το ποσοστό ή το τμήμα συμμετοχής του σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.
13.8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης (ΠΥΗ/Α) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
13.8.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων (ΠΥΗ/Α), όλοι οι (ΠΥΗ/Α) πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
13.8.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €). Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΠΥΗ/Α, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΠΥΗ/Α, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΠΥΗ/Α, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.8.3. Ο ΠΥΗ/Α και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΠΥΗ/Α, τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία έχουν συμπληρώσει έξι μήνες παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης/ αποηχογράφησης και τα οποία αθροιστικά ανέρχονται τουλάχιστον σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€).
Τα έργα δύνανται να έχουν υλοποιηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) που ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης κάθε έργου.
Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο (έργα) έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα γίνεται δεκτό μόνο εφόσον ο επικαλούμενος την εμπειρία ΤΠΣ συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό ή για τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
13.9. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 17 κατωτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να συναρτάται άμεσα με το ρόλο των οικονομικών φορέων που παρέχουν την ικανότητα στον Υποψήφιο στην εκτέλεση της παρούσας σύμπραξης, ο οποίος και θα αναφέρεται με σαφήνεια στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 06:02 | Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

    Η παράγραφος 13.3.3. αναφέρει ένα σφάλμα αναφοράς.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 00:38 | Αθανάσιος Ε. Σαμαρας

    Στο άρθρο 13 υποπαράγραφος 13.6.1 αναφέρεται ότι ο / οι ΤΠΣ θα πρέπει να έχουν τζίρο από συναφείς δραστηριότητες, χωρίς ομως να αναφέρεται πουθενά η εμπειρία στο σχεδιασμό / παραμετροποίηση / υλοποίηση λογισμικού. Το λογισμικό απλώς λείπει παντελώς. Αντιθέτως αναφέρεται πολύ έντονα η χρήση ΠΥΗ/Α η οποία μπορεί να περιορισθεί εάν γίνει εκτενής χρήση της τεχνολογίας αναγνώρησης φωνής.