Άρθρο 18: Περιεχόμενο Υποφακέλου «Ουσιαστικών Προσόντων»

18.1. Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Β’ τα στοιχεία που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
18.2. Ειδικότερα τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα πρέπει να αποδεικνύουν:
18.2.1. την οικονομική και χρηματοοικονομική ευρωστία, η οποία αξιολογείται με βάση:
18.2.1.1. τα Ίδια Κεφάλαια του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.1 της παραγράφου 17.1.1.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.2. τον κύκλο εργασιών που αφορά σε Έργα ΤΠΕ, του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ), σύμφωνα με το κριτήριο Α.2 της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.3. τον κύκλο εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σύμφωνα με το κριτήριο Α.3 της παραγράφου 17.1.3.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων κάθε δηλούμενου ΔΣ, καθώς και πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό.
18.2.1.4. τον κύκλο εργασιών που αφορά σε Έργα Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης , του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.4 της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.2. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αξιολογείται με βάση:
18.2.2.1. την εμπειρία των Τεχνολογικών Παρόχων Συστήματος (ΤΠΣ) που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ με βάση τη συνολική αξία των υπογεγραμμένων συμβάσεων σύμφωνα με το κριτήριο Β.1 της παραγράφου 17.2.1.
Προκειμένου οι ΤΠΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12 και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
18.2.2.2. την εμπειρία των Διαχειριστών Συστήματος (ΔΣ) που θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης έργων ΤΠΕ, σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.2 της παραγράφου 17.2.2.
Προκειμένου οι ΔΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία προκύπτουν το αντικείμενο των υπηρεσιών, η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και η αξία της σύμβασης και πιστοποιείται η επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης.
18.2.2.3. την εμπειρία του Υποψηφίου Έργων υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης σε όλα τα επικαλούμενα έργα σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.3 της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Προκειμένου οι ΠΥΗ/Α να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12 και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
18.2.2.4. Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο οι συμβάσεις για τις οποίες θα προσκομισθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 18.2.2.1 έως Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., βεβαιώσεις του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα).
18.3. Αναφορικά με την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας, σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών – δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
18.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται και κάνει χρήση ικανοτήτων άλλων οικονομικών φορέων κατά τις παραγράφους 13.9 και 15.6 ανωτέρω, στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων» θα πρέπει να περιληφθούν, σε αντιστοιχία με τις ως άνω απαιτήσεις, οι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί, τεχνικοί και επαγγελματικοί πόροι των φορέων που επικαλείται ο Υποψήφιος και θα διατεθούν στο Έργο. Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία αυτών των πόρων, όπως ακριβώς προβλέπεται στις παραγράφους 18.1 έως 18.3 της παρούσας για τους Υποψηφίους ή τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, με την ειδική επισήμανση ότι αφορούν σε πόρους τρίτων φορέων.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 06:10 | Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

    Επίσης, διορθώστε την ώρα στο σύστημα διαβούλευσης. Πηγαίνει πίσω περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 06:12 | Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

    Σφάλμα αναφοράς και στις παραγράφους 18.2.2.3, 18.2.2.4

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 06:17 | Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

    Σφάλμα αναφοράς στην παράγραφο 18.2.1.4