Άρθρο 7: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

7.1. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας πρόσκλησης, των παραρτημάτων αυτής και των στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν, και της ισχύουσας νομοθεσίας.
7.2. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας.