Άρθρο 17: Κριτήρια Προεπιλογής

Οι Υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν ως προς την χρηματοοικονομική τους ευρωστία και τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία των πινάκων που ακολουθούν. Η βαθμολογία αυτή είναι προκαθορισμένη, δηλαδή δεν υφίσταται περίπτωση ενδιάμεσης βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία του κάθε Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των βαθμών που λαμβάνει σε κάθε επιμέρους υποκριτήριο.

17.1.     Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Ευρωστία (Μέγιστη βαθμολογία: 55 βαθμοί)

17.1.1.
Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί)

Α.1

Μέσος όρος τριετίας Ιδίων Κεφαλαίων ΥποψηφίουΒαθμοί
€ 3.000.000. ≤ Ίδια Κεφάλαια
Υποψηφίου ≤ € 6.000.000
2,5
€ 6.000.000 < Ίδια Κεφάλαια
Υποψηφίου ≤ € 9.000.000
5
Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου > € 9.000.00010

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.1 θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.

17.1.2.  Κύκλος εργασιών του Τεχνολογικού Πάροχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)

 

Α.2

 Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕΒαθμοί
€ 1.000.000 ≤ Κύκλος Εργασιών
σε Έργα ΤΠΕ ≤ € 2.000.000
5
€ 2.000.000 < Κύκλος
Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ ≤ € 4.000.000
10
Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ
> € 4.000.000
15

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.2, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε
Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, του ΤΠΣ που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.

17.1.3.  Κύκλος εργασιών του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου:  15 βαθμοί)

Α.3

Κύκλος εργασιών ΔΣ σε υπηρεσίες
συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ
Βαθμοί
€ 1.000.000 £ Κύκλος εργασιών ΔΣ σε
υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ £ € 2.000.000
5
€ 2.000.000 < Κύκλος εργασιών ΔΣ σε υπηρεσίες
συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ £ € 4.000.000
10
Κύκλος εργασιών ΔΣ συντήρησης
ή/ και εγκατάστασης σε υπηρεσίες Έργων ΤΠΕ > € 4.000.000
15

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου, Α.3, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ του ΔΣ που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη
λειτουργίας και συντήρηση του Έργου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση που την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΔΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε ΔΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΔΣ που θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση,
υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου.

17.1.4.  Κύκλος εργασιών του  ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης  (μέγιστη βαθμολογία
υποκριτηρίου: 15  βαθμοί)

Α.4

 Κύκλος Εργασιών σε Έργα
Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης
Βαθμοί
€ 300.000 ≤ Κύκλος Εργασιών σε
Έργα Η/Α ≤ € 500.000
5
€ 500.000 < Κύκλος Εργασιών
σε Έργα ≤ € 1.000.000
10
Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ
> € 1.000.000
15

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.4, θα
υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε Έργα Η/Α κατά τις
τρεις τελευταίες χρήσεις, του Υποψηφίου.

17.2.     Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
(Μέγιστη Βαθμολογία: 45 βαθμοί)

17.2.1.  Εμπειρία του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων  ΤΠΕ με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου:  15 βαθμοί)

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία των ΤΠΣ στην  υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία πενταετία, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων.

Β.1

Εμπειρία ΤΠΣ στην υλοποίηση
Έργων  ΤΠΕ

Βαθμοί

€ 500.000 ≤ Συνολική αξία
συμβάσεων ≤ € 1.000.000

 5

€ 1.000.000 < Συνολική αξία
συμβάσεων ≤ € 2.000.000

10

Συνολική αξία συμβάσεων> € 2.000.000

15

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.1, ισχύουν τα εξής:

17.2.1.1.  Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες  Ευρώ, (500.000  €) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η ημερομηνία
περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης
υλοποίησης τους. Για την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.

17.2.1.2.  Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΤΠΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

17.2.2. Εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία , βάσει σύμβασης με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί).

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία του που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας καισυντήρηση του Έργου, με βάση το ύψος της μεγαλύτερης σύμβασης συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργου ΤΠΕ για τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ), κατά την τελευταία πενταετία.

Β.2

Εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και
εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ

Βαθμοί

€ 500.000 £ Αξία σύμβασης υπηρεσιών
συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ £ € 1.000.000

5

 € 1.000.000 < Αξία σύμβασης υπηρεσιών
συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ
≤ € 2.000.000

10

Αξία σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης
Έργων ΤΠΕ > € 2.000.000

15

 

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετία πριν την καταληκτική
ημερομηνία της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, βάσει σύμβασης με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η αξία της επικαλούμενης σύμβασης θα πρέπει να δηλώνεται σε τιμές 01.01.2012. Για την αναπροσαρμογή της αξίας της σύμβασης σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012. Στην περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση ή οι επικαλούμενες ανανεούμενες συμβάσεις αναλήφθηκαν από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα
ληφθούν υπόψη μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

Στις επικαλούμενες συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στην υποχρεωτική συντήρηση έργων μετά
την ολοκλήρωσή τους, υπό τον όρο ότι προκύπτει σαφώς το είδος και το αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης και το αναλογούν συμβατικό αντάλλαγμα.

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου Β.2 αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία του ΔΣ που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την τεχνική
διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου, με βάση το αντικείμενο της σύμβασης (εγκατάσταση ή/ και συντήρηση εξοπλισμού ΟΣΠΔ)

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.2 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετία  πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολήςτου φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό.

17.2.3.  Εμπειρία του Υποψηφίου στην υλοποίηση Έργων Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης την τελευταία πενταετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία του ΠΥΗ/Α κατά την τελευταία πενταετία, βάσει συμβάσεων σε όλα τα επικαλούμενα Έργα που υλοποιήθηκαν με μία ή περισσότερες συμβάσεις, που ανατέθηκαν από τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) και οι οποίες περαιώθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή του φακέλου
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης κάθε έργου.

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία των ΠΥΗ/Α στην υλοποίηση Έργων Η/Α την τελευταία πενταετία, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων.

Β.3

Εμπειρία ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων  Η/Α

Βαθμοί

€ 100.000 ≤ Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 500.000

5

€ 500.000 < Συνολική αξία συμβάσεων ≤ € 1.000.000

10

Συνολική αξία συμβάσεων> € 1.000.000

15

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3, ισχύουν τα εξής:

17.2.3.1.   Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον  εκατό χιλιάδες Ευρώ, (100.000  €) σε τιμές 01.01.2012, μησυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η ημερομηνία
περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης
υλοποίησης τους. Για την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.

17.2.3.2.   Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα
προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.

  • Το τελευατίο άρθρο θεωρώ οτι είναι το σημαντικότερο για λόγους accuracy και credibility :»Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία».