Άρθρο 14: Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων/ Διαγωνιζομένων

14.1. Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να εξασφαλισθούν συνθήκες ελεύθερου, πραγματικού και θεμιτού ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμμετέχει μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού σε έναν μόνο Υποψήφιο/ Διαγωνιζόμενο είτε μεμονωμένα, είτε ως Μέλος Ένωσης Προσώπων, είτε ως συνεργαζόμενο μέρος, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007, Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι/ Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει ως Μέλος ή με τους οποίους συνεργάζεται το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
14.2. Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπων που είναι συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με περισσότερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είτε ως μέλη Υποψηφίου είτε ως συνεργαζόμενα μέρη με περισσότερους του ενός Υποψηφίους/ Διαγωνιζομένους. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι/ Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν ως μέλη οι συνεργάζονται οι ως άνω συνδεδεμένες εταιρείες. Μεταβολή της σύνθεσης των Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων ή/ και μεταβολή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της παραγράφου 13.9 της παρούσας, μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, που θα προσδιορισθεί στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού του Διαγωνιζομένου, εκτός εάν η μεταβολή αυτή εγκριθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικής αίτησης του Διαγωνιζομένου. Ειδικότερα:
14.2.1. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεση μεταβολής του σχήματός του στην Αναθέτουσα Αρχή με τη δεσμευτική του προσφορά, συνυποβάλλοντας, ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την παρούσα, για την επαναξιολόγησή του μετά τη μεταβολή.
14.2.2. Αν με τη μεταβολή προστίθενται ή αντικαθίστανται μέλη, θα πρέπει να συνυποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα προτεινόμενα νέα μέλη.
14.2.3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα επαναξιολογήσει στην περίπτωση αυτή, εάν ο Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολό του ή όχι τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής της παρούσας, ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν άνω των έξι (6) αιτήσεων συμμετοχής/ φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα επαναξιολογηθεί και κατά πόσον εξακολουθεί να κατέχει τα στοιχεία ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία εκρίθη ως προεπιλεγείς έναντι των μη Προεπιλεγέντων υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα ανωτέρω αποτελέσματα της επαναξιολόγησης προκύψει ότι ο Διαγωνιζόμενος είτε δεν πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια συμμετοχής και τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας είτε δεν εξακολουθεί να κατέχει τα κριτήρια ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία εκρίθη ότι υπερτερούσε έναντι των λοιπών Υποψηφίων και προεπιλέχτηκε και ότι, συνεπώς, δεν θα είχε προεπιλεγεί, θα αποκλείεται από τη συνέχεια του Διαγωνισμού και ο Διαγωνισμός θα συνεχίζεται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δεσμευτικών Προσφορών των εναπομεινάντων Διαγωνιζομένων.
14.3. Η Αναθέτουσα Αρχή για λόγους εξασφάλισης του ανταγωνισμού δεν επιθυμεί τις συγχωνεύσεις Υποψηφίων/ Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων. Τέτοιες συγχωνεύσεις θα οδηγούν στον αποκλεισμό αυτών των Υποψηφίων/ Προεπιλεγέντων/ Διαγωνιζομένων, εκτός εάν εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατά την απόλυτη κρίση της θα αποφασίσει εάν υφίσταται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της συγχώνευσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή πάντως δύναται κατά την κρίση της να αποδέχεται ή να απορρίπτει εγγράφως την αιτούμενη συγχώνευση, τηρώντας τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.