Άρθρο 8: Γραφείο Δεδομένων – Επιθεώρηση Ακινήτων

8.1. Κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και πριν την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, τυχόν, ορισθεί, Γραφείο Δεδομένων, από το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για το Έργο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατάλογος των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο Γραφείο Δεδομένων θα περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να συμπληρώσει τον κατάλογο των στοιχείων του Γραφείου Δεδομένων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους διαγωνιζόμενους.
8.2. Οι Διαγωνιζόμενοι που θα συνεχίσουν στην Β΄ Φάση, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους των ακινήτων, όπου θα εγκατασταθεί-διασυνδεθεί ο εξοπλισμός του ΟΣΠΔ κατόπιν προηγούμενης υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και συνεννόησης με αυτήν.
8.3. Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι θα πρέπει, με φροντίδα, μέσα και δαπάνες τους, να έχουν ή να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ευρύτερης περιοχής και των επιμέρους γεωγραφικών τομέων, όπου θα υλοποιηθεί το έργο του ΟΣΠΔ, η δε υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά τεκμήριο ότι οι Ενδιαφερόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής αυτής και των τομέων αυτών.