Άρθρο 24: Προσδιορισμός Προεπιλεγέντων

24.1 Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προεπιλογή των Υποψηφίων. Προεπιλέγονται οι έξι (6) Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων Υποψηφίων στην τελευταία θέση, προεπιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.
24.2 Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει νομίμως φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της παρούσας και διαθέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά προσόντα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας, δεν υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του άρθρου 21.
24.3 Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.