Άρθρο 23: Προσφυγές – Δικαστική προστασία

23.1 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο Ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ’ ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο Ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
23.2 Στην περίπτωση που ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αρχικά το γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα άσκησης της προσφυγής. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
23.3 Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
23.4 Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 22.5 και 22.6 με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.
23.5 Πλην της διοικητικής προσφυγής της παραγράφου 23.1 του παρόντος άρθρου, ουδεμία άλλη διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή ή ενδικοφανής προσφυγή) επιτρέπεται να ασκηθεί κατά εκτελεστών αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του Διαγωνισμού.