Άρθρο 21: Έλεγχος, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21.1. Η έναρξη της πρώτης δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης Υποψηφίων στο πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος όλων των Υποψηφίων, που προσήλθαν στο πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.
Οι Υποψήφιοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλείονται του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.13 της παρούσας, σχετική δε αναφορά γίνεται στο κατωτέρω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής.
21.2. Η Επιτροπή, στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των Ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται, ελέγχει κατ’ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατόπιν, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει αρχικά τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ελέγχει εάν περιέχει και τους δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους του Άρθρου 12 της παρούσας. Αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα και, τυχόν, παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτοί δεν αποσφραγίζονται, αλλά αφού μονογραφηθούν εξωτερικά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 21.4 και 21.5 κατωτέρω, η Επιτροπή καλεί εγγράφως τους Υποψηφίους που τους υπέβαλαν να μεριμνήσουν για την παραλαβή τους.
Μετά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζονται και οι δύο (2) υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Ουσιαστικών Προσόντων» των Υποψηφίων και κάθε Μέλος της Επιτροπής μονογράφει τα στοιχεία τους κατά φύλλο.
Εφόσον από τον όγκο του περιεχομένου των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή λόγω άλλων περιστάσεων, πρώτη δημόσια συνεδρίαση δεν δύναται να ολοκληρωθεί αυθημερόν, η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται την επομένη ημέρα με απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που καταχωρείται στα πρακτικά και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
21.3. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις, κατ’ αρχάς, τον υποφάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε υποψήφιο, εξετάζοντας εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι πλήρη και ορθά.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» όλων των Υποψηφίων, η Επιτροπή θα προχωρήσει, σε κλειστές συνεδριάσεις της, στον έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποφακέλων «Ουσιαστικών Προσόντων» του άρθρου 18 των Υποψηφίων, των οποίων τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας ευρέθησαν πλήρη και ορθά.
21.4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της αξιολογήσεως και βαθμολογήσεως, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Υποψηφίων. Επίσης, σε αυτό περιέχονται οι σχετικές κρίσεις αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που, τυχόν, υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα ή αντικανονικά και δεν εξετάσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.
21.5. Βάσει του αποτελέσματος των ανωτέρω ελέγχων, αξιολογήσεων και βαθμολογήσεων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 24.2 της παρούσας. Το αποτέλεσμα της κατατάξεως αυτής θα απεικονίζεται στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων, ο οποίος και θα ενσωματώνεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Το Πρακτικό αυτό αποτελεί την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση προεπιλογής, στην οποία αναφέρει τους Υποψηφίους που προκρίνονται στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού και κηρύσσει το πέρας της Α’ Φάσης.
21.6. Αντίγραφο της σχετικής αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους που υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.