Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού

11.1. Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας Δεσμευτική Προσφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι Διαγωνιζόμενοι.
11.2. Στους Προεπιλεγέντες θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα κληθούν να παραλάβουν τη διακήρυξη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού μαζί με τα λοιπά τεύχη και στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Με την ίδια επιστολή θα καλούνται να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, υποβάλλοντας τη σχετική Δεσμευτική Προσφορά τους. Η επιστολή αυτή θα αποσταλεί στους Προεπιλεγέντες τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα οριστεί για την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς τους.
11.3. Μαζί με τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, θα δοθούν στους Διαγωνιζόμενους, μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του Έργου, οι προδιαγραφές αποτελέσματος, οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και των συστημάτων του ΟΣΠΔ κ.λ.π., καθώς και σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει εγγράφως σχόλια και παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζομένους, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα με τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το τελικό κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την αδέσμευτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, θα διανεμηθεί στους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να υποβληθεί από αυτούς μονογεγραμμένο μαζί με τη Δεσμευτική τους Προσφορά.
11.4. Κατά τη Β΄ Φάση, οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
11.5. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, καθώς και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από του διαγωνιζόμενους επί του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, της αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και της ανάθεσης του έργου, θα περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης.

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 00:25 | Αθανάσιος Ε. Σαμαρας

    Ελπίζω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που θα απαιτηθούν πέρα των τεχνικών μελετών και προτάσεων, να είναι πραγματικά δυνατό να συγκεντρωθούν σε προθεσμία 60 ημερών.