Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.
5.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
5.3. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, είτε με την επίθεση της επισημείωσης («Αροstile») σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις για το γνήσιο της υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
5.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά.
5.5. Οι τυχόν προσφυγές του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά του κύρους της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
5.6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, του ΙΦΣ και της ΑΕΕΣ θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.