Άρθρο 01: Εισαγωγή -Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμπραξης

1.1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ), υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3389/2005, υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) αίτηση για την υπαγωγή της εν λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Με την από 28.02.2012 απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ, εγκρίθηκε η υπαγωγή της παρούσας Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
1.2 Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» η «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει α) τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης και β) τη προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Συνοπτική περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.
1.3 Αναθέτουσα Αρχή της προτεινόμενης σύμπραξης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής καλούμενο ως Υ.Δ.Δ.Α.Δ). . Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την μελέτη, υλοποίηση, συντήρηση, την παροχή των υπηρεσιών τήρησης πρακτικών καθώς και την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητά του.
1.4 Το αντικείμενο του Έργο θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη:
Α) Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πρωτοδικείων, εφετείων και των ειρηνοδικείων, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.
Β) Την προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων.
Τα κείμενα και τα ψηφιακά ηχητικά αρχεία που θα παράγονται μέσω της διαδικασίας θα φυλάσσονται σε ασφαλείς κεντρικές υποδομές Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απομαγνητοφώνησης τα κείμενα και τα ηχητικά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στον Γραμματέα του δικαστηρίου.
Η ασφάλεια των δεδομένων απέναντι σε καταστροφές και δολιοφθορές θα ενισχύεται από ειδικά προσαρμοσμένη πολιτική πρόσβασης, συστηματικής τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και την ύπαρξη δευτερεύουσας υποδομής κεντρικών εξυπηρετητών
Ανάγκες που καλύπτει το έργο
Η υλοποίηση του παρόντος έργου κατά κύριο λόγο θα βελτιστοποιήσει τη διαδικασία τήρησης των Πρακτικών Συνεδριάσεων και την διαχείριση αυτών σε σημαντικό μέρος των δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, και Εφετεία) και ειδικότερα θα οδηγήσει:
• στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.
• στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών ως προς τον τρόπο έκδοσης αντιγράφων πρακτικών.
• σε σημαντική ελάφρυνση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του πολίτη, αφού θα δύναται να υποβάλει αίτηση και να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα ταχύτατα. Έμμεση συνέπεια τούτου θα είναι και η αποσυμφόρηση των γραφείων των Δικαστικών κτηρίων, καθώς και η αποφυγή άσκοπης μετακίνησης πολιτών.
• σε σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του Κράτους, αφού πλήθος από διαδικασίες-λειτουργίες που σήμερα απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εργατοωρών, θα εκτελούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο.
• σε μεγιστοποίηση της διατηρησιμότητας και προσβασιμότητας των σχετικών αρχείων.
Το έργο αυτό, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μηχανογράφηση των θέσεων εργασίας των Δικαστικών Γραμματέων αλλά και τον εξοπλισμό των αιθουσών των δικαστηρίων της χώρας με σύγχρονες υποδομές.
Θα δίδεται έτσι η δυνατότητα για την ψηφιοποίηση των ακροάσεων με σύγχρονες μεθόδους, που θα διασφαλίζουν την πιστότητα, την αποηχογράφηση των καταθέσεων με τη συνδρομή εξειδικευμένου λογισμικού και την καταχώρηση των ψηφιακών δεδομένων (συμπιεσμένα αρχεία ήχου και αρχεία κειμένου) στα οποία θα έχουν ενσωματωθεί επαρκή μεταδεδομένα (πλήρης τεκμηρίωση πληροφορίας) σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα επιτρέπουν την ενημέρωση και τη διάθεση της απαιτούμενης πληροφορίας στους πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο.
Άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου θα είναι καταρχήν οι πολίτες, καθώς θα βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης από πλευράς χρόνου και ποιότητας ως προς την έκδοση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων, αλλά και οι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν για λογαριασμό των πελατών τους στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστικών υποθέσεων.
1.5 Θα διασφαλιστεί η ανοικτή αρχιτεκτονική του Έργου ώστε να εξασφαλίζεται η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των Δικαστηρίων καθώς και με τον εξοπλισμό πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων
1.6 Η χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών θα γίνει με την χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντιθέτως, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδιωτικού Φορέα κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από πόρους του ΥΔΔΑΔ.
1.7 Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας-αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης. Στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν θα προσδιορίζονται αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κτλ).
1.8 Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο ΙΦΣ (με την ΑΕΕΣ που θα συστήσει) θα αναλάβει:
Ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομών και υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών, που περιγράφονται αναλυτικά στις προηγούμενες ενότητες.
Συνοπτικά, ο ιδιωτικός φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
• Ανάπτυξη υποδομών
• Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών
• Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου υπηρεσιών
• Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.
• Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων.

1.9 Η συνολική συμβατική διάρκεια της Σύμπραξης ανέρχεται σε πέντε ( 5) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β΄ Φάσης και, ιδίως, στο σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης.
1.10 Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση προγραμματίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους του Έργου και των λειτουργικών δυνατοτήτων του η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της αύξησης ή και του περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης. Οι σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τις ανωτέρω τυχόν διαφοροποιήσεις του αντικειμένου του Έργου και την ενδεχόμενη μεταβολή του προϋπολογισμού αυτού κατά τα εκτεθέντα κατωτέρω στην παράγραφο 3.2, θα ληφθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν στους Υποψηφίους το αργότερο με τη δημοσίευση της Διακήρυξης Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και των λοιπών τευχών που θα τη συνοδεύουν.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 13:08 | Χριστοδουλος(Χρηστος) Δημας

  Θελω να συμμετασχω στην Διαβουλευση για την χρηση της Μηχανογραφησης οχι μονο στα Πρακτικα μιας δικης αλλα γενικωτερα σε ολη την Δικαιοδοτικη διαδικασια.
  Αν και δεν ειμαι Νομικος αλλα Manager,με πολλες εμπειριες ομως,πιστευω οτι η χρηση Μηχανογραφησης και Μηχανοργανωσης(Μ+Μ),ναι μεν δεν γινεται απο την μια στιγμη στην αλλη να λειτουργησει αποδοτικα, ωστοσο το διακυβευμα ειναι μεγιστο για το μελλον της πατριδας μας που βρισκετε σημερα «στο μηδεν» και ολοι λεμε οτι τωρα ειναι η ευκαιρια να «στηθει απο την αρχη αυτο το Κρατος».Τωρα να ξεκινησει η Μ+Μ,οχι «αυριο» !!
  Πχ.η τυπολογια και τυπολατρεια που διακρινει τις υπηρεσιες του Συμβολαιογραφου-ειναι κουραστικο να διαβαζεις τα ιδια και τα ιδια σε ενα Συμβολαιο!!!-,θα μπορουσαν με την χρηση της Μ+Μ,να γλυτωσουν «χρονο και χρημα»απο τον απλο πολιτη.Βουληση χρειαζεται…

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 19:35 | paradims

  Σύμφωνα με τη δημόσια διαβούλευση περί υλοποίησης του έργου»Ψηφιακή καταγραφή , αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων με (ΣΔΙΤ), θεωρώ πως κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση του έργου . Με την ένταξη εξειδικευμένων λογισμικών στα δικαστήρια θα βελτιστοποιηθεί η διαδικασία τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων , θα αποφευχθούν λάθη ακροάσεων και θα ενισχυθεί η απονομή δικαιοσύνης προς τους πολίτες όπως αναφέρονται και παραπάνω στη παράγραφο 1.4, αναλύοντας τα κύρια μέρη του έργου. Τα λογισμικά χρήσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συστημάτων( να παρέχουν μια κεντρική βάση δεδομένων , η πρόσβαση να γίνεται μόνο από ελεγχόμενους χρήστες και οι κατασκευαστές /προγραμματιστές λογισμικών να ελέγχουν τα πληροφοριακά συστήματα για την αποφυγή λαθών). Η ηχογράφηση – αποηχογράφηση μπορεί να γίνεται από υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου ή από εξειδικευμένο προσωπικό . Με την τήρηση των παραπάνω θα ενισχυθεί η διαφάνεια των πρακτικών συνεδριάσεων και θα ενισχυθεί η ασφάλεια και η αποθήκευση αρχείων εντός των δικαστηρίων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 17:39 | paradims

  Κατά τη γνώμη μου και με αφορμή τη παρούσα πρόταση για την υλοποίηση του έργου ψηφιακή καταγραφή , αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με (ΣΔΙΤ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή και η υλοποίηση του.
  Μέχρι τώρα , η μαγνητοφώνηση και η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών γίνεται μόνο στα πρωτοδικεία της χώρας ,με την χρήση εξωτερικού Αναδόχου.Στα δικαστήρια όπου εφαρμόζεται διαδικασία ηχογράφησης – αποηχογράφησης από εξωτερικό Ανάδοχο, αυτός παραδίδει τα αποηχογραφημένα πρακτικά τόσο σε μορφή γραπτού κειμένου όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του εκάστοτε Δικαστηρίου.Με τη χρήση λογισμικών ηχογράφησης και αποηχογράφησης μέσω πληροφοριακών συστημάτων , 1. θα επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης και ενδυνάμωσης αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών .
  2.θα μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση του πολίτη,
  3. θα ελαφρυνθεί η διοικητική επιβάρυνση του Κράτους και τέλος θα μεγιστοποιηθεί η διατηρησιμότητα και προσβασιμότητα των σχετικών αρχείων. Τα λογισμικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες και να είναι : 1. λογισμικά αιχμής ,2. λογισμικά στα οποία θα ενσωματώνεται μια κεντρική βάση δεδομένων όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο ελεγχόμενοι χρήστες ύστερα από υποβολή κωδικών ,3. δυνατότητα συνδυασμού των λογισμικών μεταξύ τους , 4. συνεχή υποστήριξη από τους δημιουργούς/προγραμματιστές των λογισμικών. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερης σημαντικότητας, καθώς αυξάνει την αποδοτικότητα εργασιών καταγραφής και ενημέρωσης , ώστε οι δικαστικές υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα , με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια.

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 19:59 | Γιώργος Δ.

  Δυστυχώς, οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο σύνολό τους, απαξιώνονται ολοένα και περισσότερο, οπότε αναπόφευκτα αγνοείται η εισαγωγή της πληροφορίας και στο σπουδαίο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ένα χώρο που για δύο λόγους θα ωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η μηχανογράφηση και το Διαδίκτυο : η στρατιωτική πληροφορία πρέπει να διακινείται ταχύτατα και η νομολογία να γίνεται ευρέως γνωστή, λειτουργώντας, κυρίως, κατά τη γνώμη μου, αποτρεπτικά. Αλλά όπως θα φαντάζεστε οι προτάσεις μας μάλλον θα μείνουν μόνο σχόλια σε διαβουλεύσεις…και σπάνια πραγματικότητα!

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 06:43 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  Ενόψει της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο τον Οκτώβριο 2013 της οδηγίας 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, προτείνεται ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις συνεδριάσεων όπου παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας προς μη ελληνόφωνους, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα/η δυνατότητα έγκαιρης προσφυγής κατά της απόφασης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπαρκής ή ψευδής και αναληθής διερμηνεία και να διευκολυνθεί η ποιοτική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως υπαγορεύεται στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας. Υπενθυμίζεται, ότι μέχρι σήμερα τα πρακτικά τηρούνται αποκλειστικά στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διασταύρωση των διερμηνευόμενων. Αυτή η επιμέρους εξειδίκευση του αντικειμένου του έργου με ειδικές προβλέψεις για τις περιπτώσεις διερμηνείας εξασφαλίζει την παροχή ισότιμης προστασίας σε αλλοδαπούς μη ελληνόφωνους. Συνεπώς, το Άρθρο 1, σημεία, 1.2 και 1.3 Εισαγωγή-Αντικείμενο και διάρκεια Σύμπραξης, καθώς και τα σχετικά άρθρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να προσδιορίζουν συγκεκριμένα την ηχογράφηση και αποηχογράφηση, καθώς και τη μετάφραση των διερμηνευόμενων από και προς την αλλοδαπή γλώσσα από ανεξάρτητο επαγγελματία μεταφραστή/διερμηνέα προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά, και όχι μόνο την καταγραφή της διερμηνείας στην ελληνική γλώσσα όπως γίνεται μέχρι σήμερα, στην οποία περίπτωση ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς έχει λεχθεί από τον αλλοδαπό εξεταζόμενο και πώς έχει μεταφέρει ο διερμηνέας τις ερωτήσεις στον αλλοδαπό εξεταζόμενο, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης.

 • 14 Οκτωβρίου 2012, 11:08 | Αργύριος Τσουρούς

  Ως Στρατιωτικός Δικαστής οφείλω να τονίσω ότι στο έργο ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών,από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων, πρέπει να υπαχθούν και τα στρατιωτικά δικαστήρια της χώρας. Λειτουργούν με τους ίδιους όρους όπως και τα πολιτικά δικαστήρια, είναι αμιγώς ποινικής δικαιοδοσίας και έχουν τις ίδιες ανάγκες εξασφάλισης ποιουτικού δικαστικού έργου, αλλά και οφέλειας του πολίτη που προσφεύγει σε αυτά. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρώ ότι υποβαθμίζεται για μια ακόμη φορά η αξία του παραγόμενου από αυτά δικαστικού έργου, παραγνωρίζεται ο κόπος των στρατιωτικών δικαστών και διαφοροποιείται ο τρόπος εξυπηρέτησης, επί το έλασσον, για τους προσερχόμενους στα εν λόγω δικαστήρια (στρατιωτικά), πολίτες ένστολους και μη. Η υπαγωγή των στρατιωτικών δικαστηρίων στο υπό ανάθεση έργο θα οφελήσει, πέραν των άλλων, αμφίδρομα και διαδραστικά και όλα τα εμπλεκόμενα δικαστήρια (πολιτικά και στρατιωτικά)στις μεταξύ των εξυπηρέτηση σε δικαστικά και διοικητικά θέματα.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
  Με τιμή
  Αργύριος Στ. Τσουρούς
  Στρατιωτικός Δικαστής Α΄
  Πρόδρος Στρατοδικείου-Ναυτοδικείου-Αεροδικείου (Σ.Ν.Α.)Θεσσαλονίκης

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 19:29 | SPYROS V

  Όλες οι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων πρέπει να εκδίδονται ταχύτατα και με διαφάνεια. Η πορεία της υπόθεσης που εξετάζεται θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται μέσω διαδικτύου από τους ενδιαφερόμενους με ειδικούς κωδικούς και όχι ο πολίτης να ταλαιπωρείται πηγαίνοντας στα δικαστήρια κάθε λίγο και λιγάκι και να χάνεται από γραφείο σε γραφείο και από βιβλίο σε βιβλίο για να δει τι γίνεται με την υπόθεση του. Δεν συζητάμε και την απίστευτη ταλαιπωρία από τη στιγμή που βγαίνει η απόφαση μέχρι αυτή να «καθαρογραφτεί».
  Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν απαράβατα χρονικά όρια που αν ξεπεραστούν, ο πολίτης θα μπορεί να αξιώνει αποζημιώσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεντρώνοντας τα στατιστικά θα πρέπει να ελέγχει τους υπεύθυνους δικαστικούς λειτουργούς που υπερβαίνουν τα χρονικά όρια και να τους τιμωρεί μέχρι και με παύση και αποπομπή. Αντίθετα, εκείνους που υπερβαίνουν τον μέσο όρο να τους επιβραβεύει οικονομικά.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 12:25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

  Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ καλό να καταγράφονται τα πρακτικά των δικαστηρίων. Όσες φορές παραβρέθηκα σε δικαστήριο ,είδα να παίρνονται αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα που ακούγονται στις καταθέσεις των μαρτύρων,επίσης δικαστές που δεν έχουν καν διαβάσει την δικογραφία,με αποτέλεσμα να καταδικάζουν λάθος ανθρώπους.Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτές τις αποφάσεις γιατί είναι καταγεγραμμένες οι μαρτυρίες, πρόχειρα από την γραμματέα του δικαστηρίου και μισές γιατί δεν προλαβαίνει να τα γράψει όλα.π.χ.Σε υπόθεση δωροδοκίας δημοσίου υπαλλήλου,την ώρα εκφώνησης της αθωωτικής απόφασης,ξαφνιάστηκε και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου.Σε άλλη περίπτωση,αγνοήθηκαν παντελώς δημόσια έγγραφα γιατί «έπρεπε» να δικαιωθεί ο μηνυτής.Σε υπόθεση υπερχρεωμένου νοικοκυριού,όχι μόνο απορρίφθηκε το αίτημα αλλά παραπέμφθηκε για δόλο ο πολίτης,επειδή πολύ απλά ο δικαστής δεν διάβασε τα έγγραφα.
  Απ΄την άλλη πλευρά οι δικαστές αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως κατώτερα όντα,προσβάλλοντας τους,μιλώντας άσχημα και υποτιμητικά,χωρίς ποτέ κανένας να μπορεί να αντιδράσει γιατί θα αντιμετωπίσει κατηγορία για ασέβεια κατά του δικαστηρίου.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι απόλυτη ανάγκη να προχωρήσουν τέτοιου είδους νόμοι και θα πρότεινα η μαγνητοφώνηση της δίκης να περιέρχεται στους ενδιαφερόμενους.Επίσης να εξετάζονται συχνά οι δικαστικοί από ψυχιάτρους,λόγω του ότι από τις αποφάσεις τους εξαρτάται η ζωή και το μέλλον πολιτών.Να περιοριστούν οι προθεσμίες επίλυσης δικαστικών διαφορών και να υπάρχουν συχνές μεταθέσεις.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 09:22 | Κωνσταντίνος

  Καλό είναι να συμπεριληφθούν και τα στρατοδικεία.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 09:45 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Όλα τα παραπάνω σωστά ακούγονται αλλά αν δεν εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τόσο στα ψηφιακά συστήματα(να μην σπάνε εύκολα οι κωδικοί πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα) όσο και στα πρόσωπα που θα ασχοληθούν σ’ αυτά τότε δεν θα υπάρξει η αναμενόμενη πρόοδος αλλά οπισθογύρισμα.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 08:09 | Κωνσταντίνος Μαμέλης

  Επιτέλους κινείται το αυτονόητο.Η διασφάλιση της διαφάνειας στη δίκη θα γίνει πραγματικότητα στο μέτρο της υλοποίησης αυτού του σημαντικού βήματος προς τον στοιχειώδη εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης.
  Συγχαρητήρια!

 • «Θα δίδεται έτσι η δυνατότητα για την ψηφιοποίηση των ακροάσεων με σύγχρονες μεθόδους, που θα διασφαλίζουν την πιστότητα, την αποηχογράφηση των καταθέσεων με τη συνδρομή εξειδικευμένου λογισμικού και την καταχώρηση των ψηφιακών δεδομένων (συμπιεσμένα αρχεία ήχου και αρχεία κειμένου) στα οποία θα έχουν ενσωματωθεί επαρκή μεταδεδομένα (πλήρης τεκμηρίωση πληροφορίας) σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες.»
  Ειλικρινά πιστεύετε ότι είναι εφικτή σήμερα η ηχογράφηση των πρακτικών, με την κατάσταση που επικρατεί στις δικαστικές αίθουσες; Το απίστευτο μπάχαλο με το μπες – βγες στις αίθουσες, η χρήση κινητών από μάρτυρες, κατηγορούμενους και δικηγόρους, οι συνομιλίες κ.λπ., σε συνδυασμό με την έμπρακτη απαξίωση του θεσμού στο πρόσωπο των δικαστών από τους πολίτες, θεωρώ πως δεν είναι καθόλου εύκολο να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πριν την τοποθέτηση των πανάκριβων αυτών μηχανημάτων στις αίθουσες και για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα.

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ.ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ,ΘΑ ΑΠΟΒΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ,Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΗΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:20 | Αθανάσιος Ε. Σαμαρας

  Ο Ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει με βάση τα παραπάνω να εξασφαλίσει «ανοικτού» κώδικα λύσεις; Ξέρουμε ότι η τεχνολογία Voice-To-Text απαιτεί εντατική εκπαίδευση, και τέτοιου είδους επένδυση σε ανοικτό λογισμικό δεν πρόκειται να γίνει. Άρα θα υπάρξει θέμα.
  Εξίσου σημαντική είναι η απαίτηση για τη δημιουργία της «Δομημένης» πληροφορίας, αφού αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΙΦΣ θα πρέπει να έχει ήδη εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχου έργου.
  Άλλο στοιχείο είναι ότι Η Έδρα, οι Συνήγοροι καθώς και οι Αντίδικοι θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μικρόφωνο ώστε να καταγράφεται η ομιλία τους (τίθεται θέμα απόρρητου διαβούλευσης μεταξύ των συνηγόρων και του πελάτη τους).
  Άλλο πρακτικό και σοβαρότατο θέμα αναφορικά με το σύστημα που περιγράφεται ανωτέρω αποτελεί η πραγματική απαίτηση (πιθανών να αναλύεται πιο κάτω) αναφορικά με την αποθήκευση δομιμένης και αδόμιτης πληροφορίας, πιθανότατα σε κεντρική βάση δεδομένων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.4, υποπαράγραφος Β, θα πρέπει να ορισθεί αναλυτικά η χρονική διάρκεια που θα διατηρείται το υλικό on-line, καθώς και τη πολιτική επαναφορά στο σύστημα ή αποστολής αντιγράφου προς κάθε ενδιαφερόμενο.
  Σαν αποτέλεσμα δεν αρκεί η διαβάθμιση στα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών αλλά πρέπει να προβλευθεί τμήμα επιφορτισμένο με τη λήψη των αντιγράφων ασφαλείας, την ασφαλή αποθήκευσή τους, την εξασφάλιση ότι τα περιεχόμενα της Βάσης (αν και τεχνικά είναι λίγο άσχετο το να αποθηκεύεις αρχεία ήχου στη βάση) της κάθε συγκεκριμένης εγγραφής δεν έχουν «πειραχθεί» κατα οιονδήποτε τρόπο και σειρά άλλων αρχών ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν και να προστεθούν στις παρούσες προδαιγραφές.
  Τελικώς, η λύση δεν μπορεί να είναι πλήρως ανοικτού κώδικα, σε αντίθεση θα μπορούσε να απαιτηθεί αποτυπωμένο API για την διεπαφή με τα ήδη υφιστάμενα συστήματα καθώς και αυτά που θα αναπτυχθούν για την ΕΛ.ΑΣ. Εάν η πλατφόρμα λογισμικού που θα υλοποιηθεί το έργο έχει κάποιον συγκεκριμένο κατασκευαστή, ο ΙΦΣ θα πρέπει να παρέχει και συμβόλαιο τουλάχιστον ίσης διάρκειας με αυτή της διάρκειας της Φάσης 1 του έργου (5 έτη) πλέον 12 ή 24 μήνες (άρα 6 ή 7 έτη) ώστε να εξασφαλιστεί το Ελληνικό Δημόσιο από τυγχών υπαναχωρήσεις και πιθανά προβλήματα ακόμη και στην περίπτωση που αποφασισθεί ότι το σύστημα που αναπτύχθηκε δεν ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες και πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική μετάπτωσης ενσωματωμένη στο ίδιο το σύστημα λογισμικού. Το υλικό που θα παιτηθεί και από τη μικρή μου εμπειρία με τα Δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη, θα είναι αρκετός σε μικρόφωνα και συσκευές ψηφιοποίησης ή πομπούς, θα πρέπει να είναι συμβατά με βιομηχανικά πρότυπα, ευρέος διαδεδομένα (π.χ. USB / BlueTooth / WiFi) και να υλοποιούν την επικοινωνία με οδηγούς που υποστηρίζουν τουλάχιστον το λειτουργικό σύστημα Windows και *nix (Linux / Unix) ώστε να είναι δυνατή και η αλλαγή λειτουργικού συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη από την παραγωγό εταιρεία οδηγών με κόστος.
  Όλο το υλικό θα πρέπει να καταγραφεί και να προσδιοριθεί η διάρκεια της ζωής του σε πραγματικές συνθήκες καθώς και να επιδιωθεί η έγγραφη συνέναιση της κατασκευάστριας εταιρίας αναφορικά με την ανάλυψη των ευθυνών της σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάσει πρόβλημα. Άρα και οι κατασκευαστές του υλικού θα πρέπει να συνυπογράψουν την αποδοχή των όρων καλής λειτουργίας που πρέπει να είναι ξεκάθαροι αναφορικά με τα επίπεδα θορύβου / καταπόνισης / κλιματολογικές συνθήκες κλπ). Σε κάθε περίπτωση και άσχετα με την διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να δωθούν από τους κατασκευαστές του υλικού ότι θα διαθέτουν ανταλλακτικά ή συμβατά μοντέλα με αυτά που παρέχουν στο υπο εξέταση σύστημα για +12 ή +24 μήνες άρα για 6 ή 7 έτη (ρήτρες), ώστε σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι για κάποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αλλαγή του υλικού (παλαιότητα / μειωμένη απόδοση / νέα τεχνολογία διαθέσιμη κλπ) το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 12 ή 24 μήνες δίνοντας αρκετό καιρό για την αλλαγή του υλικού σταδιακά και την ενσωμάτωσή του στο τότε σύστημα.

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:09 | Χρήστος Τσιαχρής

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί και στα Στρατιωτικά Δικαστήρια.

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:00 | Filippos

  Πολύ φλύαρο κείμενο, με ελάχιστη ουσία.
  Η ως τώρα εμπειρία αποδεικνύει ότι ο τεχνικός εξοπλισμός καθίσταται πρακτικά άχρηστος μετά τη λήξη των συμβάσεων, το δε κόστος για το δημόσιο, σκανδαλώδους ύψους.

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 12:01 | Στέφανος

  Η ηχογράφηση-αποηχογράφηση μπορεί να γίνετε από υφιστάμενα στελέχη του Δημοσίου.
  Αν δεν υπάρχουν αρκετά, να τους γίνουν μαθήματα στενογραφίας (μερικούς μήνες θέλει, δεν είναι κάτι σοβαρό).

  Έχουμε 400 δικαστήρια (ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία κλπ). Βρείτε 400 ικανούς υπαλλήλους και βγάλτε εκτός τις υπηρεσίες αποηχογράφησης.

  Επίσης, βρείτε και 400 ηχολήπτες (ή εκπαιδεύστε μερικούς, μερικούς μήνες θέλει, δεν είναι κάτι σοβαρό) και βγάλτε εκτός τις υπηρεσίες ηχογράφησης.

  1 εκατομμύριο Δημοσίους Υπαλλήλους έχουμε. Ψάξτε τα πτυχία τους.