Άρθρο 19: Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία

19.1. Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.