Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για Αναβολή, ακύρωση και επανάληψη του Διαγωνισμού ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων ή /και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή /και τρίτων μερών.
6.2. Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού δύναται να ακυρωθεί ή ματαιωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στις παρακάτω περιπτώσεις:
6.2.1. για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού,
6.2.2. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού,
6.2.3. εάν λήξει η ισχύς των προσφορών, όπου, τυχόν, προβλέπεται και δεν δοθούν οι απαιτούμενες παρατάσεις από τους Διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη διαδικασία με εκείνες τις προσφορές για τις οποίες δόθηκαν οι, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενες παρατάσεις ισχύος τους.
6.2.4. εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά ασύμφορο,
6.2.5. εάν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή, ή
6.2.6. εάν ανακληθεί η από 28.02.2012 απόφαση υπαγωγής της ΔΕΣΔΙΤ, με την οποία η παρούσα σύμπραξη υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
6.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αποφασίσει παράλληλα με την ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των μη ουσιωδών όρων του, ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1 (α) του Ν. 3389/2005 και της παραγράφου (3) στοιχ. α) και δ) και των άρθρων 24 – 25 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρων 30 – 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
6.4. Εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού ή /και να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά του από την Αναθέτουσα Αρχή ή να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη, σε όλες τις περιπτώσεις μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
6.5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή η απόκλιση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα είναι αιτιολογημένες και θα λαμβάνονται υπό την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
6.6. Αν ο Διαγωνισμός ακυρωθεί, ματαιωθεί ή επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες ή οι Διαγωνιζόμενοι, καθώς και ο ΙΦΣ δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης.
6.7. Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες και οι Διαγωνιζόμενοι θα βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.
6.8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου /Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.