Άρθρο 4: Διαδικασία επιλογής ΙΦΣ – Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

4.1. Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 3389/2005 (άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
• τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄ 169) και ισχύει,
• τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει,
• τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,
• τις διατάξεις του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α’ 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329/24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51 12.3.2012) και
• τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), και
• τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού
4.2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους νομοθέτημα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν το νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το περιεχόμενο που ισχύει κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης.
4.3. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – προεπιλογή
Β΄ Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – αξιολόγηση – ανάθεση
4.4. Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης συμμετοχής μέσω της κατάθεσης φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 15 και 18 της παρούσας.
4.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων Υποψηφίων.
4.6. Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει με βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 21 της παρούσας πρόσκλησης.
4.7. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18). Τα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και οι συντελεστές βαρύτητας εκάστου εξ αυτών θα περιληφθούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

  • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:07 | Αθανάσιος Ε. Σαμαρας

    Για να μπορέσει να υποβληθεί σοβαρή προσφορά που δεν θα έχει μεγάλες αποκλήσεις αναφορικά με το υλικό θα πρέπει να γίνει πρόχειρη μελέτη της ακουστικής του χώρου των αιθουσών ώστε να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Όσο περισσότερος ο θόρυβος τόσο δυσκολότερη ή ακόμη και αδύνατη καθίσταται η συμπίεση του ήχου. Για την προκαταρκτική μελέτη μπορει να γίνει χρήση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού των ΑΕΙ ή των ΑΤΕΙ.