Άρθρο 12: Χρόνος και τρόπος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

12.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, με τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις (ημ/νια και ώρα υποβολής) Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.
12.2. Όλες οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
• «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με Κλειστή Διαδικασία για το Έργο Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»
• «Υποψήφιος» (πλήρης επωνυμία Υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)
• «Αντίκλητος» (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)
• «Αναθέτουσα Αρχή»: το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
• Η ημερομηνία διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού, δηλαδή …………2012, ημέρα ……….. και ώρα 12.00.
• Η σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού».
Στην περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των Μελών που την απαρτίζουν.
12.3. Ο άνω φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε Υποψηφίου θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία ως εξής:
12.3.1. Στον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», (εφεξής «Υποφάκελος Α΄»), ο οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έγγραφα.
12.3.2. Στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων», (εφεξής «Υποφάκελος Β΄»), ο οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, δύο πλήρη (2) αντίγραφα και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στα οποία θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας, έγγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή Microsoft Word ή Microsoft Excel), κατά περίπτωση.
12.4. Οι δύο υποφάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος, σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 και επιπλέον την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», κατά περίπτωση.
12.5. Το πρωτότυπο κάθε ενός από τους υποφακέλους Α΄ και Β΄ θα πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση όλων των σελίδων και μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του Εκπροσώπου του Υποψηφίου σε κάθε φύλλο.
12.6. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπων και αντιγράφων ή της έντυπης και της ηλεκτρονικής μορφής των στοιχείων που υποβάλλονται, υπερισχύει το πρωτότυπο σε έντυπη μορφή.
12.7. Σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παραγράφων 12.1 και 12.2 της παρούσας, τότε τα αντίγραφα είναι δυνατόν να συσκευάζονται κατάλληλα και να συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
12.8. Τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στα στοιχεία αυτά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι καθαρογραμμένη και να μονογραφηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.5 ανωτέρω.
12.9. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες προς τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα απορριφθούν. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, θα πρέπει σε ειδικό τμήμα ορισμών να επεξηγείται η έννοια τους.
12.10. Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω και στο πρωτόκολλο αυτής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική προθεσμία, που αναφέρεται στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω.
12.11. Επίσης, οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω) με ευθύνη του Υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο, που θα περιέλθουν αυτοί στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα, που ορίζονται στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω. Στην περίπτωση της αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή τη μη παραλαβή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τον συνοδεύουν.
12.12. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι, που θα υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των φακέλων τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό η προ της λήξης της προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πάντως, σε περίπτωση που φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τυχόν, παραληφθεί ή /και πρωτοκολληθεί μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία υποβολής, αυτός θα απορριφθεί και θα επιστραφεί στον Υποψήφιο που τον υπέβαλε, χωρίς να ανοιχθεί.
12.13. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Τον αποκλεισμό επίσης, του Υποψηφίου συνεπάγεται η υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που παραβαίνει απαράβατους και ουσιώδεις όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
12.14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της, οποτεδήποτε και μέχρι την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του σταδίου εξέτασης τυχόν προσφυγών του άρθρου 23, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή /και να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας.
12.15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Υποψήφιο /Διαγωνιζόμενο αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) των όρων του. Φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει ή συνάγεται από το περιεχόμενό του μη αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή την αποδοχή υπό αίρεση ή θέτει πρόσθετους όρους αποκλείεται και δεν αξιολογείται. Επίσης, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 22 της παρούσας, τυχόν παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων, που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση και που έχουν χαρακτηρισθεί ως απαράβατοι ή που είναι ουσιώδεις, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου.
12.16. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται δεκτοί μόνο για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας σύμπραξης. Δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται ως απαράδεκτοι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται για μέρος του άνω αντικειμένου.