Άρθρο 2: Ορισμοί

2.1. Για τις ανάγκες κατανόησης και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
«Αναθέτουσα Αρχή»
Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ)
«Αντίκλητος»
Είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.8 της παρούσας.
«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ»
Είναι η ανώνυμη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν. Ιδρυτής – αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
«Αποτελέσματα προ Φόρων»
Είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.
«B΄ Φάση του Διαγωνισμού» ή «Β΄ Φάση»
Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.
«Γραφείο Δεδομένων» (Data Room)
Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαμορφωθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, ή οπουδήποτε τυχόν αλλού ορισθεί κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, όπου οι Διαγωνιζόμενοι θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης.
«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»
Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς.
«Διαγωνιζόμενος»
Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν.
«Διαγωνισμός»
Είναι η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης.
«Διαδικασία Προεπιλογής»
Είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.
«Διακήρυξη Β΄ Φάσης»
Είναι η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, και θα συνοδεύεται από σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήματα.
«Διαχειριστής Συστήματος (ΔΣ)»
Είναι η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εν γένει λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ μετά την ενεργοποίησή του, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση της πλήρους, συνεχούς και απρόσκοπτης διαθεσιμότητάς του. Επιπλέον, θα αναλάβουν τη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το ΟΣΠΔ, καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης Β’ Φάσης και Σύμβασης Σύμπραξης.
«Εκπρόσωπος Υποψηφίου»
Είναι το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2 στοιχείο (v) της παρούσας Πρόσκλησης ή, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3 υπό στοιχείο (vi).
«Ενδιαφερόμενος»
Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό.
«Ένωση Προσώπων»
Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιληφθεί στη συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι.
«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή»
Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των Δεσμευτικών Προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και όσα θα αναφέρονται στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.
«Έργο Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης»
Έργο με αντικείμενο την ηχογράφηση φυσικού λόγου, με την μορφή ομιλιών και συζητήσεων με έναν η πολλαπλούς ομιλητές και, εν συνεχεία, την ακριβή αποτύπωση των λεχθέντων σε κείμενο. Αφορά ηχογραφήσεις/αποηχογραφήσεις φυσικού λόγου σε περιβάλλοντα και χώρους που δεν είναι εξειδικεύονται στον σκοπό αυτό, και στους οποίους είναι πιθανή η ύπαρξη θορύβου, ταυτόχρονης ομιλίας πολλών προσώπων, δυσνόητη εκφορά, κτλ.
«Έργο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Έργο ΤΠΕ)»
Έργο με αντικείμενο τη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία, παρουσίαση στοιχείων και πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.
«Έργο ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου» αφορά σε πληροφοριακά συστήματα (υλικού και λογισμικού), εγκατεστημένα σε κεντρικές υποδομές (εξυπηρετητές/ κέντρα δεδομένων) και με πολλαπλούς γεωγραφικά διάσπαρτους χρήστες, στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν πολλαπλές παράλληλες και καθημερινές συναλλαγές των χρηστών (καταχωρήσεις, αναζητήσεις, κτλ), και την ασφαλή τήρηση μεγάλου όγκου επιχειρησιακών δεδομένων και πολυμέσων με υψηλή διαθεσιμότητα.
«Έργο ΣΔΙΤ»
Είναι κάθε έργο που:
(α) ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, ή
(β) ανατίθεται ή εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τα έργα ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005 ή, όπου δεν υφίσταται τέτοια νομοθεσία, και σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτελείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση – μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων – εν όλω ή εν μέρει της κατασκευής του έργου και ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαθεσιμότητα, καθώς και λοιπών συναφών κινδύνων, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται τμηματικά από το Δημόσιο ή άλλο Δημόσιο Φορέα (πληρωμές διαθεσιμότητας).
«Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης»
Είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα σε αυτήν, και κατά την οποία άρχεται η 5 ετών και 4 μηνών διάρκεια της σύμπραξης.
«Ίδια Κεφάλαια»
Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.
«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»
Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ, η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης.
Κεντρικές Υποδομές
Κύριο και εναλλακτικό υπολογιστικό κέντρο όπου θα φιλοξενούνται οι βάσεις δεδομένων, οι εφαρμογές διαχείρισης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό.
«Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων»
Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, και, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου.
«Οικονομικές Καταστάσεις»
Είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.
Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ (€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα, απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών αυτών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή Μέλους, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας.
«Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»
Είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (οι ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί ή /και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή /και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών.
Σε περίπτωση Υποψηφίων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα οικονομικά στοιχεία για τα έτη που αυτοί λειτουργούν.
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστήριων»(ΟΣΠΔ)
Είναι το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου από τον ΤΠΣ και θα συντηρεί/ διαχειρίζεται ο ΔΣ, θα χρησιμοποιεί ο ΠΥΗ/Α στα πλαίσια των εργασιών του για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει. Θα αποτελεί την υποδομή πληροφορικής με την οποία θα επιτυγχάνεται η ψηφιακή αποθήκευση (σε ηχητική μορφή και σε κείμενο, με τα απαραίτητα δεδομένα)και διάθεση των πρακτικών δικαστηρίων, μέσω μηχανισμών παροχής εξωστρεφών υπηρεσιών και μηχανισμών διαλειτουργικότητας.
«Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α)
Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ.

«Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»
Είναι η περίληψη της παρούσας, η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Προεπιλεγείς»
Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
Είναι το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 1 έως 15 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
«Σύμβαση Σύμπραξης»
Είναι η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3389/2005, που θα συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και της ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»
Είναι το σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει σχόλια και παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 της παρούσας.
«Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ)»
Είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις που θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα αποτελέσει την υποδομή του ΟΣΠΔ.
«Υπεύθυνη Δήλωση»
Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αυτήν επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη (π.χ. πρακτικό Δ.Σ.). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, οσάκις αυτό απαιτείται ρητά από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.
«Υποψήφιος»
Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που έχει υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.2. Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική πρόθεση από τα συμφραζόμενα:
2.2.1. οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία,
2.2.2. οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 2 ή σε επιμέρους όρους της παρούσας ισχύουν για το σύνολό της,
2.2.3. η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το άλλο γένος,
2.2.4. η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες και
2.2.5. ο υπολογισμός των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1182 (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 «περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες» και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  • 12 Οκτωβρίου 2012, 23:02 | Αθανάσιος Ε. Σαμαρας

    Με δεδομένη την απαίτηση της ίδρυσης ΑΕΕΣ θα πρέπει το κράτος να δώσει εγγύηση ότι θα φροτήσει να εντάξει το νέο Νομικό πρόσωπο σε διαδικασία Fast-Track ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί ότι με παρούσες όλες τις πραγματικές προϋποθέσεις δεν θα τεθούν γραφειοκρατικά εμπόδια που θα ακυρώσουν ή θα διακινδυνέψουν την υλοποίηση του έργου αφού γίνει η κατοχύρωση του διαγωνισμού.