Άρθρο 13

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1.Η περίπτωση Η της παραγράφου 2 και η περίπτωση Δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, καταργούνται.

2. Η ισχύς των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του νόμου αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.