ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τροποποίηση του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 19]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τροποποίηση του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 19

Κανόνες λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

1. Το άρθρο 1 του  ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των οφειλετών, η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνων λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής «Εταιρείες»), η ρύθμιση των σχέσεων τους με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών».

2. Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) καταργείται το τελευταίο εδάφιο και στο τέλος αυτής προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται μετά την πάροδο δέκα  ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Η Εταιρεία οφείλει να μην αρχίσει ή να μην συνεχίσει την ενημέρωση εφόσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία  ή  δυσχέρειες ανταπόκρισης. Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί από αυτόν ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας και η επικοινωνία πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την γνώση τρίτων για το σκοπό ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των Εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή της αναγκαστικής εκτέλεσης».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) προστίθεται μετά τη λέξη «όπως» η λέξη «ιδίως». Στο τέλος του άρθρου αυτού προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

«13.  Η όχληση του οφειλέτη όταν αυτός  πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

14. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη για οφειλές για τις οποίες έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες αμφισβήτησης.

15. Η επικοινωνία, η ενημέρωση ή η διαπραγμάτευση με οποιονδήποτε τρίτο για τις οφειλές  χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη.

16. Η προσέγγιση γειτόνων, της οικογένειας ή του εργοδότη του οφειλέτη  με σκοπό την γνωστοποίηση πληροφοριών ή οποιαδήποτε αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την φερεγγυότητα του οφειλέτη.

17. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη αν αυτός έχει ζητήσει η επικοινωνία να γίνεται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλο εκπρόσωπό του.

18. Η άσκηση πίεσης ή παρότρυνση για ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να εξοφλήσει τις οφειλές του.

19. Η άσκηση πίεσης για αναχρηματοδότηση του χρέους, για μεταφορά δανείων ή για διακανονισμό.

20. Η επικοινωνία για οφειλές που έχουν παραγραφεί ή για έξοδα που δεν προβλέπονται με βάση την οικεία σύμβαση.

21. Η παραπλάνηση του οφειλέτη για την νομική θέση του και τα δικαιώματά του.

22. H αποστολή επιστολών ή μηνυμάτων στον οφειλέτη που τον καλούν σε εξόφληση με την απειλή έναρξης δικαστικών διαδικασιών ή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

23. Η παραπλάνηση του οφειλέτη ότι ενημερώνεται από υπάλληλο του δανειστή.

24. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη εφόσον αυτός έχει υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α)».

4. Στο τέλος της τρίτης παραγράφου του άρθρου 6 του  ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’)  προστίθενται τα ακόλουθα:

«Πριν την έγγραφη παροχή των στοιχείων και τουλάχιστον για τρεις ημέρες μετά από αυτή οι Εταιρείες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω όχληση ή επικοινωνία».

 

 

 

 • Το πρόβλημα που είχε ανακύψει από τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών είναι γνωστό τοις πάσι. Οι εταιρίες αυτές, που λειτουργούσαν παράνομα, γιατί η δραστηριότητά τους συνίστατο στην κατ’ επάγγελμα αντιπροσώπευση έναντι ιδιωτών, την οποία ο νομοθέτης αναγνωρίζει ως αποκλειστικό έργο του δικηγόρου (άρθ. 39 § 1 & 40 § 1 Ν.Δ. 3026/1954), θέλησε ο νομοθέτης να τις νομιμοποιήσει. Επειδή αν η νομιμοποίηση αυτή γινόταν με μια εμβόλιμη διάταξη σε κάποιο νόμο, θα υπήρχε κατά του νομοθέτη η αιτίαση ότι ενήργησε με σκοπό να νομιμοποιήσει την παρανομία, ο νομοθέτης προτίμησε να εισάγει ολόκληρο νόμο, το Ν. 3758/2009. Ο νόμος αυτός το μόνο που κάνει ουσιαστικά είναι να περιορίζει το αντικείμενο των εισπρακτικών εταιριών στην ενημέρωση των οφειλετών, για να ξεφύγει το σκόπελο των άρθ. 39 § 1 & 40 § 1 Ν.Δ. 3026/1954, και κατά τα λοιπά να επαναλαμβάνει κατά τρόπο φλύαρο και κουραστικό ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις για την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη, την προσβολή της προσωπικότητας και τα προσωπικά δεδομένα, προσαρμοσμένες, λιγότερο ή περισσότερο, στην περίσταση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο παραπάνω νόμος νομιμοποίησε τις εισπρακτικές εταιρίες το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ως τέτοιες ήδη στο ενημερωτικό σημείωμα (υπό Γ, § 1) του Προσχεδίου Νόμου (εφεξής ΠρσχΝ), το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελέσει τμήμα της εισηγητικής έκθεσης του νόμου, και ότι «με τις πρακτικές που ανέχεται ο παραπάνω νόμος ο χαρακτηρισμός των εταιρειών αυτών ως “εταιρειών ενημέρωσης” αποδεικνύεται συχνά ψευδεπίγραφος» (ανωτ., υπό Γ, § 2).

  Με τη μεταβολή του εισαγωγικού άρθρου του νόμου με το άρθρο 19 § 1 του Προσχεδίου Νόμου (εφεξής ΠρσχΝ) δεν αλλάζει η φιλοσοφία των ρυθμίσεων, αφού αυτές δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Ως εκ τούτου, μόνη η τροποποίηση του άρθρου είναι άσκοπη. Αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν αφενός η συνολική κατάργηση του νόμου ως περιττού και αφετέρου η επίταση της κρατικής εποπτείας για την προστασία των οφειλετών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κατευθύνσεις ήδη νομοθετημένες.

  Με το άρθ. 19 §§ 2 & 3 ΠρσχΝ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις αθέμιτες πρακτικές των λεγόμενων εταιριών ενημέρωσης οφειλετών. Υπενθυμίζεται ότι η Οδ. 2005/29/ΕΚ όντας πλήρους εναρμόνισης (αιτ. σκ.. 15 εδ. δ΄) δεν επιτρέπει την εισαγωγή αυστηρότεροτερων ή λεπτομερέστερων κανόνων από αυτήν (βλ. άρθ. 3 § 5 Οδ.: εξαιρούνται μόνο εθνικοί κανόνες υφιστάμενοι ήδη την 12.7.2007 και μόνο μέχρι τις 12.7.2013), παρά μόνο μη δεσμευτικών κανόνων δεοντολογίας (αιτ. σκ. 20, άρθ. 10 εδ. α΄ Οδ.) και σε κάθε περίπτωση υπό τον όρο ότι ο θιγόμενος καταναλωτής δεν στερείται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο (αιτ. σκ. 21, άρθ. 11 Οδ. & 9θ §§ 1 & 2 ν. 2251/1994 – ή κατά την Οδ. και σε διοικητική επιτροπή, που δεν αποτελεί επαγγελματικό σύλλογο εποπτείας του παραβαίνοντος, συνδ. άρθ. 10 & 11 Οδ.). Στο πλαίσιο αυτό δεν θα μπορούσαν να εισαχθούν αυτοτελείς, δεσμευτικοί κανόνες για τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας των εν λόγω εταιριών εταιριών. Αυτό που αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΠρσχΝ – το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελέσει τμήμα της εισηγητικής έκθεσης του νόμου – δηλ. ότι «ο παραπάνω νόμος δεν εμπεριέχει κανόνες και εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι η λειτουργία των παραπάνω εταιρειών κινείται στο πλαίσιο του καταστατικού τους σκοπού και αναπτύσσεται με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών» (υπό Γ, § 2) δεν είναι ακριβές, λόγω του υφισταμένου λοιπού νομοθετικού πλαισίου, ενώ η αναφορά ότι «ουδεμία ρύθμιση ή πρόβλεψη κυρώσεων υφίσταται για τις οχλήσεις που ακολουθούν από οποιονδήποτε μετά την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών ή της αναγκαστικής εκτέλεσης» (υπό Γ, § 3), ενόψει όσων προαναφέρθηκαν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 31 Ιουλίου 2011, 20:10 | ΚΩΣΤΑΣ

  Καλός νόμος αλλά έχει πολλά κενά. Πρέπει να βελτιωθεί ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία του δανειολήπτη. Πρέπει να καθιερωθεί τα τηλεφωνύματα να μην γίνονται στις ώρες κοινής ησυχίας. Να μην γίνονται 5-10 κλήσεις την ημέρα αν δεν σηκώνεις το τηλέφωνο σου και να αφήνουν συνέχεια μηνύματα στον τηλεφωνητή του κινητού.
  Πρέπει να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια

 • 31 Ιουλίου 2011, 20:50 | Δημήτρης

  Συγχαρητήρια στον Κο Υπουργό και ειδικά στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή γιατί επιδεικνύουν μεγάλο έργο όσον αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Αυτός ο νόμος σε συνδυασμό με τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και με τις βελτιώσεις που ψηφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες θα αποτελέσουν ασπίδα για αυτούς που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ευελπιστώ ότι θα πάψει πλέον η απελπιστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις εταιρίες. Θα σταματήσει ο ψυχολογικός εκβιασμός από μέρους τους, οι ενοχλήσεις, οι απειλές και η διατάραξη της οικογενειακής και επαγγελματικής μας ζωής.
  Επειδή έχω βιώσει μέσα στο σπίτι μου τις πρακτικές αυτών των εταιριών σας καλώ Κύριε Υπουργέ να μην κάνετε πίσω σε τίποτα από όλα αυτά παρά τις προσπάθειες των εκπροσώπων αυτών των εταιριών να δημιουργήσουν εντυπώσεις εδώ μέσω της διαβούλευσης αναγράφοντας άρθρα υποστήριξης προς αυτές, μειώνοντας τις ανησυχίες των παθόντων που ζητούν να πάψει η αυθαιρεσία και βαθμολογώντας αρνητικά κάθε σχόλιο το οποίο στρέφεται κατά αυτής της αυθαιρεσίας και ψηφίζοντας θετικά αυτά που αναγράφουν οι ίδιοι. Μην πάρετε τίποτα πίσω Κύριε Υπουργέ. Ο αδελφός μου μετά από 4 τέτοια τηλεφωνήματα ψυχολογικού εκβιασμού από αυτές τις εταιρίες μέσα σε 2,5 ώρες έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και για 10 ημέρες ήταν στην εντατική. Μην κάνετε πίσω Κύριε Υπουργέ, αυτοί οι άνθρωποι με τις πρακτικές τους οδηγούν ανθρώπους στην αυτοκτονία.
  Ο θεός να σας έχει καλά

 • 31 Ιουλίου 2011, 18:07 | Ε.Π.Κ.ΧΑΝ(ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τροποποίηση του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 19]
  Άρθρο 19

  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ(ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ)θα ήθελε να τοποθετηθεί ,με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις ,με σκοπό την αναβάθμιση ενός Νομοσχεδίου και προσδοκά για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των Οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή, αλλά να τον βοηθήσει να ηρεμήσει και να ισοροπήσει ως΄δανειολήπτης.
  Επί του Νομοσχεδίου
  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ προτείνει:
  – Το 2ο εδάφιο της παρ. 2 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9.00 έως14.00, με εξαίρεση μόνο τις εργάσιμες ημέρες.»
  Αιτιολόγηση
  Η E.Π.Κ.ΧΑΝ, λαμβάνει διαρκώς καταγγελίες από οφειλέτες για ενοχλήσεις κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.- Το 4ο εδάφιο της παρ. 2 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Απαγορεύεται η επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη, ακόμα και αν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας. Αιτιολόγηση
  Έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει δηλώσει ως μοναδικό αριθμό επικοινωνίας το τηλέφωνο της εργασίας του, Η κλήση σε εργασιακό χώρο από Εταιρία ή πιστωτικό ίδρυμα, όταν απαντά τρίτος συνάδελφος ή συνεργάτης ή ακόμα και εργοδότης, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ληξιπρόθεσμη οφειλή και μειώνει την αξιοπιστία του υπαλλήλου, στιγματίζοντάς τον εργασιακά.
  – Στο παρ. 2 πρέπει να προστεθούν τα εξής: Στο α. 4 παρ. 4 του 3758/2009 αντικαθίσταται το εδ. 2 ως εξής: «Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της παρ. 1 εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά μήνα.»

  Οταν ο δανειολήπτης, έχει αιτήσει να ρυθμίσει το χρέος του βάσει του Ν.3869/2010, είτε βρίσκεται σε εξώδικη ρύθμιση, είτε η αίτησή του έχει κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο, η Τράπεζα να αναλαμβάνει να ενημερώνει εντός 3 ημερών την Εταιρεία, ώστε να παύει η όχληση των δανειοληπτών.

  Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

  Η Πρόεδρος

  Ιωάννα Μελάκη

 • 31 Ιουλίου 2011, 17:47 | ΤΑΣΟΣ

  Σεισάχθεια εδώ και τώρα και κλείσιμο σε αυτές τις εταιρίες της ντροπής οι οποίες προσβάλουν τον πολιτισμό μας

 • 31 Ιουλίου 2011, 17:24 | ΦΩΤΗΣ

  Επειδή η όλη λειτουργία των εταιριών ενημέρωσης οφειλών παραπέμπει σε μια ζούγκλα επιβάλλεται να τεθούν αυστηροί κανόνες στο πλαίσιο λειτουργίας τους (αλήθεια γιατί είναι τόσο απαραίτητη η ύπαρξη τους;δηλαδή δεν θυμάται ο δανειολήπτης ότι χρωστάει την δόση του δανείου του;), να υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος μιας και χειρίζονται ένα ευαίσθητο θέμα (να μην ξεχνάμε και την αύξηση κατά 40% των αυτοκτονιών από χρέη μέσα σε ένα χρόνο. Αλήθεια ποια είναι η συμμετοχή των υπόψη »εταιριών΄» σε αυτό; μήπως οι εκβιασμοί και η άσκηση κάθε είδους ψυχολογικής βίας παίζουν μεγάλο ρόλο;)και πολύ αυστηρές ποινές οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται άμεσα.
  Επιβάλλεται επίσης η προστασία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του οφειλέτη, καθώς επίσης και η προστασία των προσωπικών του δεδομένων τα οποία έχουν γίνει »μπαλάκι» μεταξύ αυτών των »εταιριών» και των τραπεζών.
  Δυστυχώς όλοι μας έχουμε γίνει αποδέκτες των απαράδεκτων πρακτικών αυτών των εταιριών, πρέπει να μπει φραγμός άμεσα!
  Δεν πρέπει οι τηλεφωνικές κλήσεις να γίνονται σε ώρες κοινής ησυχίας. Δεν πρέπει να γίνεται κλήση πάνω από μια φορά τον μήνα. Πρέπει η προσβλητική συμπεριφορά να τιμωρείται με πολύ αυστηρούς όρους. Επιβάλλεται να μην γίνεται πάνω από μια κλήση ακόμα και αν ο οφειλέτης δεν απαντά στο κινητό του (να εκλείψει το φαινόμενο με 5-6-7-8-9-20 τηλεφωνικές κλήσεις από διάφορα νούμερα ώστε να εξαναγκαστεί ο οφειλέτης να απαντήσει). Επίσης να σταματήσει να γίνεται το ίδιο με δεκάδες μηνύματα στον τηλεφωνητή του κινητού. Πρέπει να απαγορευτεί η πραγματοποίηση κλήσεων στο σπίτι του οφειλέτη όταν υπάρχουν άρρωστοι που διαμένουν μέσα σε αυτό ή παιδιά τα οποία σηκώνουν το τηλέφωνο και ακούν μια άγρια και απαιτητική φωνή ώστε να φέρουν τον μπαμπά τους γρήγορα στο τηλέφωνο!
  Πρέπει κάτι να γίνει ώστε να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία που έχει στοιχίσει σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στην υγεία πολλών συνανθρώπων μας.

 • 31 Ιουλίου 2011, 13:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.

  ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;;;ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΛΩΣ Ή ΚΑΚΩΣ ΧΡΩΣΤΑΩ.ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΜΕ ΚΑΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΕΙ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΤΕΤΕ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΛ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ 3ΜΗΝΟ(ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΕΩ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΛΟΥΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ.
  ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΑΝΕΞΕΛΕΝΓΚΤΑ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΩ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΩΔΥΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ.

 • 30 Ιουλίου 2011, 20:49 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 19

  – Το 2ο εδάφιο της παρ. 2 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9.00 έως 20.00, με εξαίρεση τις ώρες κοινής ησυχίας και μόνο τις εργάσιμες ημέρες.»
  Αιτιολόγηση
  Η ΕΚΠΟΙΖΩ λαμβάνει διαρκώς καταγγελίες από οφειλέτες για ενοχλήσεις κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Οι ενοχλήσεις αυτές παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού ασύλου. Η ανάπαυση του οφειλέτη είναι υποχρεωτικό να απολαμβάνει το σεβασμό κάθε δανειστή ή εκπροσώπου του.
  – Το 4ο εδάφιο της παρ. 2 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Απαγορεύεται η επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη, ακόμα και αν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των Εταιριών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης.»
  Αιτιολόγηση
  Έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει δηλώσει ως μοναδικό αριθμό επικοινωνίας το τηλέφωνο της εργασίας του, η κατάχρηση που γίνεται από τις Εταιρίες οδηγεί στα αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που ήθελε να αποφύγει, δηλαδή τις διαρκείς ενοχλήσεις στην οικία του. Η διατύπωση ότι «η επικοινωνία πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει τη γνώση τρίτων για το σκοπό ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας» δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής και πρέπει να απαλειφθεί. Η κλήση σε εργασιακό χώρο από Εταιρία ή πιστωτικό ίδρυμα, όταν απαντά τρίτος συνάδελφος ή συνεργάτης ή ακόμα και εργοδότης, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ληξιπρόθεσμη οφειλή και μειώνει την αξιοπιστία του υπαλλήλου, στιγματίζοντάς τον εργασιακά.
  – Στο παρ. 2 πρέπει να προστεθούν τα εξής: Στο α. 4 παρ. 4 του 3758/2009 αντικαθίσταται το εδ. 2 ως εξής: «Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της παρ. 1 εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά μήνα.»
  Αιτιολόγηση
  Η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ καταδεικνύει ότι η μεγάλη συχνότητα της επικοινωνίας με υπερχρεωμένους οφειλέτες δεν οδηγεί σε πραγματοποίηση της επιδιωκόμενης συναλλαγής, δεν έχει δηλαδή εισπρακτικό αποτέλεσμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αντίθετα, διαμορφώνει ένα κλίμα «τρομοκρατίας» στον οφειλέτη, ο οποίος αισθάνεται κυνηγημένος και νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.

 • 30 Ιουλίου 2011, 20:12 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
  Τροποποίηση του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» Άρθρο 19]

  Το 3ο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, που αφορά στις τροποποιήσεις του Ν. 3758/2009 για τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, στο σύνολό του βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και διέπεται από πνεύμα αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των εταιριών αυτών.
  Παρότι μόλις πριν δύο χρόνια τέθηκε σε ισχύ ο υπό τροποποίηση νόμος, οι ανάγκες βελτιώσεων φάνηκαν από πολύ νωρίς, καθώς οι «πρώην εισπρακτικές» εταιρίες συνέχιζαν να ακολουθούν απαράδεκτες πρακτικές, εκμεταλλευόμενες τα κενά και τις παραλείψεις του υφιστάμενου νόμου. Παράλληλα, τον εισπρακτικό τους ρόλο άρχισαν να διαδραματίζουν δικηγορικά γραφεία και εταιρίες, οι οποίες δρώντας ανεξέλεγκτα και χωρίς εποπτεία, ξεπερνούσαν συχνά τα όρια του δικηγορικού λειτουργήματος, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι οι δανειστές, ως επί το πλείστον τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν είχαν κανέναν περιορισμό από το νόμο. Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει λάβει εκατοντάδες καταγγελίες από μέλη της για αθέμιτες πρακτικές τόσο από εταιρίες ενημέρωσης όσο και από δικηγορικά γραφεία.
  Τα προβλήματα αυτά καλείται να επιλύσει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, και στις ιδιαίτερα θετικές προσθήκες ή τροποποιήσεις συγκαταλέγονται οι εξής:
  – Προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
  – Η εταιρεία ενημέρωσης οφείλει να μην αρχίσει ή να μη συνεχίσει την επικοινωνία σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή αδυναμία ανταπόκρισης.
  – Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για έξι τουλάχιστον μήνες προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη.
  – Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν τα συνδετικά δεδομένα χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη και εντός δέκα ημερών προκειμένου να ελεγχθεί η καταγγελία για αθέμιτη εισπρακτική όχληση καθώς και τα στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής.
  – Οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στο στάδιο μετά την έναρξη των δικαστικών πράξεων και καταλαμβάνουν τους δανειστές αλλά και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε κατ΄ επάγγελμα ενημέρωση.
  – Καθίσταται δυνατή η επιβολή κυρώσεων σε όποιον παραβιάζει το νόμο και όχι μόνο στις εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο εταιρείες, όπως παραδόξως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
  – Θεσπίζονται περιορισμοί και για τους δικηγόρους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα μεταφοράς των αθέμιτων εισπρακτικών μεθοδεύσεων σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες.

  Ωστόσο, θεωρούμε ως απαραίτητες ορισμένες προσθήκες-τροποποιήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία των οφειλετών.

 • 29 Ιουλίου 2011, 21:51 | Λάμπρος

  Να μπορεί ο θιγόμενος δανειολήπτης να διεκδικήσει αποζημίωση ίση με τη ζημία που θα υποστεί από την απαράδεκτη χρήση αυτών των δήθεν εταιριών όπως μπορεί να το κάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δυσφιμίζεται. Αίσχος και έλεος πια με τις βδέλες που έχουν οδηγήσει κόσμο μέχρι και να γίνει αυτόχειρας. Ντροπή. Να παρθούν αυστηρότατα μέτρα άμεσα και να σταματήσει αυτό το δουλικό τριτοκοσμικό καθεστώς που επιστρέπει στα κοράκια να κάνουν ότι δουλεύουν εκμεταλευόμενοι τον πόνο και τη δυσκολία των απλών ανθρώπων έχοντας μόνο ένα βωμό, αυτόν του χρήματος. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:05 | Νικόλας Τ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Είναι γνωστό οτι το τραπεζικό σύστημα έχει ως πρακτική, σε παγκόσμιο επίπεδο, την συνεργασία με «εισπρακτικές» εταιρίες με σκοπό να ενημερωθούν οι οφειλέτες για το ύψος των οφειλών τους και να διαπραγματευθεί η, όσο το δυνατό, γρηγορότερη είσπραξη αυτών απο την Τράπεζα.
  Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι απλός και είναι η έννοια του outsourcing. Στοιχίζει πιο φθηνά στην Τράπεζα και υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση.
  Είναι ακριβός ο ίδιος λόγος που το κράτος αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές ιδιωτικών, πολυεθνικών εταιριών, να μελετούν και να προτείνουν προγράμματα μείωσης κόστους κλπ. Επομένως αυτό, είναι ξεκάθαρα νόμιμο.
  Τπ σχέδιο αναφέρει: «Η εταιρεία οφείλει να μην αρχίσει ή να μην συνεχίσει την ενημέρωση εφ’όσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρεια ανταπόκρισης».
  Τι σημαίνει πρακτικά αυτό ? Φαντάζομαι οτι όλοι μας είμαστε απρόθυμοι στο να μας καλεί κάποιος και να μας υπενθυμίζει τις οφειλές μας….
  Όταν κάποιος δεν ενημερώνεται τακτικά για τις υποχρεώσεις του με σκοπό να τις τακτοποιήσει, είναι σαφές οτι έχει την τάσει να τις αμελεί…Έχετε όμως αναλογιστεί τις συνέπειες από την μη πληρωμή των οφειλέτων προς τις Τράπεζες ? Έχετε την εντύπωση οτι η Τράπεζα θα χάσει τα λεφτά της ? ΟΧΙ !!
  Θα τα πάρει απο εμένα και τους λοιπούς (ευτυχώς ακόμα, πολλούς) που πληρώνουν υπεύθυνα και στην ώρα τους….. ΠΩΣ ???
  Μα με αύξηση των επιτοικίων φυσικά !!!
  Γιατί λοιπόν να επιβαρύνομαι εγώ την σπάταλη ζωή κάποιου άλλου ???
  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εν λόγω εταιρίες, παράλληλα με την διαπραγμάτευση του χρόνου αποπληρωμής, ενημερώνουν τον οφειλέτη για τα προγράμματα διακανονισμών, εκπτώσεων, αναχρηματοδοτήσεων που υλοποιούν οι Τράπεζες με σκοπό να βρούν την πιο κατάλληλη λύση για όλες τις πλευρές.

 • 29 Ιουλίου 2011, 09:52 | Κωνσταντίνου Ηλίας

  Ο σκοπός της ύπαρξης των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι να υπενθυμίζουν στους οφειλέτες ότι η οφειλή τους έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και επομένως τοκοφόρα με τόκο υπερημερίας. Επομένως, δεν είναι κατανοητό για ποιό λόγο θα πρέπει να προβλεφθεί η εξαίρεση των 10 ημερών (δεδομένου ότι ήδη η οφειλή τοκίζεται με τόκο υπερημερίας, γεγονός που σκόπιμο είναι να υπενθυμίζεται στους οφειλέτες).

  Επιπλέον, σε περίπτωση εταιρειών – νομικών προσώπων η μη δυνατότητα ενημέρωσης για 10 ημέρες έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στις εμπορικές συναλλαγές.

  «…Η Εταιρεία οφείλει να μην αρχίσει ή να μην συνεχίσει την ενημέρωση εφόσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρειες ανταπόκρισης.»”.
  Η εν λόγω φράση πρέπει να τροποποιηθεί. Η φράση αυτή, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νομοσχεδίου, που τροποποιεί το άρθρο 6 του νόμου 3758/2009, ερμηνεύεται ότι ο οφειλέτης μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία (που σημαίνει ότι πρακτικά η Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών δεν μπορεί να τον ξανακαλέσει ποτέ).

  “Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 A’) προστίθεται μετά τη λέξη «όπως» η λέξη «ιδίως». Στο τέλος του άρθρου αυτού προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
  «13. Η όχληση του οφειλέτη όταν αυτός πάσχει από σοβαρή ασθένεια…”.
  Επαρκεί η αναφορά στα ζητήματα υγείας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3758/2009 («Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών διέπεται από τις αρχές…του σεβασμού της υγείας…»). Πώς ορίζεται η «σοβαρή ασθένεια» και από ποιόν κρίνεται;

 • 29 Ιουλίου 2011, 09:33 | Κωνσταντίνος Π.

  Κύριε Υπουργέ,
  η γνώμη μου, αν αυτή μετράει, είναι γιατί δεν κάνετε μια αιφνίδια επίσκεψη σε μια από τις εισπρακτικές εταιρίες για να δείτε ο ίδιος πως λειτουργούν, ή ακόμα να καλέσετε εσείς ο ίδιος τους οφειλέτες να δείτε και τις δικές τους αντιδράσεις ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα, η οποία θα βοηθήσει στο έργο σας.

 • 28 Ιουλίου 2011, 21:06 | Μαρία Τ.

  Συμφωνώ στη κατοχύρωση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος και προσωπικών δεδομένων μέσω της νομίμης οδού. Αλλα επιτρέψτε μου τις απορίες μου. Ξαφνικά μόνη και τόσο μεγάλη διάσταση για τη σωστή λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης; Δεν σας προβληματίζει αυτό;
  Για ποιο λόγο μόνο γι αυτό τόσες τροποποιήσεις; Γιατί δεν ελέγχονται καλύτερα οι Τράπεζες που χορηγούν τα προϊόντα παραβαίνοντας τα αντικειμενικα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένας δανειζόμενος;Να θυμηθούμε όλοι καλύτερα τις χορηγήσεις σε κάθε Έλληνα που χρειαζόταν δανεικά ακόμα και για να πάει διακοπές;
  Για ποιο λόγο δεν ελέγχονται οι ορισμένοι παράτυποι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πρέπει να παρακαλάς να έχουν τη διάθεση όταν θα πας για να σε εξυπηρετήσουν και αν υψώσεις δικαίως τον τόνο της φωνής σου σου φωνάζουν τον seciourita για εκφοβισμό.
  Οι γιατροι;; Πόσοι συμπολίτες μας πεθάναν από ιατρική κρατική αμέλεια;
  Το νομικό σύστημα της χώρας ; Δικαστές και πολίτικοι που λαδόνονται;; Δημοσιογράφοι που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας προπαγανδισμούς;;
  Για ποιο λόγο τόση αυστηρότητα μόνο γι αυτές τις εταιρείες που ουσιαστικά είναι ιδιώτικες και δίνουν εργασία σε τόσο χιλιάδες κόσμο.
  Επιτέλους θα πρέπει σ αυτή τη χώρα να έχουμε ουσιαστικές αλλαγές.Δεν ευθύνεται το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας αν οφείλω εγω. Ευθύνεται όμως η εκάστοτε εταιρεία αν δεν έχει εκπαιδευμένο κατάλληλα προσωπικό να με διαχειρίστει αξιοπρεπώς.
  Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί κλάδο.
  Δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν ένα νόμο οπώς αυτόv τώρα που διαβάζω και είναι προς ψήφιση να προφυλάσσει μονομερώς ( μόνο τον οφειλέτη ) και όχι τον εργαζόμενο αυτών των εταιρειών που το σίγουρο είναι ότι δεν ξυπνάνε το πρωί με σκοπό να μας βασανίσουν.
  Σχετικά λοιπόν με τις προτάσεις του συγκεκριμένου νόμου θα πρέπει κύριοι πολιτικοί της χώρας μας να προσέξετε όλα τα σημεία και να διασφαλίσετε ότι δεν θίγεται για ακόμα μία φορά εργασιακά δικαιώματα.!!!

 • 28 Ιουλίου 2011, 17:17 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

  Τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει πολλά για τις εισπρακτικές εταιρείες, ειδικά μετά από κάποιες εκπομπές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση , έγινε της «μόδας» να ασχολούνται όλοι με αυτές τις εταιρείες (πρωινές εκπομπές, εφημερίδες κ.λ.π.), γιατί απλά είναι ένα θέμα που πουλαέι, λαικίζει και απομακρύνει τα ενοχλητικά βλέμματα από τα καυτά θέματα της επικαιρότητας…
  Έχω λοιπόν κάποιες εύλογες απορίες:
  a)Ποία η διαφορά να σε καλούν από την τράπεζα ή από μια εισπρακτική εταιρεία; Για τον ίδιο λόγο δεν σε καλούν; Δηλαδή όταν σε καλούν από την τράπεζα χρώστας και όταν σε παίρνουν απο την εταιρεία δεν χρωστάς;
  Αστεία πράγματα αλλόυ είναι το θέμα. Τα Μ.Μ.Ε. και κατά συνέπεια οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν εύκολα να τα βάλουν με τις τράπεζες ενώ οι εταιρείες είναι το εύκολο θύμα, ο εύκολος στόχος και εν τέλει ο αδύναμος κρίκος.
  Να διευκρινήσω, ότι δεν το λεώ για να υποστηρίξω τις εν λόγω εταιρείες, έτσι και αλλιώς δεν πήρανε αυτές το δάνειο ή την κάρτα επ ονόματι του οφειλέτη. Αντιθέτως όλοι εμείς τρέξαμε στα γκισέ των τραπεζών σαν άλλοι «usain bolt»΄την στιγμή που τα τραπεζικά ιδρύματα μοιράζαν κάρτες και δάνεια σαν τραπουλόχαρτα και εκδόσαμε μια, δυο ή και παραπάνω. Άλλες για πραγματικές ανάγκες και άλλες για να πάμε πολυτελείς διακοπές ή για να πουλάμε ‘μούρη’ σε συγγενείς και φίλους.
  Που λοιπόν θέλω να καταλήξω, ότι όλα αυτά είναι συνέπεια αυτών που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην πατρίδα μας, η ασυδωσία μας να βγάλουμε κάρτες,δάνεια να έχουμε το καλύτερο κινήτο ή την μεγαλύτερη τηλεόραση έτσι απλά χωρίς προγραμματισμό και σύνεση.
  Για μένα οι εισπρακτικές εταιρείες είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και από όσα γνωρίζω απασχολούν και μερικές εκαντοντάδες υπαλλήλους οι οποίοι χώρις αυτήν την εργασία (καλή ή κακή δεν το σχολιάζω) θα ήτανε στο δρόμο είδικα τώρα στις δύσκολες εποχές που βιώνει η Ελλαδα μας.Έτσι και αλλίως με ή χωρίς εισπρακτικές εταιρείες θα μας χάριζαν το χρέος;;;

 • 28 Ιουλίου 2011, 15:00 | Αντώνης Πυλαρινός

  Κύριοι, θα ήθελα να σας εκφράσω την εμπειρία μου μέσω της συζύγου μου η οποία εργάζεται σε μια εισπρακτική εταιρία όπως εσείς την αποκαλείτε. Σας λέω λοιπόν ότι πολλές φορές επιστρέφει σπίτι κλαμένη και εκνευρισμένη επειδή κάποιος από τους δήθεν «ταλαίπωρους» οφειλέτες την καθυβρίζει, της επιτίθεται και την υποτιμά με το χειρότερο και ανάρμοστο τρόπο. Συνδιαλέγεται τη μέρα τουλάχιστον με 100 άτομα από τα οποία οι μισοί σε βρίζουν χωρίς να μπορείς καν να αντιδράσεις. Η γυναίκα μου κι όλοι οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι, οικογενειάρχες, με υποχρεώσεις. Πόση πίεση μπορούν να αντέξουν; σας ρωτάω πόση; Οι ίδιοι οι «καημένοι» οι οφειλέτες είναι που επιτίθονται και μετά ζητούν τα ρέστα. Έλεος πια! υπάρχουν και όρια!!! Υπάρχει και μια αξιοπρέπεια που οφείλουν όλοι τουλάχιστον να τη σέβονται.

 • Το κεφάλαιο αυτό κινείται, σε θετική κατεύθυνση, για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών.

  Προτείνουμε τα παρακάτω:
  · Στο άρθρο 19, παράγραφος 2, η τηλεφωνική επικοινωνία πρέπει να απαγορεύεται, τις μεσημβρινές ώρες, μεταξύ 14:30-18:00.
  · Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, προτελευταίο εδάφιο του Ν.3758/2009, η συχνότητα των οχλήσεων πρέπει να μειωθεί, σε μια όχληση, ανά εβδομάδα.
  · Στο άρθρο 9β, παράγραφος 2, η τελευταία πρόταση να διαμορφωθεί: «Το άρθρο 5 περιπτώσεις 1 ως 21 και περιπτώσεις 23 και 24 εφαρμόζεται αναλογικώς».

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:43 | Γιάννης

  «Καλά για τις εταιρείες ενημέρωσης. Για τα δικηγορικά γραφεία όμως που έχουν μετατραπεί σε εταιρείες ενημέρωσης; Στα γραφεία αυτά υπάρχουν 1 ή 2 δικηγόροι και 100 υπάλληλοι που δεν είναι ούτε δικηγόροι, ούτε ασκούμενοι δικηγόροι. Σύμφωνα δε με τις αλλαγές που προωθείτε εάν τα δικηγορικά αυτά γραφεία παραβαίνουν τον νόμο τότε η κύρωση θα είναι η ποαραπομπή στο πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου…. Δεδομένου όμως ότι τα πειθαρχικά συμβούλια καθυστερούν να εκδόσουν ααποφάσεις και λειτουργεί και σε αυτά η λεγόμενη συναδελφική αλληλεγγύη δεν μπρόκειται να υπάρχει τελικά καμία απολύτως κύρωση. Ετσι οι κακώς εννοούμενες εισπρακτικές θα γίνονται πλέον από τα συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με τους οφειλέτες και τα οποία έχουν ήδη μετατραπεί σε call center και σε εισπρακτικές εταιρείες.»

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:44 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Εδώ και καιρό διαβάζω αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που λειτουργούν οι εταιρείες ενημέρωσης και δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλο το θέμα της τροποποίησης του νόμου έγκειται στο ποιός τελικά θα έχει τη διαχείριση του πελατολογίου των τραπεζών.
  Η προστασία του οφειλέτη είναι απλά ο τίτλος για να καθησυχάζουμε τις συνειδήσεις.
  Κάθε φορά που οι νομικοί διαμαρτύρονται, γιατί απαιτούν την μερίδα του λέοντος ,τροποποιείται και ο νόμος περί εταιρειών ενημέρωσης.
  Παράλληλα διαβάζοντας τις τροποποιήσεις με κάνετε Κύριε Υπουργέ να νιώθω εντελώς αφελής που προσπαθώ μηνιαίως να ανταποκρίνομαι στις δανειακές μου υποχρεώσεις μου προς τις τράπεζες ενώ έχω τη δυνατότητα να πω απλά ότι δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις οφειλές μου.
  Αυτή είναι η ελληνική νοοτροπία μας όταν χρωστάμε φτιάχνουμε νόμους για να καλυφθούμε .
  Χρωστάω ; ε και τι έγινε ο μόνος είμαι; Αλήθεια όλες τις οφειλές πρός το δημόσιο πώς έχετε σκοπό να τις μαζέψετε ;θα τις δώσετε και αυτές στους νομικούς ;κείνοι θα μπορούν να με πάρουν τηλέφωνο όπου και αν είμαι ή θα είναι το ίδιο με τις εταιρείες ενημέρωσης;
  Η μήπως θα θεσπιστεί και εκεί νόμος που θα με καλύπτει, ώστε να μη χρωστάω μόνο στη τράπεζα αλλά να χρωστάω και στο ΙΚΑ και στη ΔΕΗ και σε όλες τις ΔΕΚΟ; μισές δουλείες θα κάνουμε; Η θα χρωστάμε η δε θα χρωστάμε!!
  Αν πάλι κύριε Υπουργέ δε θέλατε να υπάρχουν εταιρείες ενημέρωσης θα μπορούσατε να το είχατε σταματήσει από την αρχή αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος ,και αυξάνοντας την ανεργία από το προσωπικό που θα έπρεπε να απολυθεί.
  Ας βγουν λοιπόν απο τη μέση οι εταιρείες ενημέρωσης τόσοι και τόσοι έχουν μείνει άνεργοι δεν έγινε και τίποτα!
  Καλύψτε όλους εκείνους που έπαιρναν τα διακοποδάνεια για να πάνε στη Μύκονο, βοηθήστε εκείνους τους ταλαίπωρους που χρωστούν τα Cayenne, και που χτυπούσαν αλύπητα τα καταναλωτικά την περίοδο των εκπτώσεων .
  Πάνω απ όλα Κύριε Υπουργέ κάντε με να νιώσω αφελής που είμαι από τους λίγους που κάθε μήνα στήνομαι στην ουρά για να πληρώσω το δάνειο μου!!!!!

  Εμπρός λοιπόν να ρημάξουμε την Ελλάδα!!!!!

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:09 | Γιάννης

  Εγώ προτείνω να χαριστούν όλα τα χρέη των οφειλετών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το πότε και εάν θέλουν να πληρώσουν τα κορόιδα της τράπεζες που έχουν το θράσος να ζητάν τα χρήματα που δάνεισαν.

 • 26 Ιουλίου 2011, 18:52 | Σαπφώ Μ.

  Καλά όλα τα σχόλια, επί του πρακτέου όμως εάν δεν έχω καταβάλει στην ώρα της τη δόση του δανείου ή της κάρτας μου, κάποιος θα με καλέσει για «υπενθύμιση». Δεν βλέπω που είναι η διαφορά εάν η κλήση γίνεται απευθείας από την τράπεζα ή μέσω τρίτης εταιρείας. Ο καλών μπορεί να είναι εξίσου ευγενικός ή αγενής, και εγώ θα συνεχίσω να χρωστάω! Εάν θέλω να τον αποφύγω την ενόχληση, τελικά μάλλον θα πρέπει να πληρώσω τα χρωστούμενα.

 • 26 Ιουλίου 2011, 15:23 | Φ.Γ.

  Για να θεωρήσουμε ολοκληρωμένο το πλαίσιο προστασίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που οχλούνται από τις εισπρακτικές εταιρίες θα πρέπει να απαγορευθούν οι οχλήσεις τις ώρες κοινής ησυχίας και να περιοριστούν σε μία φορά την εβδομάδα. Επιπλέον να μην ενοχλούν ποτέ τον οφειλέτη στην εργασία , διότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για κατάφορη προσβολή της προσωπικότητάς του.

 • 26 Ιουλίου 2011, 12:55 | Λ.Λ.

  Θετικές οι αλλαγές του παραπάνω άρθρου, ωστόσο θα πρότεινα τις εξής βελτιώσεις:
  – Οχλήσεις επιτρεπτές μόνο μία φορά την εβδομάδα.
  – Απαγόρευση πραγματοποίσης τηλεφωνικών οχλήσεων τα Σαββατοκύριακα και τις ώρες κοινής ησυχίας.
  – Απόλυτη απαγόρευση οχλήσεων στο τηλέφωνο εργασίας του οφειλέτη.

 • 26 Ιουλίου 2011, 10:43 | Κώστας Δημητρίου

  Βλέπω ότι όλοι οι συμμετέχοντες διαπιστώνουν:

  1- τον προβληματικό και απαράδεκτο ρόλο των …εισπρακτικών εταιριών …

  2- το ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ! ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ.
  ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ -ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟ , ΉΤΟΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉ Ή ΕΣΤΩ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

  3- …ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΤΑ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΥΠΟΨΗ … , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣ ΣΚΕΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ:
  ΟΤΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΛΠ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ …ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ … ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.

  ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ .
  ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;

 • 25 Ιουλίου 2011, 02:29 | Λυκος

  Προβληματισμός Νο1: Γιατί μια τράπεζα «να μην θέλει» να ειδοποιεί τους οφειλέτες η ίδια;(όπως γράφει κάποιος συνσχολιαστής παραπάνω).. Γιατί δηλαδή πρέπει να παραχωρήσει τα στοιχεία της οφειλής σε κάποιον τρίτο;(που ίσως και να είναι παράνομο αφού υπάρχει διακίνηση προσωπικών στοιχείων,πιθανών χωρίς την συγκατάβαση του οφειλέτη)

  Προβληματισμός Νο2: Γιατί μια τράπεζα δεν δημιουργεί ένα τέτοιο τμήμα η ίδια;
  (η οποία άλλωστε έχει και την ευθύνη του δανείου που χορήγησε,μιας και έπρεπε να διασφαλίσει την φερεγγυότητα του δανειολήπτη πρίν του δώσει τα ευρώ για να τα μετατρέψει σε τζιπάρες ή να τα «χαρίσει» στον κουβά ΟΠΑΠ).

  Προβληματισμός Νο3: Μια τράπεζα μπορεί να μισθώσει πιο πολλές απο μια εισπαρακτικές εταιρίες; Όταν τα προσωπικά στοιχεία τα μοιράζονται πάνω απο τρείς,πλέον πάυουν να είναι και προσωπικά.. Μετά είναι κουτσομπολιό!

  Προβληματισμός Νο4: Αν χρωστάω επειδή δεν διαχειρίστικα σωστά το δάνειο που πήρα και φυσικά ξέρω που χρωστάω,το να με πάρει κάποιος και να μου «υπανθυμίζει» τακτικά ότι αν δεν πληρώσω θα μου κατασχέσει τα πάντα,που ακριβώς με βοηθάει;
  Πόσο μάλλον αν έχω κόψει τα τηλέφωνο για να μην τα πληρώνω και παίρνουν στον «μοναδικό δηλωμένο» αριθμό μου που έχουν,αυτόν της εργασίας μου,κάνοντάς με ρεζίλι στους συναδέλφους μου..

 • 24 Ιουλίου 2011, 11:19 | Γεωργός Θανάσης

  Είμαι 25 ετών και εργαζομε σε τέτοια μεγάλη εταιρεία. Τουλάχιστον εκεί που εργάζομαι προσπαθούμε να τηρησουμε πολύ αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας και σεβασμού προς τους οφειλέτες. Έχετε αναρωτηθεί τι ακούμε εμείς οι εργαζόμενοι από τους οφειλέτες ? Ό καλοβουλος οφειλετης θα ενεργήσει έγκαιρα όταν διαπιστώσει πως δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Θα καλέσει την τραπεζα, θα κάνει διακανονισμό, θα αποπληρωνει έστω και μερικά την δόση του δανείου του, κλπ. Ο κακοβουλος οφειλετης βρίζει, διαμαρτυρετε και εξαφανιζετε και όταν εντοπιστεί, στέλνει και κακοβουλες επιστολές διαμαρτυρίας. Οι οποίες επιστολές και γραπτές καταγγελίες έχω λάβει προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από οφειλέτες με μεγάλη ιστορία καθυστέρησης ? Γιατί να χάσω εγώ την δουλειά μου και άλλοι 10.000 συνάδελφοι του κλαδου γιατί κάποιοι λίγοι, κακόβουλοι, θέλουν να μην εκπληρωνουν τις υποχρεώσεις τους γιατί έτσι θέλουν ? Άλλες ουρές ανεργίας ? ΕΛΕΟΣ….

 • 23 Ιουλίου 2011, 18:05 | Χρήστος

  Αν πιστεύεται ότι η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη, είτε είναι εισπρακτική είτε τμήμα της τράπεζας που κάνει αυτή τη δουλειά θα πρέπει να διασφαλίσετε τουλάχιστον να μη προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις.
  1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν, όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.

  2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του. (υπάρχουν πολλές σχετικές καταγγελίες).

  3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

  4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.

  5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.

  6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.

  7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.

  8. Οι κατ΄ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις.

  9. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4

  10. Οι επισκέψεις σε χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.

  11. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση, ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

  12. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.

  13. Επικοινωνία πέραν των ωρών 09.00 έως 13.00 και πάντα αυστηρά σε καθημερινές.

 • 22 Ιουλίου 2011, 16:33 | ΦΩΤΗΣ

  Το νομοσχέδιο είναι αρκετά καλό όμως θα μπορούσε να βελτιωθεί. Πρώτα από όλα πρέπει να θεσμοθετηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας, μετέπειτα πρέπει να γίνεται προεπιλογή σε ποιο τηλεφωνικό νούμερο θα καλούν οι »εταιρίες» αυτές. Επίσης σε περίπτωση μη απάντησης της κλήσης να μην καλούν 5-10 φορές την ημέρα και να αφήνουν συνέχεια μηνύματα στον τηλεφωνητή του κινητού τηλεφώνου. Να μην τηλεφωνούν σε συγγενικά πρόσωπα ή στον χώρο εργασίας. Επίσης να καθορίζεται ότι αν ο οφειλέτης δεν το επιθυμεί να μην γίνεται άλλη όχληση προς αυτόν για τουλάχιστον ένα μήνα.
  Πριν από ένα μήνα πήγα και άνοιξα λογαριασμό μισθοδοσίας σε μια τράπεζα που δεν έχω ξανα-συνεργασθεί και στα έντυπα της καταχώρησα τον νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο είχα μόλις ενεργοποιήσει εκείνη την ημέρα. Μετά από δύο ημέρες δέχθηκα κλήση σε αυτόν τον αριθμό από μια εταιρία ενημέρωσης για οφειλή μου σε άλλη τράπεζα!. Που το βρήκαν το τηλ μου;;μήπως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να τεθεί και φραγμός στην διακίνηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών; κάτι δεν πάει καθόλου καλά

 • 22 Ιουλίου 2011, 16:03 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  Μετά από καταγγελία μου για παράνομη πρακτική εισπρακτικής εταιρείας , πριν από οκτώ μήνες , η Τράπεζα δεν απατάει μέχρι σήμερα σε δυο επιστολές που απέστειλε η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ζητώντας διευκρινίσεις. Μετά από αυτό σε τι μπορώ να ελπίζω;

 • 22 Ιουλίου 2011, 14:35 | ΠαναγιώταΝιάφα

  οσο αφορα τα ληξιπρόθεσμα χρέη που ειναι βεβαιωμενα στις Δ.Ο.Υ

  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
  Πιστεύω στην διαβούλευση να συμμετέχουν αυτοί που μέχρι σήμερα ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ -ΟΣΟ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ::;ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ. ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΡΗΜΑΔΑ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ . ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:;; . ΒΑΛΤΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ και με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΘΑ ΛΥΘΕΊ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • 22 Ιουλίου 2011, 08:30 | Παυλάκη Κυριακή

  Καλά σοβαρολογείτε; Αντί να τις καταργήσετε τελείως λέτε να οχλούν «μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες»;
  Καταρχήν οι ίδιοι το λέτε ότι «οχλούν», δηλαδή ΕΝΟΧΛΟΥΝ!
  Ο κάθε πιστολήπτης γνωρίζει πολύ καλά τις υποχρεώσεις του. Αν έχει καθυστερήσει μία δόση, προφανώς την έχει καθυστερήσει γιατί εσείς και οι τράπεζες του έχετε ρουφήξει το αίμα! Δεν υπάρχει φράγκο! ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ!
  Μία απλή ενημέρωση έγγραφη από την τράπεζα ή πληρεξούσιο δηκηγόρο αρκεί. Και αυτή μία φορά, άντε δύο μετά από εύλογο διάτημα κάποιων μηνών. Άλλωστε με την εκάστοτε τράπεζα έχουμε συναλλαγές. ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

  Και εν τέλη εξηγήστε μου τον λόγο ύπαρξη τους. Για να μας ενημερώνουν; Δεν ξέρουμε, λέτε, τις υποχρεώσεις μας; Ή μήπως είναι άλλος ο λόγος ύπαρξης τους;
  Παρακαλώ μαζί με το νομοσχέδιο που καταθέσετε βάλτε μου και τον λόγο ύπαρξης τους ώστε να καταλάβω και εγώ γιατί πρέπει να «οχλούν» τον κόσμο σε σημείο να φτάνει σε ΑΠΟΓΝΩΣΗ!

 • 21 Ιουλίου 2011, 20:48 | γεωργιος δ

  οι εταιρειες ειναι απαραιτητες εφοσον οι τραπεζες δν επιθυμουν να κανουν εκεινες αυτη τη δουλεια..προτιμουν να πληρςνουν ιδιωτες απο να πληρωνουν επιπλεον προσωπικο ενσημα δικαιωματα κτλ..σε πολλες περιπτωσεις οι τραπεζες προτεινουν διακανονισμους μεσω αυτων των εταιρειων .καποιος που δν ελαβε λογαριασμο που το αμελησε η εχει βρεθει σε δυσχερη θεση επειδη ειναι εγγυητης σε δανειο και ο κατοχος δν το πληρωνει πως θα ενημερωθει ?και πλειστα αλλα παραδειγματα..αλλλωστε ειναι γνωστη η αναβλητικοτητα του ελληνα ενω οι μισοι δανειστες δν ξερουν καν ποτε χρεωνονται τοκους υπερημεριας..πως θα ενημερωθει ζητωντας βοηθεια εκεινος που οφειλει πολλες δοσεις και πολλα δανεια ? οι εταιρειες εχουν λογο υπαρξης αλλα το πλαισιο το νομοθετικο πρεπει να ειναι πιο αυστηρο σε θεματα κοινης ησυχιας σε θεματα προσωπικων δεδομενων ενοχλησεων -ενημερωσεων τριτων και ελεγχου σε τραπεζες γιατι οι εταιρειες δεν λειτουργουν προφανως αυτοβουλως.Να θεσπιστουν κριτηρια αυστηρα στη διαχειρ των κλησεων δν μπορουν να καλουν ανθρωπους που 10 χρονια πληρωνουν δανεικες υποχρεωσεισ με συνεπεια ουτε συγγενικα προσωπα αποθανων ατομου..ελεγχος και αυστηροτητα παντου σε τραπεζες και εταιρειες σεβασμος στην ανθρωπινη αξιοπρεπεια.

 • 21 Ιουλίου 2011, 19:10 | Αποστολος Ζερβας

  Ειναι απαραδεκτο να υπαρχουν αυτες οι εταιριες υπαρχει νομικο πλαισιο επαρκες και καλυπτει και τις δυο πλευρες η αναγνώριση και μόνο τέτοιου είδους εταιριών ως νόμιμη δραστηριότητα δεν συνάδει με τον πολιτισμό μας. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ.

 • 21 Ιουλίου 2011, 15:15 | Λεωνιδας

  Ολες αυτές οι εισπρακτικές εταιρίες,με τις ενοχλήσεις
  τους,τις απειλές τους και με τον ρόλο δήμιου που εχουν εκπαιδευτεί
  να παίζουν,πρέπει αν όχι να καταργηθούν τουλάχιστον να τους
  αφαιρεθεί η αδεια χειριστών της Γλιλοτίνας.
  Ας πρόσέξει ο κ. Υπουργός. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να ενημερώνονται οι οφειλέτες.

 • 21 Ιουλίου 2011, 14:02 | Ελένη Δ.

  Οι ώρες που πρέπει να καλούν να είναι αυστηρά πρωϊνές 9.00-13.00
  Να καλούν μόνο μία φορά στις 15 ημέρες και μόνο για ενημέρωση.
  Να μήν καλούν παρά μόνο στο νούμερο που έχει δώσει ο οφειλέτης και όχι σέ νούμερα εργασίας, σπιτιού και συγγενών.
  Η αγένεια δεν συγχωρήτε και ο εκβιασμός είναι αδίκημα.

 • 21 Ιουλίου 2011, 13:27 | Χρήστος

  Ότι ισχύει για τις εισπρακτικές εταιρείες να ισχύει και για τους δανειστές. Δηλ. συχνότητα κλήσεων, ώρες κλήσεων κλπ.

 • 20 Ιουλίου 2011, 16:40 | Κώστας Δημητρίου

  Απ’ ότι βλέπω όλοι όσοι λαμβάνουν θέση για τις …εισπρακτικές εταιρίες … έχουν αρνητική γνώμη.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ! ΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΟΤΙ …ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ …ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ … Ή ΜΆΛΛΟΝ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ … (ΔΕΝ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΤΗ ΛΕΞΗ…, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.)

  ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ , ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ:
  1- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΟΧΛΗΣΗ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ .
  2- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ .
  3- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ (Λ.Χ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΝΑΝΙΑ. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΝΑΝΙΑ, ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΑΝΑ ΤΟΥΣ. ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΤΗΝ ΦΑΝΕ!!!

 • 19 Ιουλίου 2011, 17:19 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  NA MHN ENOXΛΟΥΝ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ. Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΤΑΙ.
  ΟΛΟΙ ΙΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΞΕΡΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΟ
  Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΜΟΝΟ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

 • 19 Ιουλίου 2011, 17:35 | ΠαναγιώταΝιάφα

  Δεν αντιλαμβάνομαι το νόημα αυτών των εταιρειών.
  Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν τηλεφωνούν ή δεν ειδοποιούν τους οφειλέτες?? γιά τα χρέη τους. ΑΠΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ.
  και αφου δεν τους βρίσκει η Εφορία δεν θα τους βρή κανένας
  Είναι ώρα αυτή να πληρώνουμε ιδιώτες γιά τον λόγο αυτό?

 • 19 Ιουλίου 2011, 16:39 | ΦΩΤΗΣ

  Πολύ καλός νόμος. Άργησε μεν αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ

 • 19 Ιουλίου 2011, 14:32 | ΓKOΣIOY EΛENH

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 9-2 ΚΑΙ 5-8, ΟΧΙ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΟΥΣΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ 3 ΣΤΙΣ 4, ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΡΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΩΡΑ, ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗ.MHN TOYS EPITRECETE TO MESHMERI.

 • 19 Ιουλίου 2011, 14:07 | Βαγγέλης Ράπτης

  Σχετικά με το άρθρο σας προς διαβούλευση σας παραθέτω τα παρακάτω σχόλια:

  1. Το οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη του για την ύπαρξη εισπρακτικής εταιρείας η οποία θα αναλαμβάνει την είσπραξη των χρεών του.
  Τα πιστωτικά ιδρύματα – μέχρι και σήμερα – καλύπτονται πίσω από τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων που αναφέρονται στην κοινοποίηση δεδομένων του πελάτη τους προς τρίτους. Ο πελάτης δεν γνωρίζει ότι ο «τρίτος» θα τον οχλεί για τις οφειλές του.

  2. Όταν ο πελάτης δεν θα δέχεται στη σύμβαση την κοινοποίηση δεδομένων του προς «τρίτους», το πιστωτικό ίδρυμα να μην αμφισβητεί την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η σύμβαση επικυρώνεται με τους συμβαλλόμενους και όχι με την εισπρακτική εταιρεία. Αλλιώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η εισπρακτική εταιρεία στη σύμβαση.

  3. Οι οχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών θα πρέπει να διέπονται από αυστηρά καθορισμένο τρόπο που να μην δέχεται παρερμηνείες. Νόμος 3758/2009, Άρθρο 4, παραγ. 4, οι οχλήσεις πρέπει να απέχουν 2 ημέρες (μία όχληση ανά δεύτερη ημέρα). Οι εισπρακτικές θεωρούν ότι η μέρα όχλησης είναι η πρώτη μέρα και έτσι οχλούν ανα μία ημέρα.

  4. Να είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένες οι κλήσεις τους προς τον συγκεκριμένο οφειλέτη, ώστε η καθημερινές κλήσεις να μην εμπεριέχουν την δικαιολογία ότι «…δεν έχουν ενημερωθεί από τον/την συνάδελφο¨.

  5. Το πιστωτικό ίδρυμα να είναι υπεύθυνο για την διαγραφή / καταστροφή των δεδομένων του πελάτη μετά το πέρας της λήξης της οφειλής. Σήμερα δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν γραπτά, μόνο προφορικά.

  6. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων από τις εισπρακτικές εταιρείες να είναι καταχωρημένοι / αναγνωρίσιμοι και όχι απόρρητοι. Αυτή τη στιγμή δεν εμπεριέχονται σε τηλεφωνικούς καταλόγους και αν ο οφειλέτης καλέσει στον αριθμό που τον κάλεσε δεν απαντάει κανείς. Ο λόγος είναι ότι καταχωρούνται σε Η/Υ και οι κλήσεις γίνονται από τους Η/Υ και κατόπιν μεσολαβεί υπάλληλος.

  7. Οι εκπληρώσεις των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα να ενημερώνουν άμεσα την μηχανογράφηση των εισπρακτικών εταιρειών και όχι μετά την πάροδο 3 ημερών. Αυτό θα αποτρέψει άσκοπες οχλήσεις που δεν γίνονται πιστευτές από τις εισπρακτικές εταιρείες. Σχόλιό τους: ¨…εμάς ο Η/Υ άλλα δείχνει…..¨

  8. Οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις με τον οφειλέτη σε σχέση με το ποσό που οφείλει να καταβάλει. (Ν. 3758/2009, Άρθρο 9, παραγ. 4)

  9. Σωστά προβλέπετε η καταχώρηση των κλήσεων.

  10. Να υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός καταγγελιών έτσι ώστε ο οφειλέτης να μπορεί να αναφέρει την συνήθη απρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων εισπρακτικής εταιρείας καταχωρώντας τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την ώρα κλήσης και κάποιο προσωπικό του στοιχείο.

  11. Οι αριθμοί μητρώου των εισπρακτικών εταιρειών να είναι διαθέσιμοι στο διαδύκτιο για την επαλήθευση από κάθε ενδιαφερόμενο (Ν. 3758/2009, Άρθρο 7) και να αναφέρουν όνομα υπεύθυνου υπαλλήλου και αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας.

  Σχετικά με τα παραπάνω διαθέτω στο κάθε ενδιαφερόμενο όνομα εισπρακτικής εταιρείας, πιστωτικού ιδρύματος, αριθμούς κλήσεις από την εισπρακτική εταιρεία καθώς και παραδείγματα περιόδων οχλήσεως για το έτος 2011.

 • 19 Ιουλίου 2011, 12:44 | Γεώργος Παπαδημητρίου

  Η έγκαιρη τηλεφωνική επικοινωνία για την ενηµέρωση του οφειλέτη, που τυχόν δεν έλαβε η έλειπε όταν του εστάλη η χρέωση, τον προστατεύει απο τυχόν τόκοι επιμερίας και έξοδα τραπεζών, και άρα γιατί η καθυστέρηση ενημέρωσης των 10 ημερών ? Εξάλλου ο οφειλέτης ο οποίος δεν δύναται η δεν θέλει να αποπληρώσει την οφειλή του, δεν θα το κάνει, είτε ενημερώνετε γιαυτήν πριν η μετά τις 10 η 100 ημέρες

 • 19 Ιουλίου 2011, 10:43 | Χρήστος

  Δεν έχω διαβάσει κάπου για τις ώρες κοινής ησυχίας. Λέτε ότι θα καλούν μπλα μπλα μπλα…από 09.00 έως 21.00. Μεταξύ 15.00 έως 17.30 τι θα γίνεται? Θα τους επιτρέψεται να καταστρατηγούν τις ώρες κοινής ησυχιας?

 • 15 Ιουλίου 2011, 13:50 | Κώστας Δημητρίου

  Είναι απαράδεκτο που το νομικό μας σύστημα αποδέχεται την ύπαρξη τέτοιων εταιριών. Όσο σωστό να γίνει το νομικό πλαίσιο, η αναγνώριση και μόνο τέτοιου είδους εταιριών ως νόμιμη δραστηριότητα δεν συνάδει με τον πολιτισμό μας. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ.

  Χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοιες εταιρίες και στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου τους , οι μόνοι που μπορούν να ενεργούν και να ενημερώνουν για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι δικηγόροι και βεβάιως όχι με τηλεφωνικές κλπ. οχλήσεις, αλλά μόνο με έγγραφη όχληση -πρόβλεψη συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής- και βεβαίως μόνο μια φορά ή με δυνατότητα επανάληψης μια φορά κατ’ έτος.

  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ.