ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ, Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 1 του ν. 2496/1997  (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθενται άρθρα 1α, 1β και 1γ ως εξής:

«Άρθρο 1α

Διαφημιστική ενημέρωση

1. Ο ασφαλιστής οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απευθύνει σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες του ή καθιστά πιθανή τη λήψη τους από αυτούς, πληρούν τις προϋποθέσεις ακρίβειας, σαφήνειας και δεν είναι παραπλανητικές.

2. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι επαρκής και κατανοητή από το μέσο  αποδέκτη της. Η πληροφόρηση δεν πρέπει να αποκρύπτει ή να υποβαθμίζει σημαντικά στοιχεία, δηλώσεις ή προειδοποιήσεις κρίσιμα για την διαμόρφωση πλήρους εικόνας για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

3. Όταν  περιεχόμενο της πληροφόρησης είναι η σύγκριση παρόμοιων ασφαλιστικών προϊόντων  πρέπει:

α) η σύγκριση να είναι εύλογη και αντικειμενική,

β) να προσδιορίζονται οι πηγές της συγκριτικής πληροφόρησης και

γ) να αναφέρονται τα βασικά συγκριτικά στοιχεία και οι συγκριτικές παραδοχές.

4. Κάθε διαφήμιση για ασφάλιση ζωής δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο σε δυνητικά οφέλη από την ασφάλιση, χωρίς να επισημαίνει παράλληλα κάθε σχετικό κίνδυνο.

 

Άρθρο 1β

Προσυμβατική ενημέρωση σε όλες τις ασφαλίσεις

 

1. Εκτός της ενημέρωσης που προβλέπεται από άλλες διατάξεις, ο ασφαλιστής ενημερώνει τον λήπτη της ασφάλισης πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου για:

α) την επωνυμία, τον σκοπό και την νομική μορφή του ασφαλιστή,

β) το κράτος-μέλος καταγωγής του ασφαλιστή ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστημα ή το πρακτορείο μέσω του οποίου συνάπτεται η σύμβαση,

γ) τη διεύθυνση της έδρας του ασφαλιστή ή του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου μέσω του οποίου συνάπτεται η σύμβαση,

δ) τους γενικούς όρους ασφάλισης που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ασφάλιση,

ε) τις παρεχόμενες καλύψεις κύριας και παρεπόμενης ασφάλισης, τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης και τις διάφορες επιλογές του λήπτη της ασφάλισης.

στ) την διάρκεια της σύμβασης τόσο για την κύρια ασφάλιση όσο και τη παρεπόμενη,

ζ) τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης,

η) το συνολικό τίμημα της ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων που η σύναψή της συνεπάγεται, το ασφάλιστρο τόσο για την κύρια ασφάλιση όσο και για κάθε παρεπόμενη ασφάλιση και τις λεπτομέρειες καταβολής  των ασφαλίστρων,

θ) την ύπαρξη και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης,

ι) τις γενικές ενδείξεις για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο ασφαλιστηρίου,

ια) το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης, εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ή διαφορετικά  το εφαρμοστέο δίκαιο που προτείνει ο ασφαλιστής,

ιβ) τον τρόπο και τον χρόνο διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων των αντισυμβαλλομένων ή δικαιούχων αποζημίωσης υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης ενδίκου μέσου,

ιγ) τις πληροφορίες για την έναρξη ισχύος όλων των καλύψεων βασικών και παρεπόμενων,

ιδ) τους τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και

ιε) την αρμόδια εποπτική αρχή και τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων ή καταγγελίας σε αυτή.

2. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ασφαλιστής υποχρεούται να γνωστοποιεί στον λήπτη της ασφάλισης κάθε μεταβολή στην επωνυμία, στη νομική του μορφή, στη διεύθυνση της έδρας, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου μέσω του οποίου  συνάπτεται η σύμβαση.

3. Ο ασφαλιστής οφείλει να διαθέτει στον λήπτη της ασφάλισης  ένα ενημερωτικό έντυπο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο εμπεριέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη σύναψη και την εκπλήρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών μπορούν να εξειδικεύονται οι πληροφορίες που πρέπει περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό.

 

Άρθρο 1γ

Υποχρεώσεις ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

 

1. Εκτός των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από άλλες διατάξεις, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, κατά την έννοια του στοιχ. 5 του άρθρ. 2 του π.δ. 190/2006, υποχρεούται να:

α) συλλέγει επιμελώς επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία από το λήπτη της ασφάλισης και να τις μεταβιβάζει στον ασφαλιστή,

β) αποκαλύπτει επακριβώς στο λήπτη της ασφάλισης το είδος της σχέσης του με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ασφαλιστές, εκτός αν διαμεσολαβεί στην ασφάλιση μεγάλων κινδύνων ή σε αντασφάλιση,

γ) ενημερώνει επαρκώς το λήπτη της ασφάλισης για τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης, τους κινδύνους της καθώς και τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης,

δ) να ενημερώνει, πριν από κάθε εξαγορά ή μεταφορά ασφάλισης, τον λήπτη της ασφάλισης για τις έννομες και οικονομικές συνέπειες της επιλογής του,

2. Παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων γεννά δικαίωμα αποζημίωσης του λήπτη της ασφάλισης, εκτός εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του. Ο ασφαλιστής ευθύνεται εις ολόκληρον με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή έναντι του λήπτη της ασφάλισης για την παραβίαση των υπό γ) και δ) διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του.»

 • 31 Ιουλίου 2011, 23:38 | Απόστολος Κομβόπουλος

  Για Άρθρο 1β.
  Στην απευθείας πώληση με τη χρήση διαδικτύου πώς ενημερώνεται ο πελάτης; Ο πελάτης είναι σε θέση να γνωρίζει τους όρους των ασφαλιστηρίων και τη νομοθεσία; Πώς κατοχυρώνεται; Ο ασφαλιστής αφήνει τον πελάτη να διαλέξει προϊόν (καθοδηγούμενος) χωρίς να αναλύσει τις ανάγκες του και χωρίς να του προτείνει την καλύτερη λύση γι΄ αυτόν!

 • Η Οδ. 2005/29/ΕΚ όντας πλήρους εναρμόνισης (αιτ. σκ.. 15 εδ. δ΄) δεν επιτρέπει την εισαγωγή αυστηρότεροτερων ή λεπτομερέστερων κανόνων από αυτήν (βλ. άρθ. 3 § 5 Οδ.: εξαιρούνται μόνο εθνικοί κανόνες υφιστάμενοι ήδη την 12.7.2007 και μόνο μέχρι τις 12.7.2013), παρά μόνο μη δεσμευτικών κανόνων δεοντολογίας (αιτ. σκ. 20, άρθ. 10 εδ. α΄ Οδ.) και σε κάθε περίπτωση υπό τον όρο ότι ο θιγόμενος καταναλωτής δεν στερείται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο (αιτ. σκ. 21, άρθ. 11 Οδ. & 9θ §§ 1 & 2 ν. 2251/1994 – ή κατά την Οδ. και σε διοικητική επιτροπή, που δεν αποτελεί επαγγελματικό σύλλογο εποπτείας του παραβαίνοντος, συνδ. άρθ. 10 & 11 Οδ.). Στο πλαίσιο αυτό δεν θα μπορούσαν να εισαχθούν αυτοτελείς, δεσμευτικοί κανόνες για τη διαφήμιση των ασφαλιστικών εταιριών.

  Τα θέματα που ρυθμίζονται από το άρθρα 1Α & 1Β που προτείνονται με το άρθρο 1 Προσχεδίου Νόμου (εφεξής ΠρσχΝ) ήδη καλύπτονται, όχι μόνο από τις διατάξεις της Οδ. 2005/29/ΕΚ, αλλά και από τις αντίστοιχες των άρθ. 9-9Θ Ν. 2251/1994. σε σχέσει με τις προαναφερθείσες διατάξεις, το μεν άρθρο 1Α είναι σαφώς γενικότερο και, συνεπώς, ατελέστερο νομικά από το άρθρο 9 επ. ν. 2251/1994· χαρακτηριστική είναι η αναφορά του άρθρου 1Α § 3, που είναι πολύ πιο γενική και ατελής από τη ρύθμιση του άρθρου 9 §§ 8 7 9 ήδη πριν από την τροποποίησή τους με το Ν. 3587/2007. Εξάλλου, δεν γίνεται λογικά κάτι να αποτελεί αντικείμενο διαφημιστικής προβολής και να μην αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης, παρά – εφόσον επιτρέπεται – το αντίθετο. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή των άρθρων 1Α & 1Β στο Ν. 2496/1997 πρέπει να απαλειφθεί προς αποφυγή κυρώσεων για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. Αυτό που αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΠρσχΝ – το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελέσει τμήμα της εισηγητικής έκθεσης του νόμου – δηλ. ότι «Θεσπίζονται υποχρεώσεις ελάχιστης ενημέρωσης για τις διαφημίσεις προκειμένου να αποτρέπονται ανακριβείς εντυπώσεις για το ασφαλιστικό προϊόν» (υπό Α.6) πολύ απλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 30 Ιουλίου 2011, 18:06 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 1

  «Άρθρο 1 α
  Διαφημιστική ενημέρωση»

  Θεωρούμε επιβεβλημένη την διαφημιστική ενημέρωση των δυνητικών ασφαλισμένων. Οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις αυτές καλύπτουν ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στο χώρο των ασφαλιστικών συμβάσεων, βρίσκονται δε αυτές σε αντιστοιχεία με τα ισχύονται στον τραπεζικό χώρο. Από τα ισχύοντα στον τραπεζικό χώρο έχει αποδειχθεί ότι η σωστή διαφημιστική ενημέρωση συμβάλει τα μέγιστα στην αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή χωρίς από την άλλη μεριά να συνιστά εμπόδιο στην δραστηριοποίηση των τραπεζών. Η εισαγωγή συνεπώς των ρυθμίσεων αυτών και στις διαφημίσεις που αφορούν ασφαλίσεις θα συμβάλλουν τόσο στην προστασία των υποψηφίων προς ασφάλιση αλλά και στην πιο εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών.

  «Άρθρο 1 β
  Προσυμβατική ενημέρωση σε όλες τις ασφαλίσεις»

  Θεωρούμε σημαντική την προσυμβατική ενημέρωση των ασφαλισμένων όπως εξειδικευμένα αναφέρεται στις νέες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές είναι και προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών αφού η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών είναι ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος διαπίστωσης της αξιοπιστίας τους και σύγρισης μεταξύ των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών.
  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καθιέρωση υποχρέωσης ενημέρωσης για το συνολικό τίμημα της ασφάλισης (παρ. 1 περ. η), καθώς έτσι ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων το στοιχείο αυτό, το οποίο μέχρι σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

 • 30 Ιουλίου 2011, 18:28 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
  Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

  Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιχειρείται η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και η εδραίωση του υγιούς ανταγωνισμού που θα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών, αλλά και το κύρος και αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς: Ειδικότερα καθιερώνεται:

  – η προσυμβατική ενημέρωση των ασφαλισμένων
  – η διαφημιστική ενημέρωση καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε και ισχύει βέβαια μόνο στον τραπεζικό χώρο
  – η διαφάνεια στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  – η διαφάνεια στον τρόπο αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, ρύθμιση η οποία όμως χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση και σαφήνεια ώστε να είναι μετρήσιμο για τον καταναλωτή το ποσοστό της εκάστοτε αναπροσαρμογής. Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική επιτυχία των οποίων ήταν η απόφαση σταθμός 1030/2001 του Αρείου Πάγου, σε συλλογική αγωγή της. Άλλωστε, λαμβάνει πλήθος καταγγελιών σχετικά με τις αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων
  – η δικαιότερη ρύθμιση του δικαιώματος εξαγοράς των ασφαλίστρων, το οποίο θεωρούμε αναγκαίο να αξιώνεται από τον πρώτο κιόλας χρόνο
  – η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή – λήπτη επενδυτικών προγραμμάτων
  – η ευθύνη των διαμεσολαβούντων
  – η διαφάνεια στους ΓΟΣ
  – η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε ομαδικά συμβόλαια
  – η ενίσχυση της κρατική εποπτείας στα θέματα προαστασίας του καταναλωτή, η οποία όμως θεωρούμε προσφορότερο να ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και όχι από την Τράπεζα της Ελλάδος και τέλος
  – η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβαίνοντες τις διατάξεις αυτές.

  Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να ρυθμιστούν με μεγαλύτερη τόλμη, ορισμένα καίρια σημεία, στο εν λόγω ν/διο ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά, σημαντικά χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι, όπως η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής κάλυψης, καθώς και η δικαιότερη ρύθμιση στην εξαγορά των ασφαλιστηρίων ζωής.

 • 1. Άρθρο 1

  – Στο άρθρο 1α «Διαφημιστική Ενημέρωση» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 1 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου η παρ. 2 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «2. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι επαρκής και κατανοητή από το μέσο αποδέκτη της και προσβάσιμη (έντυπα σε γραφή Braille, σε CD, σε DVD ή ενημέρωση μέσω sms κ.λπ.) στους πελάτες ή δυνητικούς πελάτες με αναπηρία. Η πληροφόρηση δεν πρέπει να αποκρύπτει ή να υποβαθμίζει σημαντικά στοιχεία, δηλώσεις ή προειδοποιήσεις κρίσιμα για την διαμόρφωση πλήρους εικόνας για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος».
  – Στο άρθρο 1β «Προσυμβατική ενημέρωση σε όλες τις ασφαλίσεις» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 1 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου οι παρ. 1 και 3 να διαμορφωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Εκτός της ενημέρωσης που προβλέπεται από άλλες διατάξεις, ο ασφαλιστής ενημερώνει τον λήπτη της ασφάλισης πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου ή μέσω εντύπων σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα σε γραφή Braille, σε CD, σε DVD κ.λπ.) ή μέσω sms στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι άτομο με αναπηρία για: ……».
  «3. Ο ασφαλιστής οφείλει να διαθέτει στον λήπτη της ασφάλισης ένα ενημερωτικό έντυπο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο εμπεριέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη σύναψη και την εκπλήρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να παρέχεται και σε προσβάσιμες μορφές (σε γραφή Braille, σε CD, σε DVD κ.λπ.) στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι άτομο με αναπηρία. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών μπορούν να εξειδικεύονται οι πληροφορίες που πρέπει περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό».
  – Στο άρθρο 1γ «Υποχρεώσεις ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 1 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου τα εδάφια 1γ) και δ) να διαμορφωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «γ) ενημερώνει επαρκώς το λήπτη της ασφάλισης, που εάν αυτός είναι άτομο με αναπηρία η ενημέρωση θα γίνεται μέσω προσβάσιμων μορφών (έντυπα σε γραφή Braille, σε CD, σε DVD κ.λπ.), για τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης, τους κινδύνους της καθώς και τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης,
  δ) να ενημερώνει, πριν από κάθε εξαγορά ή μεταφορά ασφάλισης, τον λήπτη της ασφάλισης, και εάν απαιτείται και μέσω προσβάσιμων μορφών, για τις έννομες και οικονομικές συνέπειες της επιλογής του,..».

 • Τα άτομα με αναπηρία υφίστανται εμπόδια σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τα οποία δυσκολεύουν την άσκηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Αναφορικά με τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών, τα άτομα με αναπηρία βιώνουν μια ακραία διάκριση, εφόσον οι περισσότερες από αυτές δεν είναι προσβάσιμες. Για τη Συνομοσπονδία όλες οι υπηρεσίες, φυσικές και ηλεκτρονικές, που παρέχονται είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να μη διακρίνουν τα άτομα με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη τους για προσβασιμότητα. Πέραν όμως της διάκρισης που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στον τομέα των υπηρεσιών εν γένει, ιδιαίτερη διάκριση υφίστανται από τις ασφαλιστικές εταιρίες εξαιτίας αυτής καθ’ αυτής της αναπηρίας τους (π.χ. άρνηση σύναψης ασφαλιστικού συμβολαίου κ.λπ.). Η Συνομοσπονδία θεωρεί πως εάν με το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία, τότε αυτό δεν θα επιλυθεί ποτέ. Για αυτό άλλωστε αιτούμαστε, στη βάση των επιταγών που ακολουθούν, τη συμπερίληψη ξεχωριστού Άρθρου στο οποίο να αναφέρονται τα εξής:

  «Άρθρο
  Ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρία

  Η ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία με τους παρόχους των ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων διασφαλίζεται. Ιδίως κατά το στάδιο προσυμβατικής αξιολόγησης σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν μπορεί να συνιστά αιτία διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος οιουδήποτε δυνητικού πελάτη και δεν μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος σε σχέση με δυνητικούς πελάτες χωρίς αναπηρία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».

  Το εν λόγω άρθρο, όπως θα δείτε παρακάτω, προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο 7 του σχεδίου νόμου (ως Άρθρο 28ζ).

  Βάσει λοιπόν των επιταγών:

  (i) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  (ii) των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  (iii) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  (iv) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να κυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  (v) της παρ. ε του άρθρου 25 «Υγεία» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία: «…Τα Συμβαλλόμενα Κράτη …ε. απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες, κατά την παροχή ασφάλισης υγείας και ζωής, όπου μια τέτοια ασφάλιση επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, η οποία παρέχεται κατά δίκαιο και εύλογο τρόπο, …»,

  (vi) των άρθρων 1 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οποία «..η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται» και «η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο», καθώς και του άρθρου 21 με το οποίο απαγορεύεται κάθε είδους διάκριση λόγω αναπηρίας,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στα Άρθρα 1, 4, 6, 7, 12 και 16 να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ανά Άρθρο.

 • Κύριε Υπουργέ
  Ως Πρόεδρος τού ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,με
  εδρα τη Θεσσαλονίκη,ανταποκρινόμενος στό κάλεσμα γιά τή διαβούλευση,γιά τή διαφάνεια στή λειτουργία τής ασφαλιστικής αγοράς,
  επιθυμώ νά κάνω τίς ακόλουθες παρατηρήσεις-προτάσεις,σχετικά μέ τό
  υπό ψηφιση νομοσχέδιο.
  Αρθρο 1α.Η Πρόταση μας είναι ότι η διαφήμιση πρέπει νά στοχεύει στήν
  αξία τής προτινόμενης παροχής καί όχι στή τιμή πρόσκτησης τού ασφαλ.
  προϊόντος,καί διαφημιστικές προτάσεις μέ αντικείμενο τή προβολή μόνο
  τής ε[πιβάρυνσης τού καταναλωτή από τά ασφάλιστρα μέ παράλληλη απαξίωση τής ασφαλιστικής παροχής, πρέπει νά αποσύρονται άμεσα από
  τά ΜΜΕ πού τά προβάλλουν καί νά τιμωρούνται μέ βαρύτατα χρηματικά
  πρόστιμα, α)η διαφημιζόμενη εταιρεία,β)ο διαφημιστής καί γ)ίσως
  καί τό μέσο ού προβάλλει τήν τή συγκεκριμμένη δ(υσ)ιαφήμιση.
  Αρθρο 1γ.Ενώ συμγωνούμε, γενικά,μ΄4έ τή φιλοσοφία τής πρότασης,αλλά
  διαφωνούμε μέ τή παράγραφο 2,διότι εάν θεσμοθετηθεί δικαίωμα αποζημίωσης τού λήπτη τής ασφάλισης,από τόν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
  τόν καθιστά ώς τόν αδύναμο κρίκο τού συστήματος, επι τού οποίου θά
  επιπέσουν όλοι οι παράγοντες,ασφαλιστικά προϊόντα, επικαλούμενοι κακή
  χρήση εκ μέρους των καί όχι τή, τυχόν, κακή ποιότητα τών προγραμμάτων
  ή τη κακοπιστία ή δόλο τών καταναλωτών,δεδομένου ότι οι Α.Δ. είναι
  οι μόνοι επαγγελματίες στήν Ελλάδα΄πού καλύπτονται μέ συμβόλαια Εππαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
  Μέ τήν παραδοχή ότι οι Α.Δ.προωθού ασφαλιστικά προγράμματα πού συν
  τάσσουν οι ΑσΦ.Εταιρείες,οι μόνες υπεύθυνες γιά τυχόν αστοχίες αυτών
  ήταν,είναι καί θά είναι οι Εταιρείες.
  Αρθρο 28δ.&στ.Αναφερόμενοι στην υποχρέωση ενημέρωσης τού ασφαλισμένου
  σχετικά μέ τά έξοδα πρόσκτησης,δηλαδή τό ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του Α.Δ.
  Είμαστε πολύ ανήσυχοι καί επιφυλακτικοί,διότι φοβούμεθα ότι αυτή
  η πρακτική θά στρεέψει τούς καταναλατες απ ευθείας στί εταιρείες
  γιά τήν αγορά απ’αυτές,χωρίς διαμεσολάβηση,η στό BANKASSURANCE,ή στό
  INTERNET,απομακρύνοντας τούς καταναλωτές από τούς διαμεσολαβούντες
  καί εξαφανίζοντας εν τέλει ένα ολόκληρο κλάδο εργαζομένων.
  Μέ τήν ελπίδα ότι οι παρατηρήσεις – προτάσεις μας, θά ληφθούν σοβαρά
  υπ’όψη,είμαστε στή διάθεση σας γιά κάθε διευκρίνηση

 • 29 Ιουλίου 2011, 11:58 | Θωμάκος Κώστας

  Μέ θλίψη βλέπω οτι ενα σχέδιο νόμου πού αφορά τήν ιδιωτική ασφάλιση τόσο για τούς προαιρετικούς οσο και για τους υποχρεωτικούς κλάδους της δέν τυγχάνει συμμετοχής στήν διαβούλευση από τους εμπλεκόμενους με αυτή ειτε σαν ιδιώτες ειτε σαν επαγγελματίες με τόν συγκεκριμένο κλάδο.

  Διαβάζοντας τό σχέδιο νόμου εγώ ο απλός καταναλωτής σέ σχέση με τήν προσυμβατική ενημέρωση καί ελεγχο από τήν Ασφαλιστική Εταιρεία τού λήπτη τής ασφάλισης(Ζωής-Ασθένειας)δέν εχω καταλάβει ακόμη τό εξής:
  Θά απαντώ μέ βάση ενα ερωτηματολόγιο για τήν κατάσταση τής υγείας μου οπότε μέ βάση τό συμβόλαιο θά υπάρχουν καποιες αιτίες αμφισβήτησης ή θά μου κάνει η Ασφαλιστική ιατρικές εξετάσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λόγος αθέτησης της ασφαλιστικής υποχρέωσης για αποζημίωση οταν και εάν χρειαστεί.
  Γιά πόσο διάστημα θά ισχύουν προυπάρχουσες ασθένειες τής ασφάλισης που αποτελούν εναν απο τους κύριους λόγους καταγγελίας ενός συμβολαίου και μη αποζημίωσης.
  Στίς αλλες χώρες νομίζω οτι υπάρχει σαφές χρονικό πλαίσιο.
  Η ασάφεια του νόμου οτι ο ασφαλισμένος δηλώνει αυτό πού αντικειμενικά γνωρίζει για τήν κατάσταση της υγείας του δέν ειναι σίγουρο μέ αυτό πού εκτιμά η Ασφαλιστική οταν ειναι να αποζημιώσει.
  Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και οι Ιατροί διαφωνούν στήν κλινική κατάσταση κάποιου οταν ασφαλίστηκε πόσο δέ να βρεί το δίκιο του καποιος οταν η Ασφαλιστική διατυπώνει διαφορετική αποψη οταν προκύψει ανάγκη.
  Γιατί υποχρεωτικά τίς ακυρώσεις συμβολαίων δέν τίς κάνει μία ανεξάρτητη υπηρεσία τής Γ.Γ.Κ. αλλά ο Ασφαλιστής ωστε νά απαλλαγεί τής υποχρέωσης του εως οτου νά βρεί εάν εχει δίκιο ή αδικο ο λήπτης τής ασφάλισης μέσω τών φορέων που θά δημιουργηθούν.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
  Το κεφάλαιο αυτό κινείται, σε θετική κατεύθυνση, για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών. Προτείνουμε τα παρακάτω:

  · Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, πρέπει να δημιουργηθεί Μητρώο, προσβάσιμο, στους καταναλωτές, Ασφαλιστικών Εταιριών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Για κάθε μεσολαβητή πρέπει να δίνονται τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργάζεται. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης του περιεχομένου του Μητρώου, υποχρεώνοντας τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανά σύντομα τακτά χρονικά διαστήματα, να ενημερώνουν, για τυχόν αλλαγές. Σκοπός η προστασία των καταναλωτών, από «επιτήδειους», που παρουσιάζονται, ως συνεργάτες ή ασφαλιστές, χωρίς να είναι.

  · Στο άρθρο 1γ, παρ.1 εδάφιο γ, στο τέλος, να προστεθεί «με γραπτή περίληψη».
  · Στο άρθρο 1γ να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1, το εξής εδάφιο: «Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα πιστωτικά ιδρύματα, όταν ενεργούν, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές».
  · Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1γ πρέπει να προβλεφθούν οι ίδιες υποχρεώσεις, που έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και για τα πιστωτικά ιδρύματα.
  · Σε όλους τους τύπους των ασφαλιστικών συμβολαίων, καλύψεις, εξαιρέσεις αυτών καθώς και τα ποσά, με τα οποία συμμετέχει ο ασφαλιζόμενος, στην κάλυψη του κινδύνου, πρέπει να βρίσκονται, στο ίδιο άρθρο της ασφαλιστικής σύμβασης και μάλιστα στην ίδια παράγραφο. Σε περίπτωση πιστοποίησης ζημιών, από πραγματογνώμονες, ο καταναλωτής δικαιούται αντίγραφο της έκθεσης του πραγματογνώμονα.
  · Στις εξαιρέσεις, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται αυτές, που οφείλονται σε φθορά από χρήση, ή σε γήρανση υλικών ή σε κακοτεχνίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ασφαλιστής να αρνείται την κάλυψη.
  · Στο άρθρο 1β, παράγραφος 1, εδάφιο ια να προστεθεί, στο τέλος «και η ενημέρωση, για τα κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια».

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 26 Ιουλίου 2011, 10:56 | Δημήτρης Κωνσταντίνου

  νδιαφέρουσα πρωτοβουλία, αλλά να γίνει πιο ουσιαστική.

  Παρατηρήσεις-προτάσεις:
  1- Επειδή οι ασφαλιστικές συμβάσεις για ασφάλιση αυτοκινήτων αφορούν συντριπτικά μεγάλο αριθμό συναλλασόμενων και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί υπήρξαν όροι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια καταχρηστικοί, όπως πρόβλεψη εξαιρέσεων για νέους οδηγούς και οδηγούς ηλικίας κάτω των 23 ετών και για επασφάλιστρο κλ., πρέπει να γίνει αναφορά στο νόμο για τις εξαιρέσεις που δεν έχουν έρεισμα στο νόμο αλλά είναι προιόν συναλλαγής και μάλιστα η ασφαλιστική εταιρία είναι σε κυριαρχική -πλεονεκτική θέση έναντι του ασφαλιζόμενου, ότι
  ΅εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρονται ως όροι σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν αναφέρονται στην σχετική νομοθεσία , δεν έχουν ισχύ παρά μόνο αν έχουν ρητά και αποκλειστικά συνομολογηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί και όχι μόνο αυτές που θα συναφθούν μετά την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Τυχόν δίκες που βρίσκονται σε εκκρεμοδικία σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας καταργούνται, ενώ οι εκδοθείσες αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί ή βρίσκονται σε στάδιο εκτέλεσης δεν έχουν εκτελεστότητα. Ως εξαιρέσεις-απαλλαγές που δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην σχετική νομοθεσία ενδεικτικά αναφέρονται οι προβλέψεις για εξαίρεση από την ασφάλιση οχήματος λόγω του ότι ο οδηγός είναι κάτω των 23 ετών ή είναι νέος οδηγός . Για τις εκδοθείσες αποφάσεις που ήδη έχουν τελεσιδίκησει δύναται ο ηττηθείς διάδικος να ζητήσει τη διάγνωση της μη εκτελεστότητας της δικαστικής απόφασης με αίτηση που υποβάλλει στο δικαστήριο που επελήφθή τελευταίο της αγωγής εντός ενός έτους από της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Τυχόν ποσά που δόθηκαν για εκτέλεση έστω κα προσωρινής δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να αναζητηθούν΅.

  2- Να νομοθετηθεί ότι έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν υφίσταται προνόμιο για τον τόκο υπερημερίας αντίστοιχο με τον προβλεπόμενο του τόκου υπερημερίας που αφορά το Δημόσιο.

  3- Να νομοθετηθεί ότι τόσο έναντι ιδιωτών, όσο δε και έναντι των ασφαλιστικών εταιριών και του Επικουρικού Κεφαλαίου , σε περιπτώσεις που ενάγει κάποιος παθών τροχαίου ατυχήματος και αιτείται ιατρικών δαπανών , οι δαπάνες αυτές επιδικάζονται αφού συμψηφιστούν οι τυχόν παροχές των διαφόρων κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων . Δεν πρέπει να ισχύει διαφορετική αντιμετώπιση για ιδιώτες διαδίκους και για τους λοιπούς διαδίκους. (ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες , Επικουρικό Κεφάλαιο).

 • 22 Ιουλίου 2011, 08:35 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ,ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ . ΣΗΜΕΡΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ .ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ .ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΘΕΜΥΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ . ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΤΙΜΟ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΡΕΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ο ΤΑΔΕ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΑΔΕ ΚΛΕΙΝΕΙ -. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 22 Ιουλίου 2011, 08:30 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΒΟΛΕΥΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΦΗΝΑΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ .ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΟΤΙ Ο ΑΣΦ.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ,ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΚΑΙ…. ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ . ΑΥΤΟ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΦΛΑΛΙΣΤΡΑ. ΤΗΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΥΣΕ ,ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ .Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ -ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ , ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ,ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ ΠΕΡΑΣΕ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – . ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ .ΕΤΣΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ .

 • 22 Ιουλίου 2011, 07:01 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η΄ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ -ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ,ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ .ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η΄ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ -ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΕ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
  ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΙΑΛΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ . ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ .

 • 20 Ιουλίου 2011, 17:55 | Μαρια Μιχοπουλου

  Θα πρεπει να νομοθετηθει τουλαχιστον η λυση της ομηριας χιλιαδων ασφαλιστικων συμβουλων απο τις ασφαλιστικες εταιρειες.
  Το επαγγελμα του ασφαλιστικου διαμεσολαβητη θα πρεπει να εξασκειται υπερ του πελατη μας και οχι υπερ καποιας συγκεκριμενης ασφαλιστικης.
  Με το να μη μας δινεται η δυνατοτητα να προσφερουμε το καταλληλοτερο προιον στον πελατη μας αλλα μονο μιας οδηγουμαστε στο να μην εξυπηρετουμε σωστα και ισως να ζημιωνουμε τον πελατη μας αφου θα μπορουσε να παρει καποιο καλλυτερο προιον.
  Να τονιστει πως μιας και δεν ειμαστε εμμισθοι υπαλληλοι καποιας εταιρειας αλλα ελευθεροι επαγγελματιες, θα επρεπε να μας δινεται αυτη η δυνατοτητα.
  Με το υφισταμενο καθεστως οι εταιρειες εχουν τη δυνατοτητα συνομα η μη δε ξερω, να εξαφανιζουν επαγγελματιες απο την αγορα με την επικληση λογων που τους ερμηνευουν κατα το δοκουν.
  Ετσι απο τη μια μερα στην αλλη ‘κλεβονται’ παραγωγες αναλογα με συμπαθειες η αναλογα με συμφεροντα.

  Πιστευω πως αυτη μια ευκαιρια για να οργανωθει λιγο καλλυτερα η ασφαλιστικη αγορα προς το συμφερον του πελατη αλλα και της απελευθερωσης του ασφαλιστικου διαμεσολαβητη.

 • 19 Ιουλίου 2011, 21:27 | Παναγιώτης Ηλιόπουλος

  Είναι θεμιτή η διαφήμηση παροχών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τις Τράπεζες σε συνεργασία με Ασφαλιστικές εταιρίες, στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς (αν ναι, γιατί δεν συμβαίνει σε άλλη χώρα τις Ευρωζώνης;)

 • 19 Ιουλίου 2011, 17:53 | Λάμπρος Γ. Κριτσόβας

  1. Πριν την συλλογή πληροφοριών και στοιχείων απο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να επιδεικνύεται το Δελτίο Ταυτότητας με ΑΜ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.(για να ξεκαθαρίσει η ασφαλιστική αγορά
  απο<> διαμεσολαβητές.
  2.Να ληφθεί μέριμνα για τις πωλήσεις μέσω Διαδυκτίου για την σωστή ενημέρωση του ασφαλιζομένου,(ο διαμεσολαβητής να παρέχει τον ΑΜ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κλπ.).

  Λάμπρος Κριτσόβας

 • 18 Ιουλίου 2011, 23:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ

  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ,ΑΛΛΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΣΧΕΔΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1.ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΥΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ.

  2. ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ.ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ.

 • 15 Ιουλίου 2011, 13:31 | Κώστας Δημητρίου

  Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική.

  Παρατηρήσεις-προτάσεις:
  1- Επειδή οι ασφαλιστικές συμβάσεις που αφορούν ασφάλιση αυτοκινήτων αφορούν έναν συντριπτικά μεγάλο αριθμό συναλλασόμενων και ήδη έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, καθώς υπήρξαν όροι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια εντελώς καταχρηστικοί, όπως λ.χ. η πρόβλεψη εξαιρέσεων για νέους οδηγούς και οδηγούς ηλικίας κάτω των 23 ετών και για επασφάλιστρο , πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στο νόμο, ότι αυτές οι εξαιρέσεις που δεν έχουν έρεισμα στο νόμο αλλά είναι προιόν συναλλαγής και μάλιστα η ασφαλιστική εταιρία είναι σε κυριαρχική -πλεονεκτική θέση έναντι του ασφαλιζόμενου, ότι
  ΅εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρονται ως όροι σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν αναφέρονται στην σχετική νομοθεσία , δεν έχουν ισχύ παρά μόνο αν έχουν ρητά και αποκλειστικά συνομολογηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί και όχι μόνο αυτές που θα συναφθούν μετά την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Τυχόν δίκες που βρίσκονται σε εκκρεμοδικία σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας καταργούνται, ενώ οι εκδοθείσες αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί ή βρίσκονται σε στάδιο εκτέλεσης δεν έχουν εκτελεστότητα. Ως εξαιρέσεις-απαλλαγές που δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην σχετική νομοθεσία ενδεικτικά αναφέρονται οι προβλέψεις για εξαίρεση από την ασφάλιση οχήματος λόγω του ότι ο οδηγός είναι κάτω των 23 ετών ή είναι νέος οδηγός . Για τις εκδοθείσες αποφάσεις που ήδη έχουν τελεσιδίκησει δύναται ο ηττηθείς διάδικος να ζητήσει τη διάγνωση της μη εκτελεστότητας της δικαστικής απόφασης με αίτηση που υποβάλλει στο δικαστήριο που επελήφθή τελευταίο της αγωγής εντός ενός έτους από της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Τυχόν ποσά που δόθηκαν για εκτέλεση έστω κα προσωρινής δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να αναζητηθούν΅.

  2- Να νομοθετηθεί ότι έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν υφίσταται προνόμιο όσον αφορά τον τόκο υπερημερίας αντίστοιχο με τον προβλεπόμενο του τόκου υπερημερίας που αφορά το Δημόσιο.

  3- Να νομοθετηθεί ότι τόσο έναντι ιδιωτών, όσο δε και έναντι των ασφαλιστικών εταιριών και του Επικουρικού Κεφαλαίου , σε περιπτώσεις που ενάγει κάποιος παθών τροχαίου ατυχήματος και αιτείται ιατρικών δαπανών , οι δαπάνες αυτές επιδικάζονται αφού συμψηφιστούν οι τυχόν παροχές των διαφόρων κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων . Δεν θα πρέπει να ισχύει διαφορετική αντιμετώπιση για ιδιώτες διαδίκους και για τους λοιπούς διαδίκους. (ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες , Επικουρικό Κεφάλαιο).