Άρθρο 9

Διαφάνεια στην τιμολόγηση των νοσοκομειακών ασφαλιστικών καλύψεων

Μετά το άρθρο 32 του ν. 2496/1997  (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθενται άρθρα 32α και 32β ως εξής:

«Άρθρο 32α

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου νοσοκομειακού καλύψεων

1. Στις ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων ή ασθενειών επιτρέπεται η μεταβολή του ασφαλίστρου, εφόσον συμφωνείται στη σύμβαση ανά  ορισμένα χρονικά διαστήματα  και  συνδέεται με εύλογα κριτήρια ή δείκτες. Σε περίπτωση που επιλεγούν περισσότερα του ενός   κριτήρια ή δείκτες πρέπει να σταθμίζεται η συμμετοχή του καθενός στη συνολική διαμόρφωση της μεταβολής του ασφαλίστρου. Η επίπτωση της ηλικιακής μεταβολής στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου προσδιορίζεται επακριβώς στην ασφαλιστική σύμβαση.  Οποιαδήποτε αύξηση του ασφαλίστρου συνεπάγεται την ισόποση ποσοστιαία αύξηση των παροχών για τις οποίες υφίσταται ανώτατο όριο κάλυψης. Πριν τη σύναψη της ασφάλισης και με το ασφαλιστήριο ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνει τον λήπτη τις ασφάλισης εγγράφως, με σαφή και διακεκριμένο τρόπο,  για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της μεταβολής του ασφαλίστρου, παραθέτοντας και σχετικό παράδειγμα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου.

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακών εξόδων ή ασθενειών είναι περιορισμένης διάρκειας, ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνει πριν τη σύναψη της ασφάλισης  και με το ασφαλιστήριο τον λήπτη της ασφάλισης εγγράφως, με σαφή και διακεκριμένο τρόπο,  για τις τυχόν διαφορές της ασφάλισης αυτής σε σχέση με αυτές της παραγράφου 1. Ο ασφαλιστής οφείλει ιδίως να ενημερώνει ότι η περιορισμένης διάρκειας ασφάλιση δεν εξασφαλίζει σε μελλοντική ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης ίδιους όρους και παροχές, ότι η διαμόρφωση του ασφαλίστρου κατά την ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης  δεν συναρτάται από κριτήρια ή δείκτες καθώς και για τον κίνδυνο να μην ανανεωθεί η ασφαλιστική κάλυψη ή να αποκλειστούν από αυτή ασθένειες που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης περιορισμένης διάρκειας ή να επιβαρυνθεί η κάλυψη αυτών με επαύξηση του ασφαλίστρου. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών μπορούν να εξειδικεύονται οι πληροφορίες που παρέχονται στο λήπτη της ασφάλισης για την τήρηση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου.»

 

 • 31 Ιουλίου 2011, 17:23 | Σ.Χ.

  Με την παρούσα διάταξη σκοπείται η διαφάνεια στον τρόπο αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων. Αναμφίβολα πρόκεται για μια θετική ρύθμιση, ωστόσο η διάταξη θα έπρεπε να εξειδικεύει συγκεκριμένα κριτήρια ή δείκτες βάσει των οποίων θα επέρχεται η μεταβολή των ασφαλίστρων ώστε να είναι σε θέση ο καταναλωτής να μπορεί να υπολογίσει κατά τη σύναψη αλλά και κατά τη διάρκεια της σύμβασης τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου που θα κληθεί να καταβάλει. Έτσι η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα μπορούσε να συνδεθεί με τον Υποδείκτη Υγείας, τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και να προβλεφθεί επίσης κάποιο ανώτατο όριο, πέραν του οποίου να απαγορεύεται η αύξηση των ασφαλίστρων.

 • 30 Ιουλίου 2011, 19:46 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 9

  «Άρθρο 32 α
  Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου νοσοκομειακών καλύψεων»

  Η παρ. 1 εδ. α πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Στις ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων ή ασθενειών επιτρέπεται η μεταβολή ασφαλίστρου, εφόσον συμφωνείται στη σύμβαση ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα και συνδέεται με εύλογα κριτήρια ή δείκτες, όπως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Υποδείκτης Υγείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η συμμετοχή του κριτηρίου ή δείκτη στη διαμόρφωση της μεταβολής του ασφαλίστρου δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το εκατόν πενήντα τοις εκατό. »

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται με τις διατάξεις αυτές για τον καθορισμό κριτηρίων σχετικών με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, πλην όμως παραμένει τόσο γενικόλογη που καθίσταται στην ουσία αναποτελεσματική για την προστασία των ασφαλισμένων. Ενώ γίνεται αναφορά σε «εύλογα κριτήρια ή δείκτες» δεν εξειδικεύονται αυτά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πεδίο στις ασφαλιστικές εταιρείες να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τα κατ’ αυτές «εύλογα» πλην όμως παντελώς αδιαφανή κριτήρια. Η πρόβλεψη για τη συμμετοχή του κάθε δείκτη ή κριτηρίου δεν βοηθά καθότι ο προσδιορισμός αυτός γίνεται μονομερώς από τις ασφαλιστικές εταιρείες και μπορεί να διαφοροποιείται από εταιρεία σε εταιρεία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύγκριση μεταξύ των προβλέψεων των εταιρειών. Το ζητούμενο είναι ο καταναλωτής να μπορεί κατά τη σύναψη της σύμβασης να υπολογίσει με ακρίβεια και σαφήνεια τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου που θα κληθεί να καταβάλει τα επόμενα χρόνια ώστε να μπορεί να επιλέξει εάν τον συμφέρει ή όχι ή εάν θα επιλέξει άλλη εταιρεία.
  Επίσης θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη σύνδεση του ποσοστού αναπροσαρμογής με τον Υποδείκτη Υγείας των Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ως ένα αντικειμενικό και ξεκάθαρο κριτήριο, ο καθορισμός του οποίου δεν υπόκειται σε μονομερείς και αυθαίρετες πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών.
  Παράλληλα, καθώς η διατύπωση της υπό διαβούλευση διάταξης δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλιστή να ορίζει τη συμμετοχή των κριτηρίων ή δεικτών στη διαμόρφωση της μεταβολής του ασφαλίστρου σε ποσοστά πολλαπλάσια, είναι αναγκαίο να τεθούν όρια στα ποσοστά συμμετοχής τους.

 • 30 Ιουλίου 2011, 13:10 | Ανδρέας

  Εχω ένα παιδί με Σύνδρομο Down και δε μπορώ να το ασφαλίσω νοσοκομειακά λόγω της πάθησής του. Η πάθηση είναι γονιδιακή και δεν έχει να κάνει με παθολογικά αίτια. Αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας η διάκριση που γίνεται μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από εγγενείς παθήσεις και των υπολοίπων. Τούτο δε συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ε.Ε και εξοργίζομαι όταν γνωρίζω ότι οι ίδιες ασφαλιστικές στις χώρες τους υποχρεούνται να μη κάνουν τέτοιες διακρίσεις. Εζησα στην Ισπανία κάποιο διάστημα και δεν υπήρξε περίπτωση να αρνηθούν την ασφάλιση του παιδιού μου. Το αντίθετο η εξυπηρέτηση όποτε χρειάσθηκε ήταν εμφανώς καλύτερη από ότι στους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Επιτέλους σεβασμός στα ΑμεΑ.

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:14 | Vassilis

  1. Αντικειμενικά περιοριστικά κριτήρια στις αυξήσεις των ασφαλίστρων.
  2. Η ετήσια ποσοστιαία αύξηση να μην είναι επιλεκτική αλλά η ίδια για όλα τα προγράμματα ανά ασφαλιστική εταιρεία. Επί του παρόντος οι ασφαλιστικές προβαίνουν σε μεγαλύτερες αυξήσεις σε παλαιά και καταργημένα προγράμματα(πραγματικό παράδειγμα 17% το 2011).

 • 26 Ιουλίου 2011, 14:13 | Τ.Δ.

  Οι αυξήσεις πρέπει να γίνονται με βάση σαφή και προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία θα ήταν χρήσιμο να προβλέψει περιοριστικά και όχι ενδεικτικά ο νομοθέτης. Απαραίτητο στοιχείο της προστασίας του ασφαλισμένου είναι να μπορεί να γνωρίζει από την αρχή ισχύος του συμβολαίου και να υπολογίζει την ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων.Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη οι ασφαλιστικές εταιρίες με υπέρογκες αυξήσεις αναγκάζουν τους καταναλωτές να εγκαταλείπουν τα συμβόλαια τη στιγμή που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.Μόνο έτσι λοιπόν μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματική και διαφανής ασφάλιση.

 • 26 Ιουλίου 2011, 12:03 | ΝΙΚΟΣ

  Οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στα προγράμματα υγείας είναι απαράδεκτες.Επιβάλλεται να ρυθμιστεί το θέμα προκειμένου να προστατευτούν οι ασφαλιζόμενοι από τις αυθαίρετες και παράνομες αναπροσαρμογές.

 • 26 Ιουλίου 2011, 12:20 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Φ

  Επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα των αναπροσαρμογών στα συμβόλαια υγείας. Προτείνω να θεσπιστούν συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικά, όπως ο υποδείκτης υγείας του Δ.Τ.Κ. και να τεθεί πλαφόν προς τα πάνω π.χ. όχι πάνω από 5% ετησίως.

 • 26 Ιουλίου 2011, 11:41 | Λ.Λ.

  Είναι απαραίτητο να προβλέπεται σαφώς στο νόμο βάσει ποιων κριτηρίων θα διαμορφώνεται το ύψος των ασφαλίστρων. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να πρόβλεπει την αύξησή τους και να ελέγχει την εγκυρότητα τους.
  Μόνο έτσι μπορεί να μπει ένα φρένο στις αυθαίρετες αυξήσεις των ασφαλιστικών εταιριών.

 • 25 Ιουλίου 2011, 01:28 | Λυκος

  Με την ελπίδα να το διαβάσουν οι υπόλοιποι συνσχολιαστές και να αντιπαρατεθούμε όσο μας επιτρέπεται απο τον χρόνο της δημόσοας διαβούλευσης:
  Ας πούμε ότι είμαι η εταιρεία ‘healthStaSigoura» και σας δελεάζω με ένα υπερτούμπανο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα υγείας που θα πρέπει να καταβάλετε μόλις 50 ευρώ το μήνα (=600Ευρώ/έτος) και μάλιστα σας δίνω 5% επιτόκιο(+30 ευρώ/έτος για να κάνω σύγκριση με τα τραπεζικά επιτόκια και να πώ οτι σας δίνω πιο πολλά)
  Επίσης αν μου κρατήσετε το συμβόλαιο για 10 χρόνια στην εταιρεία σας δίνω μπόνους άλλα 1000ευρώ (αλλά ποιός ξέρει πόσο θα αξίζουν αυτά τότε με τον πληθωρισμό τους) και κάνω και μια κλίμακα για τον 11ο,12ο κλπ χρόνο που σας δίνω κατι έξτρα.. Επίσης συνεργάζομαι με τις πιο χλιδάτες κλινικές που αν αρρωστήσει κάποιος απο εσάς να τον περιποιούνται σαν σουλτάνο.. Αλλά έχω κι ένα φιλαράκι που είναι ιδιοκτήτης σε μια ιδωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων (σπουδάζαμε μαζί και πήραμε πτυχίο με τα ίδια σκονάκια)..
  Ας υποθεσουμε λοιπόν οτι ο Ελ.Δημητριάδης (στην τύχη αναφέρω το όνομα ενός απο τους συνσχολιαστές μου) είναι δωρητής βλαστοκυττάρων στον κολλητό και ξέρω οτι ο δικός μου μπορεί να ξέρει απο τι αρρώστιες μπορεί να νοσήσει στο μέλλον ο Λευτέρης.Έτσι δεν τον ασφαλίζω για αυτές που ενδεχομένως να κοστίσουν στην «HealthStaSigoura»..Και εννοείτε πως σαν ιδιώτης κοιτώ το κέρδος και ούτε που ξέρω ποιος είναι ο Λευτέρης ούτε και με νοιάζει να μάθω.
  Αυτό τώρα πώς το διασφαλίζει ο νομοθέτης?

 • 22 Ιουλίου 2011, 08:59 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ,ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΒΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΟ Η΄ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΘΥΣΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ Η΄ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ .ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΠΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΤΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ .ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΝΟΥΝ .

 • 22 Ιουλίου 2011, 07:49 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΠΩΣ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ . ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ .ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ,ΑΛΛΟΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΑΛΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ . ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ . ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΑ -ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ -.

 • 21 Ιουλίου 2011, 08:43 | δυστυχώς ασφαλισμένος

  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΛΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ. ΣΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΆΠΟΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΟΡΙΟΥ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ? ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?

 • 20 Ιουλίου 2011, 05:34 | ΝΙΚΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ,ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ,ΜΑΣ ΠΕΤΑΝΕ ΕΞΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ.ΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 • 19 Ιουλίου 2011, 15:25 | NIKOS ΝΙKOUDIS

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΨΟΓΟ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

 • 19 Ιουλίου 2011, 13:54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Εδώ έχω μερικά website που έχουν μερικές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες όπου μπορεί κανείς να κάνει ασφάλεια online. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στο εξωτερικό έχουν online δυνατότητα απόκτησης ιδιωτικής ασφάλισης.
  http://www.iselect.com.au/
  http://www.hbf.com.au/health-insurance/index.html
  http://www.medibank.com.au/
  Πρόταση 1.
  Να επιβληθεί με το νέο νόμο η online δυνατότητα ασφάλισης η οποία θα επιφέρει και μείωση των λειτουργικών εξόδων.
  Πρόταση 2.
  Να επιβληθεί η ανταγωνιστικότητα με την ύπαρξη website όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες θα συνδέονται με τα ανάλογα προγράμματά τους και με συγκεκριμένα κριτήρια θα γίνεται σύγκριση των τιμών τους και των παροχών τους ώστε να βοηθιέται ο καταναλωτής στην επιλογή του πακέτου που θέλει σε φθηνότερη τιμή κόστους. Δείτε στο website που παραθέτω τι εννοώ: http://www.helpmechoose.com.au/compare-private-health-insurance

  Λευτέρης

 • 19 Ιουλίου 2011, 12:39 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  Καλημέρα σας.
  Περίμενα 15 χρόνια να δω να γίνεται κάτι τέτοιο. Οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα με τον τρόπο των ανεξέλικτων αυξήσεων σε «πετάνε» έξω όταν θα τις έχεις πραγματικά ανάγκη. Εγώ είχα ασφάλεια υγείας για μένα, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Όταν ξεκίνησα πλήρωνα 200.000 δρχ και σε 3 χρόνια έφτασα 500.000. Όπως καταλαβαίνετε αναγκάστηκα να την ακυρώσω χάνοντας και από την ασφάλεια ζωής πάνω στην οποία έπρεπε να είναι η ασφάλεια υγείας. Στο εξωτερικό που βρίσκομαι τώρα έχω δει ασφάλειες υγείας από τις ίδιες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα αλλά με διαφορετική πολιτική.
  Γιατί άραγε; Μήπως βρίσκουν και τα κάνουν;
  Προτάσεις σύμφωνα και με όσα έχω δει.
  1) Η ασφάλεια υγείας να είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που να επιβάλλεται υποχρεωτικά.
  2) Αν γίνεται με τη σύζυγο να αναφέρει ΡΗΤΑ ότι θα καλύπτει όχι μόνο τον κυρίως ασφαλισμένο ισόβια αλλά και το άλλο ασφαλισμένο μέλος. (Μιλώ σε περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου όπου το άλλο μέλος στην ηλικία που θα είναι και με πιθανά προβλήματα υγείας δεν θα ασφαλίζεται πλέον από κανένα)
  3) Εδώ στο εξωτερικό στην τελευταία σελίδα του συμβολαίου έχει ένα πίνακα όπου ο ασφαλισμένος βλέπει ποιες θα είναι οι πληρωμές των ασφαλίστρων τα επόμενα χρόνια(συνήθως ως τα 100 χρόνια ζωής). Οι τιμές είναι καθορισμένες και δεν αλλάζουν. Έτσι ξέρεις τι κόστος έχεις να πληρώνεις μέχρι το τέλος.
  Ελπίζω να βοήθησα.
  Με εκτίμηση
  Λευτέρης Δημητριάδης

 • 19 Ιουλίου 2011, 07:56 | ΒΑΣΩ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΕΘΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 18 Ιουλίου 2011, 19:55 | ΦΩΤΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 65 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ,ΕΝΩ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΕΝΩ ΘΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 60-65 ΣΕ ΠΕΤΑΝΕ ΕΜΕΣΑ ΕΞΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΨΗΛΟ.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ.