Άρθρο 22

Κυρώσεις – αρμοδιότητες ελέγχου

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται και σε δανειστές και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη του ειδικότερου άρθρου 9β παρ. 4».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) μετά τη φράση «σε βάρος των Εταιρειών» προστίθεται η φράση «και των λοιπών φυσικών ή νομικών προσώπων».

3. Στο άρθρο 11 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68  A’) απαλείφεται η λέξη «αυτοτελές». To υφιστάμενο Τμήμα Μητρώου του άρθρου αυτού εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτοτελές μέχρι την ένταξή του, με Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά τις οικείες διατάξεις υπουργών, σε Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 • 30 Ιουλίου 2011, 20:52 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 22

  – Η παρ. 1 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται και σε δανειστές και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
  Αιτιολόγηση
  Η επέκταση των κυρώσεων στους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρίες είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο των εκ μέρους τους αθέμιτων πρακτικών εις βάρος των οφειλετών, φαινόμενο το οποίο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία έτη.

 • 29 Ιουλίου 2011, 09:28 | Κωνσταντίνου Ηλίας

  «Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται και σε δανειστές και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη του ειδικότερου άρθρου 9β παρ. 4»”.
  Ποιοί νοούνται ως «φυσικά πρόσωπα»; Οι υπάλληλοι των Εταιρειών;