Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος του νόμου

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 19 Ιουλίου 2011, 19:27 | Ευάγγελοσ Παπαθεοδώρου

  Κατωτέρω αναφέρομαι στη διαδικασία και στην αντιμετώπιση του νομοθέτη κατά τη στιγμή της καταγγελίας και παύσης μιάς ομαδικής σύμβασεις ζωής και πώς μένει απροστάτευτος (ασφαλιστικά) ο ασφαλιζόμενος.

  Άρθρο 9α

  Όσον αφορά ασφαλιστικές συμβάσεις που συντάσσονται με λήπτη (αντισυμβαλλόμενο) εργοδότη, οργανισμό ή σύλλογο για λογαριασμό προσώπων που δύναται να ενταχθούν στην ομαδική ασφάλιση ως υπάλληλοι/εργάτες και μέλη αντίστοιχα, θα πρέπει να κατοχυρωθεί η δυνατότητα των μελών του ομαδικού συμβολαίου να ενημερώνονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την λύση της σύμβασης (παύσης) ώστε να τους δύνεται η δυνατότητα να αναζητήσουν εγκαίρως νέα ατομική ασφάλιση ώστε να μην μείνουν ανασφάλιστοι. Επίσης θα ήταν ιδανικό, όπως συμβαίνει στην Σουηδία με τις ομαδικές ασφαλίσης ζωής, όπου ο παροχέας ασφάλισης υποχρεούται από το νόμο να προσφέρει ατομική ασφάλιση ζωής στα μέλη του ομαδικού όπου η ομαδική σύμβαση καταγγέλθηκε από τον ασφαλιστή ή ακόμη και από τον αντισυμβαλλόμενο, βέβαια με διαφορετικούς όρους και τιμολόγιο ασφαλίστρων.

  Με αυτό το τρόπο διασφαλίζουμε ότι ο ασφαλισμένος δεν θα μείνει ανασφάλιστος κατευθείαν μετά τη παύση της ομαδικής σύμβασης.
  Επίσης ο Σουηδός νομοθέτης έχει μεριμνήσει να κατοχυρώνεται ο ασφαλισμένος σε ομαδικό συμβόλαιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα από την παύση της ομαδικής σύμβασης ( ήτοι 3 μήνες) όπου ο ασφαλιστής (παροχέας ασφάλισης) υποχρεούται να καλύπτει βασικές καλύψεις ζωής όπως η απλή θανάτου (term insurance), ΜΟΑ, ΜΜΑ κ.α. που είχε κατά τη διάρκεια ισχύς της ασφάλισής του στο ομαδικό κατά τη χρονική στιγμή της παύσης ώστε να αποφεύγεται πρόσωπα ασφαλισμένα στο ομαδικό να μένουν ανασφάλιστοι και συγχρονως να τους δείνετε ένα περιθώριο χρόνου για εύρεση και ασφάλιση σε νέα εταιρεία.

  Ο τρόπος που τα μέλη ενός ομαδικού συμβολαίου πρέπει να πληροφορούνται για μία παύση της ομαδικής σύμβασης είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα καθόσον η εύρεση και ασφάλιση εξ αρχής σε μία νέα εταιρεία και σε ατομικό επίπεδο απαιτεί χρόνο και πόσο μάλλον αν λάβουμε υπόψη ηλικίες και υγεία του ασφαλιζόμενου κατά τη χρονική στιγμή της καταγγελίας και παύσης του ομαδικού συμβολαίου.

  Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
  Ασφ. Διαμεσολαβητής