Άρθρο 12 Διαφάνεια στη χρέωση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

1. Ο παρέχων σε οργανωμένη μονάδα ιατρικές υπηρεσίες οφείλει να παρέχει στον ασθενή πριν την ανάθεση σε αυτόν της παροχής της υπηρεσίας  σαφή, πλήρη και κατανοητή ενημέρωση για το αναμενόμενο κόστος της ιατρικής πράξης ή της θεραπείας. Η ενημέρωση περιλαμβάνει και το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση συνεπειών, κινδύνων ή επιπλοκών που πιθανολογούνται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης ή  της θεραπείας. Σε περίπτωση που παρέχονται εναλλακτικές θεραπείες με μικρότερο κόστος ο ασθενής ενημερώνεται και γι’ αυτές.

2. Η ενημέρωση του ασθενούς για την προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3418/2005 εμπεριέχει ή συνοδεύεται από την ενημέρωση για τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αυτή συνεπάγεται. Ο ασθενής ενημερώνεται άμεσα  σε κάθε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της  θεραπείας ή της νοσηλείας προκύπτει εξαιτίας μη προγραμματισμένων ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας αύξηση του κόστους  σε σχέση με την παρασχεθείσα ενημέρωση.

3. Σε περίπτωση επείγουσας παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν είναι δυνατή ή ιατρικά ενδεδειγμένη η προηγούμενη ενημέρωση του ασθενούς για το κόστος αυτών, η ενημέρωση παρέχεται στα πρόσωπα εκείνα που έχουν εξουσία συναίνεσης για τη διενέργεια των πράξεων αυτών, άλλως στους οικείους του. Η ενημέρωση παρέχεται στον ασθενή αμέσως  όταν η κατάσταση της υγείας του  το επιτρέπει.

4. Ο παρέχων τις ιατρικές υπηρεσίες οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή αν το κόστος της θεραπείας καλύπτεται μερικά ή ολικά από τον ασφαλιστικό  οργανισμό του ασθενούς και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται για εναλλακτικές θεραπείες που τυγχάνουν μερικής ή ολικής ασφαλιστικής κάλυψης.

5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την ιατρική πράξη ή τη θεραπεία πρόσθετα υλικά ή φάρμακα, ο ασθενής ενημερώνεται διακριτά για το  κόστος των υλικών αυτών. Ο παρέχων τις υπηρεσίες οφείλει να προβαίνει στην προμήθεια των υλικών ή φαρμάκων κατά τρόπο που προστατεύει τα συμφέροντα του ασθενούς.

6. Σε περίπτωση κάλυψης μέρους ή όλων των εξόδων από ασφαλιστική εταιρεία ο ασθενής δικαιούται να απαιτήσει η σύμφωνα με τα παραπάνω ενημέρωση να παρέχεται και στην εταιρεία αυτή. Ο παρέχων την ιατρική υπηρεσία ενημερώνει τον ασθενή για τη δυνατότητα αυτή.

7. Η ενημέρωση, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεν είναι υποχρεωτική εφόσον το κόστος των ιατρικών πράξεων ή της θεραπείας καλύπτεται ολικά από ασφαλιστικό οργανισμό δυνάμει διατάξεων ή ειδικών συμφωνιών.

8. Ο παρέχων κατά την παράγραφο 1 ιατρικές υπηρεσίες οφείλει να αναρτά σε εμφανή, διακεκριμένα και προσιτά  για τους ασθενείς  σημεία, όπως στους χώρους ιατρικών επισκέψεων ή  στους χώρους εισαγωγής ασθενών, καθώς και στην ιστοσελίδα  του, αναλυτικό κατάλογο με το κόστος όλων των παρεχομένων βασικών ιατρικών πράξεων και θεραπειών.

9. Δεν επιτρέπεται διαφοροποίηση των τιμών των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών ή παρακλινικών εξετάσεων, εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας που επιλέγει ο ασθενής καθώς και η  διακεκριμένη χρέωση υπηρεσιών που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό μέρος της  βασικής υπηρεσίας. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιβολή αυξημένων χρεώσεων για την  ιατρική πράξη, νοσηλεία ή θεραπεία εξαιτίας της μερικής ή ολικής κάλυψης αυτών από ασφαλιστή.

10. Ο ιατρός που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του σε ασθενείς, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και υποδομές παρόχου της παραγράφου 1, οφείλει να διατηρεί σε αυτόν αναλυτικό κατάλογο με το τίμημα των υπηρεσιών του. Στον κατάλογο έχει ελεύθερη πρόσβαση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και οι ασφαλιστές που παρέχουν μερική ή ολική ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιών αυτών.

11. Δαπάνες για νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν  στο πλαίσιο οργανωμένων μονάδων υπηρεσιών υγείας και τελούν σε προφανή δυσαναλογία προς τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ή αποκλίνουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα από την ακολουθούμενη συνήθη  πρακτική του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή από καθιερωμένα ή αναγνωρισμένα πρωτόκολλα θεραπείας είναι κατά το υπερβάλλον μέρος άκυρες και ανίσχυρες. Η καταβολή από τον ασφαλιστή του ασφαλίσματος για την κάλυψη ιατρικών ή νοσηλευτικών εξόδων του ασφαλισμένου  δεν αποκλείει τη δυνατότητά του  να αμφισβητήσει την αιτία ή το ύψος αυτών, εκτός εάν ο ασφαλιστής έγγραφα και ρητά παραιτείται  από το δικαίωμά του  αυτό.

12. Το βάρος απόδειξης της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου φέρει ο παρέχων την ιατρική υπηρεσία.

13. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται από δύο χιλιάδες (2.000) έως  διακόσιες χιλιάδες  (200.000) ευρώ.  Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιμώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) η ύπαρξη υπαιτιότητας, στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη, ζ) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης και η) η υπότροπη συμπεριφορά.  Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή  έχουν απέναντι στους παρόχους των υπηρεσιών υγείας του παρόντος τα μέσα και τις εξουσίες ελέγχου  που προβλέπονται για τις παραβιάσεις του ν. 2251/1994.

 • 30 Ιουλίου 2011, 19:00 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 12

  Θετικές είναι οι διατάξεις που αφορούν στην διαφάνεια στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας, καθότι αυτό θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό των χρεώσεων αυτών, ενώ αναγκαίος είναι ο έλεγχος της τήρησης και η επιβολή προστίμων και κυρώσεων.

 • 5. Άρθρο 12 «Διαφάνεια στη χρέωση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας»
  – Στο άρθρο 12 προτείνεται να προστεθεί παρ. 8 μετά την παρ. 7 ως ακολούθως:

  «8. Στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία, η παρεχόμενη ενημέρωση θα είναι προσβάσιμη.»
  Στη παρ. 8, η οποία ύστερα από την προηγούμενη πρότασή μας θα πρέπει να αριθμηθεί ως παρ. 9, θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια αναφορικά με την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας του παρέχοντα ιατρικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «8. Ο παρέχων κατά την παράγραφο 1 ιατρικές υπηρεσίες οφείλει να αναρτά σε εμφανή, διακεκριμένα και προσιτά για τους ασθενείς σημεία, όπως στους χώρους ιατρικών επισκέψεων ή στους χώρους εισαγωγής ασθενών, καθώς και στην ιστοσελίδα του, αναλυτικό κατάλογο με το κόστος όλων των παρεχομένων βασικών ιατρικών πράξεων και θεραπειών. Ειδικά όσον αφορά στην ιστοσελίδα, και τις τυχόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση, και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» ή με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που ορίζεται από κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές πληροφορικής και ψηφιακά έγγραφα.»

 • 20 Ιουλίου 2011, 13:49 | Ε.Π.

  Η παράγραφος 10 του εν λόγω άρθρου πρέπει να διαγραφεί.
  Ο ιατρός που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και υποδομές μιας κλινικής, συνδέεται με τον ασθενή του με σχέση εμπιστοσύνης κατά ανάλογο τρόπο με τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάριν τους δικηγόρους. Στο πλαίσιο της σχέσης αυτής η αμοιβή του γιατρού μπορεί να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική κατάσταση του ασθενούς, η ενδεχόμενη προσωπική σχέση με μέλη του οικογενειακού του κύκλου ή με το πρόσωπο που συνέστησε τον ιατρό, αλλά και από παράγοντες γενικότερης κοινωνικής ευαισθησίας. Η αμοιβή του ιατρού κατά κανόνα κινείται μεν εντός συγκεκριμένων πλαισίων, δεμ μπορεί όμως να καθοριστεί αυστηρά και απόλυτα εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που αποτυπωθεί με σταθερό τρόπο σε κατάλογο, τότε ο ιατρός θα δεσμεύεται σχεδόν κατά απόλυτο τρόπο από αυτόν και δεν θα έχει την ευχέρεια να προσαρμόσει τις οικονομικές του απαιτήσεις προς τα κάτω. Δεν είναι δυνατό, αλλά ούτε και ηθικό να απαιτείται από τους ιατρούς να συντάσσουν καταλόγους κατά απρόσωπο τρόπο, εκ των προτέρων, για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών ιατρικών πράξεων κατά τα ισχύοντα για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
  Η απαίτηση να τηρείται λίστα με τις αμοιβές του ιατρού για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις μάλλον εις βάρος του ασθενούς θα λειτουργήσει εν τέλει.

 • 19 Ιουλίου 2011, 21:21 | Παναγιώτης Ηλιόπουλος

  Διαφάνεια και στις συμβάσεις με τους Γιατρούς. Τις συμβάσεις με τους γιατρούς τις κάνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ή κάποιος ενδιάμεσος φορέας;
  Με ποιές προϋποθέσεις γίνεται κανείς μέλος του δικτύου ιατρών ασφαλιστικών εταιριών;
  Είναι ελεύθερη ή ολιγοπωλιακή αγορά (οι συμβάσεις με παρόχους υγείας);

 • 19 Ιουλίου 2011, 12:03 | ΤΑΣΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΨΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ!!! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΖΗΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΑ ¨ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ» ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ !!!! ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΑΣ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ η ΝΑ «ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ» ΜΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ? ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΙΝ ΝΟΣΗΛΕΥΦΘΕΙ? ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ!ΕΝΩ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ «ΠΑΚΕΤΑ» ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ? ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΕΚΦΟΒΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΤΙ ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΑ(?) ΠΟΙΟΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ?, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΩΦΕΥΕΙ? ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΗΡΙΕΣ, ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. ΜΗΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΟΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ. ΠΩΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ.ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ.ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΑ.ΑΠΛΑ ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ Η ΛΥΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.ΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ.ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΘΟΛΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.