Άρθρο 5

Άρθρο 5

Μετά το άρθρο 10 του ν. 2496/1997  (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθενται άρθρο 10α  ως εξής:

«Άρθρο 10α

Μεταβίβαση του δικαιώματος στο ασφάλισμα

Αν ο λήπτης της ασφάλισης έχει εκχωρήσει το δικαίωμα στο ασφάλισμα σε τρίτο, και ο τελευταίος εντός 18 μηνών από την επέλευση των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλίσματος δεν εγείρει αξίωση καταβολής του, αποκτά ο εκχωρητής αυτοδικαίως το δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλιστή την καταβολή του ασφαλίσματος στον τρίτο.»