Άρθρο 6

Άρθρο 6

Ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

 

Στο τέλος του άρθρου 27 του ν. 2496/1997  (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το λήπτη της ασφάλισης, χωρίς επιπλέον χρέωση, τουλάχιστον ετησίως, σχετικά με:

α) τα ετησίως καταβαλλόμενα ασφάλιστρα και την κατανομή τους στις τυχόν επιμέρους καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο,

β) το συσσωρευμένο κεφάλαιο (μαθηματικό απόθεμα) με βάση το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση,

γ) το ποσόν της υπεραπόδοσης  που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση από την απόδοση των επενδύσεων του μαθηματικού αποθέματος πέραν από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο και το ποσοστό της απόδοσης αυτής,

δ) το ποσό της απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τις επανεπενδύσεις των επενδυόμενων ποσών  εφόσον πρόκειται για ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και επιπλέον των υποχρεώσεων του άρθρου 13γ του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,  και

ε) την αξία εξαγοράς, τις τυχόν επιβαρύνσεις που μειώνουν αυτή  και τις συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς ή η μετατροπή της ασφάλισης σε ελεύθερη καταβολής ασφαλίστρων.»

  • 30 Ιουλίου 2011, 19:48 | ΕΚΠΟΙΖΩ

    Άρθρο 6

    Όπως στην περίπτωση της προσυμβατικής ενημέρωσης, ομοίως θεωρούμε κεφαλαιώδους σημασίας την ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ασφάλισης των ασφαλισμένων όπως εξειδικευμένα αναφέρεται στις νέες διατάξεις.

  • 3. Άρθρο 6 «Ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ασφάλισης»
    – Στην παρ. 6 – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 27 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
    «6. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το λήπτη της ασφάλισης, και σε περίπτωση που ο δεύτερος είναι άτομο με αναπηρία μέσω προσβάσιμων μορφών (έντυπα σε γραφή Braille, σε CD, σε DVD κ.λπ.) ή ακόμη και μέσω sms, χωρίς επιπλέον χρέωση, τουλάχιστον ετησίως, σχετικά με:……»