Άρθρο 7

Μετά το άρθρο 28 του ν. 2496/1997  προστίθενται άρθρα 28α, 28β, 28γ, 28δ, 28ε, 28στ και 28ζ ως εξής:

«Άρθρο 28α

Προσυμβατική αξιολόγηση στις ασφαλίσεις ζωής

Πριν τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης ζωής  και πλέον των υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, ο ασφαλιστής οφείλει να συλλέξει επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου:

α) να εκτιμήσει εάν η προτεινόμενη ασφάλιση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες του λήπτη ασφάλισης ή του ασφαλισμένου και συνάδει με τους στόχους και τις προσδοκίες του και

β) να αξιολογήσει την ικανότητα του λήπτη ασφάλισης να ανταποκριθεί στις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της συγκεκριμένης ασφάλισης.

Άρθρο 28β

Προσυμβατική αξιολόγηση στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις

 

1. Πριν τη σύναψη συμβάσεως ασφάλισης ζωής που συνδέεται με επενδύσεις, ο ασφαλιστής, εκτός των λοιπών υποχρεώσεων που προκύπτουν από άλλες διατάξεις, οφείλει να εκτιμήσει εάν ο λήπτης της ασφάλισης διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές του αποφάσεις και να αξιολογεί δεόντως του σχετικούς κινδύνους.

2. Εφόσον ο ασφαλιστής κρίνει ότι ο λήπτης της ασφάλισης δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να εκτιμήσει εάν   η σχεδιαζόμενη ασφάλιση είναι κατάλληλη για τον λήπτη της ασφάλισης σύμφωνα με τα επενδυτικά του χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό, ο ασφαλιστής οφείλει να συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και την εμπειρία του λήπτη της ασφάλισης σχετικά με την προτεινόμενη ασφάλιση ή/και τον επενδυτικό τομέα με τον οποίο συνδέεται η ασφάλιση αυτή.

3. Εάν ο ασφαλιστής κρίνει ότι μια συγκεκριμένη ασφάλιση δεν είναι κατάλληλη για τον λήπτη της ασφάλισης, οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως προειδοποιώντας τον για τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει.

 

Άρθρο 28γ

Συλλογή πληροφοριών για την προσυμβατική αξιολόγηση

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28α και 28β ο ασφαλιστής οφείλει, πριν τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης ζωής, να συλλέξει πληροφορίες, ιδίως σχετικά με:

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο ο λήπτης της ασφάλισης επιθυμεί να διατηρήσει την ασφάλιση,

β) τις προτιμήσεις του λήπτη της ασφάλισης για το είδος της ασφάλισης και το βαθμό ανάληψης επενδυτικού κινδύνου,

γ) τα επενδυτικά  χαρακτηριστικά του λήπτη της ασφάλισης και τη σχετική του πείρα σε σχέση με παρόμοια επενδυτικά προϊόντα,

δ) τους σκοπούς της ασφάλισης και τις ασφαλιστικές ανάγκες του λήπτη της ασφάλισης

ε) την προέλευση και το ύψος των τακτικών εισοδημάτων του λήπτη  της ασφάλισης,

στ) τα περιουσιακά στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης, ιδίως τα ρευστά του διαθέσιμα, τις επενδύσεις και τα ακίνητά του,

ζ) τις τακτικές οικονομικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης, και

η) το μορφωτικό επίπεδο, τις γνώσεις και το επάγγελμα του λήπτη της ασφάλισης.

2. Εάν ο λήπτης ασφάλισης που συνδέεται με επενδύσεις δεν παρέχει τις πληροφορίες τις οποίες του ζητά, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο ασφαλιστής ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, ο ασφαλιστής παρέχει σε αυτόν εύλογο χρονικό διάστημα για τη χορήγησή τους, προειδοποιώντας τον ότι άνευ αυτών αρνείται την κατάρτιση της σύμβασης.

3. Η αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών και η ένταξη του λήπτη της ασφάλισης σε συγκεκριμένη επενδυτική κατηγορία που αντιστοιχεί στα επενδυτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητές του γίνεται από τον ασφαλιστή μέσω συμβούλων ή συνεργατών οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία.

4. Το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων του ασφαλιστή που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να εξειδικεύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  Οικονομικών.

 

Άρθρο 28δ

Προσυμβατική ενημέρωση στις ασφαλίσεις ζωής

 

1. Πριν τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης ζωής ο ασφαλιστής ενημερώνει τον λήπτη ασφάλισης για τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφάλισης, προκειμένου αυτός:

α) να συγκρίνει αυτήν με άλλες επιλογές.

β) να κατανοεί ευλόγως τη φύση και τα χαρακτηριστικά  της προσφερόμενης ασφάλισης και ως εκ τούτου να λαμβάνει απόφαση με βάση αντικειμενική πληροφόρηση.

2. Η ενημέρωση έχει ως ελάχιστο αντικείμενο:

α) το είδος της ασφάλισης,

β) τη διάρκεια της σύμβασης ασφάλισης,

γ) το ασφάλιστρο, τον  τρόπο και τον χρόνο καταβολής του, το ποσόν που αντιστοιχεί σε κάθε παροχή, καθώς και τη συχνότητα, τις αιτίες και τα κριτήρια αναπροσαρμογής του,

δ) τους φόρους ή άλλα τέλη και το ύψος αυτών που επιβαρύνουν την ασφάλιση,

ε) τον τρόπο και το χρόνο απόδοσης της ασφαλιστικής παροχής καθώς και την έναρξη ισχύος όλων των καλύψεων, βασικών και συμπληρωματικών,

στ) στοιχεία για το ύψος των εξόδων που έχουν συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τα έξοδα σύναψης της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης) ως ένα ενιαίο συνολικό ποσόν και τα λοιπά έξοδα της ασφάλισης ως μέρος του ετήσιου ασφαλίστρου, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της ασφάλισης,

ζ) την τυχόν εγγυημένη απόδοση του συσσωρευόμενου κεφαλαίου,

η) τη συμμετοχή του λήπτη ασφάλισης στην πιθανή υπεραπόδοση καθώς το ποσοστό  και τον τρόπο υπολογισμού αυτής,

θ) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις μετατροπής της ασφάλισης σε ελεύθερης καταβολής  ασφαλίστρου, το δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς, την τυχόν μείωση της αξίας εξαγοράς και τις τυχόν αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η άσκησή τους για τον λήπτη της ασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή αφορά και στον προσδιορισμό των αξιών εξαγοράς με σχετικό πίνακα εξαγορών στο βαθμό που οι αξίες είναι εγγυημένες,

ι) τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου,

ια) την υποχρέωση του λήπτη ασφάλισης να γνωστοποιήσει και να περιγράψει επακριβώς πληροφορίες κρίσιμες για τη συγκεκριμένη ασφάλιση, και την εκτίμηση του ασφαλιστέου κινδύνου καθώς και τις συνέπειες παράβασης αυτής της υποχρέωσης,

ιβ) την υποχρέωση του ασφαλιστή να ενημερώνει ετησίως το λήπτη της ασφάλισης για το σύνολο των καταβληθέντων ασφαλίστρων, την κατανομή των ασφαλίστρων σε επιμέρους παροχές, το συσσωρευμένο κεφάλαιο, το ποσόν της υπεραπόδοσης, το ποσοστό της  απόδοσης και την αξία εξαγοράς.

3. Ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνει τον λήπτη ασφάλισης για τις αποδόσεις της προηγούμενης πενταετίας ή τις αποδόσεις κατά το διάστημα που ήταν διαθέσιμη η ασφάλιση. Η περίοδος αναφοράς και η πηγή των πληροφοριών πρέπει να είναι σαφείς. Η πληροφόρηση υπογραμμίζει ότι τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Όταν η πληροφόρηση αφορά σε υποθετικές μελλοντικές αποδόσεις η πληροφόρηση βασίζεται σε εύλογες παραδοχές που μπορούν να τεκμηριωθούν με αντικειμενικά δεδομένα.

4. Η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να βασίζεται μόνον σε υπόδειξη πινάκων με αναφορά σε παραδείγματα, υποθετικές αποδόσεις ή οικονομικές συνέπειες. Κατά την παρουσίαση πινάκων με οικονομικές αναφορές διευκρινίζεται εάν οι αποδόσεις είναι βέβαιες ή υποθετικές. Οι πίνακες με υποθετικές αποδόσεις διακρίνονται από την περιγραφή της παροχής, παρατίθενται σε διακριτό από αυτή μέρος και δεν ενσωματώνονται στο ασφαλιστήριο. Η περιγραφή των υποθετικών αποδόσεων στηρίζεται στα ατομικά στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης, στο συγκεκριμένο ασφάλιστρο και στο δηλούμενο επιτόκιο υπολογισμού. Αν πρόκειται για ασφάλιση ζωής με επενδυτικό χαρακτήρα με κίνδυνο απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου, η αναφορά σε παραδείγματα περιλαμβάνει και την εκδοχή απώλειας κεφαλαίου.

5. Συμβατική παραίτηση του λήπτη της ασφάλισης από το δικαίωμα ενημέρωσης είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως του είδους της ασφάλισης και του εάν αυτή συνάπτεται για επαγγελματικούς ή μη λόγους.

6. Η παραπάνω πληροφόρηση χορηγείται σε έγγραφη μορφή ή επί σταθερού εναποθέματος διαθέσιμου και προσιτού στον πελάτη κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να προβαίνει σε προφορική παρουσίαση των σημαντικών στοιχείων της ασφάλισης και παροχή εξηγήσεων.

7. Το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων του ασφαλιστή που αναφέρονται στο παρόν  άρθρο μπορεί να εξειδικεύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  Οικονομικών.

 

 

Άρθρο 28ε

Προσυμβατική ενημέρωση στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις

 

1. Στις περιπτώσεις σύμβασης ασφάλισης ζωής που συνδέεται με επενδύσεις, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το προηγούμενο άρθρο, ο ασφαλιστής ενημερώνει τον λήπτη της ασφάλισης για τα ακόλουθα:

α) τη σύνδεση του εφάπαξ ή τμηματικά καταβαλλόμενου ασφαλίστρου με επενδύσεις οποιασδήποτε φύσης και αντικειμένου, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους αυτών, τη μεταβλητότητα της απόδοσής τους καθώς και το βαθμό κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου. Αν οι παροχές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνδέονται με μονάδες επένδυσης, δίνονται επιπλέον πληροφορίες για το είδος και τα χαρακτηριστικά των μονάδων με τις οποίες συνδέονται οι παροχές.

β) την πιθανή εγγύηση κεφαλαίου  και το συναφές ασφάλισμα που θα λάβει ο λήπτης της ασφάλισης, καθώς και ενημέρωση  για το πρόσωπο του  παρέχοντος την εγγύηση κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλης μορφής εγγύηση, και συγκεκριμένα εάν αυτό είναι η ασφαλιστική εταιρεία, πιστωτικό ίδρυμα, εκδότης κινητής αξίας ή άλλο πρόσωπο,

γ) το ακριβές αντικείμενο και είδος της επένδυσης, καθώς και το ποσοστό κατανομής σε διαφορετικά είδη επενδύσεων,

δ) τις επενδυτικές στρατηγικές του ασφαλιστή και τα κριτήρια αυτών,

ε) την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του λήπτη της ασφάλισης από τρίτο για λογαριασμό του ασφαλιστή, καθώς και για την ευθύνη που έχει αυτός, για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τρίτου και για τις συνέπειες για τον λήπτη της ασφάλισης από ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του τρίτου,

στ) την κατοχή από τρίτο σε συλλογικό λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων του λήπτη της ασφάλισης, γεγονός που υποχρεώνει τον ασφαλιστή σε ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης για τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, και

ζ) με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το ν.δ. 400/70, την εφαρμογή νομοθεσίας κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του λήπτη της ασφάλισης πελάτη, γεγονός που υποχρεώνει τον ασφαλιστή να επισημαίνει στον λήπτη της ασφάλισης ότι τα δικαιώματα του, ως προς τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα.

2. Συμβατική παραίτηση του λήπτη της ασφάλισης από το δικαίωμα ενημέρωσης του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, εκτός εάν ο ασφαλιστής έχει εκτιμήσει ότι ο λήπτης της ασφάλισης διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές του αποφάσεις και να αξιολογεί δεόντως του σχετικούς κινδύνους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 28β.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου  εφαρμόζονται και σε κάθε τροποποίηση σύμβασης ασφάλισης ζωής συνδεδεμένης με  επενδύσεις.

 

 

Άρθρο 28στ

Εποπτεία και διαφάνεια για τις ασφάλειες ζωής που συνδέονται με επενδύσεις

1. Αν ο ασφαλιστής προσφέρει ασφάλειες ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007, οφείλει να συμμορφώνεται στις οργανωτικές απαιτήσεις των ΑΕΠΕΥ κατά τις παρ. 5 και 6 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007 και των νομοθετημάτων που τον συμπληρώνουν. Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Ο ασφαλιστής οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 13 ν. 3606/2007. Ο έλεγχος συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Εφόσον ο ασφαλιστής κρίνει ότι πρέπει να αλλάξει την επενδυτική του πολιτική κατά τρόπο που επηρεάζει ισχύουσες ασφαλίσεις, οφείλει να ενημερώσει τους λήπτες των ασφαλίσεων που επηρεάζονται και να λάβει τη συναίνεσή τους με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

4. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλειες ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, αν δεν διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του ειδικού πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας διενεργούνται με ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, η εξεταστέα ύλη, η διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν οι υποψήφιοι και οι εταιρείες στις οποίες απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την κτήση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης από πρόσωπα τα οποία ασκούν ήδη νόμιμα την δραστηριότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί με διαδικασία πιστοποίησης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχης με αυτή του άρθρου αυτού, η δυνατότητα ανάθεσης, εν όλω ή εν μέρει, της διενέργειας των εξετάσεων σε άλλους φορείς, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή  εξαίρεσης από τη συμμετοχή σε εξετάσεις. Η έναρξη της ισχύος του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου ορίζεται ομοίως με κοινή  απόφαση της  Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 • 31 Ιουλίου 2011, 23:08 | Απόστολος Κομβόπουλος

  Άρθρο 28στ
  Νομίζω ότι, με το άρθρο αυτό δεν θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν διαμεσολαβητές εύκολα σε επενδυτικά προϊόντα, αφού οι τράπεζες θα δώσουν πιστοποιήσεις σε υπαλλήλους τους, που και σήμερα χωρίς να γνωρίζουν καλά τα προϊόντα ασφαλειών (διαβάζοντας μόνον μια εσωτερική εγκύκλιο που τους έχει δοθεί) τα πουλούν σε πελάτες.

 • 30 Ιουλίου 2011, 19:07 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 7

  Σημαντικές είναι και οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις ασφαλίσεις ζωής προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων που ως μη ειδικοί εμπιστεύονται τις προτάσεις των ασφαλιστών.

 • 4. Άρθρο 7
  Μετά το άρθρο 28 του ν. 2496/1997 προστίθενται άρθρα 28α, 28β, 28γ, 28δ, 28ε, 28στ και 28ζ ως εξής:
  – Στο άρθρο 28α «Προσυμβατική αξιολόγηση στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 28 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου η παρ. 3 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «3. Εάν ο ασφαλιστής κρίνει ότι μια συγκεκριμένη ασφάλιση δεν είναι κατάλληλη για τον λήπτη της ασφάλισης, οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως ή μέσω προσβάσιμων μορφών σε περίπτωση που ο λήπτης είναι άτομο με αναπηρία, προειδοποιώντας τον για τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει».
  – Στο άρθρο 28δ «Προσυμβατική ενημέρωση στις ασφαλίσεις ζωής» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 28 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου η παρ. 1 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Πριν τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης ζωής ο ασφαλιστής ενημερώνει τον λήπτη ασφάλισης για τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφάλισης, σε περίπτωση δε λήπτη της ασφάλισης με αναπηρία μέσω προσβάσιμων μορφών, προκειμένου αυτός:…..»
  – Στη βάση της προαναφερθείσας επιταγής της παρ. ε του άρθρου 25 «Υγεία» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, στην οποία αναφέρεται ότι: «…Τα Συμβαλλόμενα Κράτη …ε. απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες, κατά την παροχή ασφάλισης υγείας και ζωής, όπου μια τέτοια ασφάλιση επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, η οποία παρέχεται κατά δίκαιο και εύλογο τρόπο, …», προτείνουμε να προστεθεί άρθρο 28ζ ως ακολούθως:

  «Άρθρο 28ζ
  Ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρία

  Η ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία με τους παρόχους των ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων διασφαλίζεται. Ιδίως κατά το στάδιο προσυμβατικής αξιολόγησης σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν μπορεί να συνιστά αιτία διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος οιουδήποτε δυνητικού πελάτη και δεν μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος σε σχέση με δυνητικούς πελάτες χωρίς αναπηρία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».

 • · Στο άρθρο 28γ, να προστεθεί στην παράγραφο 1, εδάφιο θ: «Ο έλεγχος καταλληλότητας του ασφαλιζόμενου πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, στο Ν.3606/2007 και να παραδίδεται αντίγραφο, στον ασφαλιζόμενο.

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 25 Ιουλίου 2011, 00:07 | λυκος

  Προφανώς μιλάτε απο την πλευρά του «ασφαλιστικού διαμεσολαβητή»..
  Προσωπικά,ενώ είχα κίνητρο να διατηρήσω μια ασφάλεια ζωής στην aspis πρόνοια κάποτε για δεκαετία,με ευνοικούς όρους για το ασφάλιστρο που κατέθετα,μετά απο 8 έτη,αυτός ο κολοσσός του χώρου(όπως περηφανέυονταν στα διαφημιστικά του) φαλήρησε!
  Θα αμφισβητήσω ευθέως το να υπάρχει «ιδωτική» ασφάλεια ζωής και μάλιστα ασφάλεια που μετατρέπεται τελικά σε χρηματηστηριακό τζόγο.. Είναι δελεαστικό να έχεις μια έξτρα επιλογή ασφάλειας,που μάλιστα ίσως σου αποφέρουν κέρδη,αλλά εάν χαθεί το ποσό της ασφάλειας και αναλογιστεί κανείς οτι τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στον ασφαλιστικό φορέα που είναι εγγεγραμένος κάποιος (πχ ΙΚΑ,ΟΓΑ) και να βελτιώσει τις υπηρεσίες των εν λόγω φορέων,τότε θεωρώ παράλογο να ονομάσει κανείς ένα μέρος της ασφάλειάς του σε «ιδιοκτησία» και να παραχωρήσει την «ιδιοκτησία» αυτή σε κάποιον τρίτο που του υπόσχεται με εγγύηση να του την αυξήσει στις χρηματαγορές.Ουσιαστικά υποθηκέυει την υγεία και την σύνταξή του.

 • α.Οι ασφαλίσεις ζωής και οι ασφαλισεις συνδεδεμένες με επενδύσεις καλύπτουν συνδιαστικά ή μεμονομένα ανάγκες αποταμίευσεις (ή σύνταξης) και απώλεια ζωής. Είναι συνήθως ασφαλίστρου 800 εως 1200 ευρώ ετησίως. Για την σύναψη τέτοιας ασφάλισης θεωρώ αδύνατο το σύνολο των υποψηφίων πελατών να προσκομίζουν πληροφορίες για τα εισοδήματα τους και τα περουσιακά στοιχεία τους. Τέτοιες πληροφορίες δεν ζητούνται σήμερα ούτε από ΑΕΔΑΚ για πωλήσεις μεριδίων ΑΚ μεγάλου ποσού.Εκτιμώ ότι η συλλογή τέτοιων πληροφοριών θα ήταν αναγκαία για συμβόλαια u/l εφ΄απαξ ασφαλίστρου η περιδικού ασφαλίστρου άνω των 3000 ευρώ ετησίως και μόνο αν δεν προβλέπουν παροχές θανάτου ή άλλες παροχές κινδύνου (σε σημαντικό ποσοστό)
  β.Επειδή τα έξοδα πρόσκτησης αφορούν την συνολική διάρκεια του συμβολαίου πιστεύω ότι η αναφορά τους πρέπει να είναι ως ποσοστό των συνολικών καταβληθέντων ασφαλίστρων, γιατί αλλιώς (ως συνολικό ποσό) δεν θα είναι εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή και μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο. Π.χ. Για ένα συνταξιοδοτικό συμβόλαιο διάρκειας 30 ετών και ετήσιου ασφαλίστρου 1,000 ευρώ με έξοδα πρόσκτησης 1,200 ευρώ, η είκονα που θα αποτυπωθεί δίνει την αίσθηση υψηλού κόστους, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι τα έξοδα αποτελούν το 4% των συνολικών ασφαλίστρων που θα καταβληθούν σταδιακά σε διάστημα 30 ετών. Μια επίσης εναλλακτική θα ήταν να γίνεται αναφορά αυτού του ποσοστού και για τα πρώτα 10 χρόνια ισχύος (θα είναι προφανώς μεγαλύτερο) οπότε θα είναι ξεκάθαρο στον καταναλωτή ότι το συμφέρον του είναι η διατήρησει του συμβολαίου μέχρι την λήξη.