Άρθρο 10

Άρθρο 10

 1. Μετά άρθρο 33 του  ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθεται άρθρο 33α ως καταληκτικό του τέταρτου τμήματος του Ν. 2496/1997, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 33α

Παραβίαση υποχρεώσεων  – Διοικητικές κυρώσεις

 1. Για κάθε παράβαση από τον ασφαλιστή των διατάξεων του παρόντος νόμου που θεσπίζουν  υποχρεώσεις ενημέρωσης  του λήπτη της ασφάλισης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται από δύο χιλιάδες (2.000) έως  τριακόσιες χιλιάδες  (300.000) ευρώ. Αρμόδια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 13α  του ν. 2251/1994, όπως ισχύει.»
 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις αρμοδιότητες  της Τράπεζας της Ελλάδος για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις της κείμενης  ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

 • 30 Ιουλίου 2011, 19:41 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 10

  «Άρθρο 33 α
  Παραβίαση υποχρεώσεων – Διοικητικές κυρώσεις»

  Στην παρ. 1 πρέπει να απαλειφθεί το εδ. γ και να τροποποιηθεί ως εξής: «Για κάθε παράβαση από τον ασφαλιστή των διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν στην προστασία του λήπτη της ασφάλισης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται από δύο χιλιάδες (2.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Αρμόδια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.»

  Αιτιολόγηση

  Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι το πλέον αρμόδιο όργανο της Διοίκησης για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή ακυρώνει ως ένα βαθμό τον ουσιαστικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, γεγονός που μπορεί να αποβεί εις βάρος της προστασίας των καταναλωτών, καθώς δεν ανήκει στη θεσμική της αρμοδιότητα να εκφράζει κρίση επί των νόμων για την προστασία των καταναλωτών και να οδηγήσει στην πράξη σε μία υποχώρηση του – δυνάμενου να παρερμηνευθεί ως ανταγωνιστικού – ενδιαφέροντος κατά την άσκηση της εποπτείας της για το αντίστοιχο έργο της προστασίας των συμφερόντων των συναλλασσομένων.