Άρθρο 2 Ένταξη και έλεγχος των όρων ασφαλίσεων

Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε κάποια από τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 1β, 28δ, 28ε ή δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς  όρους  κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης ή δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί γραπτώς στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέσα σε δέκα τέσσερεις (14) ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Η ως άνω προθεσμία δεν αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης. Το δικαίωμα εναντίωσης αποσβέννυται μετά πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου. Σε περίπτωση εναντίωσης, ματαιούται η σύναψη της σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης της παράδοσης των εγγράφων φέρει ο ασφαλιστής. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού δεν θίγονται. Τα τυχόν κενά που ανακύπτουν εξαιτίας της μη ένταξης όρων στη σύμβαση ή ακυρότητας αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει,  καλύπτονται σύμφωνα τις επιταγές της καλής πίστης και τις δικαιολογημένες προσδοκίες του λήπτη της ασφάλισης».

 • 20 Ιουλίου 2011, 14:58 | ΛΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σχετικά με διευκόλυνση αποζημιώσεως σε θέματα συγκρούσεως αυτοκινήτων ΠΡΕΠΕΙ να υποχρεωθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες να αποζημιώνουν έστω και αν ο πελάτης τους δεν έκανε σχετική δήλωση. Ειδικά στην περίπτωση που κατεγράφη το συμβάν από την αστυνομία και φαίνεται με σαφήνεια ποιός φέρει ευθύνη. Είχα προ ετών συμβάν με αλλοδαπό (όχημα με ελληνικές πινακίδες). Ήλθε η αστυνομία κατέγραψε στο σχετικό δελτίο τα στοιχεία όλων … αλλά ο αλλοδαπός ποτέ δεν έκανε δήλωση. Το άδικο νομικό μας σύστημα λέει να πάω δικαστικώς αφού δεν έκανε δήλωση. Να μη πολυλογώ αποζημιωθηκα σε 4 χρόνια και μάλιστα ατόκως διότι στο μεταξύ πτώχευσε η ασφαλιστική του αλλοδαπού. Στο Επικουρικό Ταμείο μου είπαν οτι αν θέλω να πληρωθώ αμέσως και όχι σε 1,5 χρόνο να συμβιβασθώ να τα πάρω ατόκως!!
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες (κλάδος αυτοκινήτων) να αποζημιώνουν σε ποσοστό τουλάχιστον 75% αμέσως, χωρίς να ζητάει υπογραφή οτι δεν έχω καμία άλλη απαίτηση. Προ ετών συμβάν με τιμολόγια 15500 ευρώ και 42 ημέρες κλεισμένο το ταξί στο συνεργείο. Αν ήταν σε ισχύ αυτό που λέω θα μας έδειναν τουλάχιστον 11625 ευρώ και θα υπήρχε διεκδίκηση για τα υπόλοιπα (δαπάνη & χαμένα μεροκάματα) δικαστικώς. Οι νομοθετούντες πρέπει να έχουν στοιχειώδη γνώση των θεμάτων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει.
  Θετικό θα ήταν αν καταργούσαν τον θεσμό των πραγματογνωμόνων. Στο Seattle (U.S.A.) η ασφαλιστική λέει στον ζημιωθέντα να πάρει από 2 συνεργεία προσφορά και να επισκευάσει στο φθηνότερο. Το συνεργείο φυσικά πληρώνεται από την ασφαλιστική χωρίς περιττή ταλαιπωρία του ζημιωθέντος. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 • 15 Ιουλίου 2011, 13:05 | Κώστας Δημητρίου

  Επειδή οι ασφαλιστικές συμβάσεις είναι συμβάσεις που κατά τεκμήριο ο ασφαλιζόμενος υπογράφει-αποδέχεται τυποποιημένους όρους ασφαλιστηρίου, πρέπει να προβλεφθεί ότι
  ΅Είναι άκυρος κάθε όρος ασφαλιστηρίου που προβλέπει αποκλειστική δικαιοδοσία για θέματα που αφορούν ερμηνεία και εφαρμογή των όρων του ασφαλιστηρίου τα Δικαστήρια της έδρας του ασφαλιστή (συνήθως της Αθήνας. Δύναται να συνομολογηθεί αποκλειστική δικαιοδοσία μόνο με συμβολαιογραφικό τύπο.΅
  Ο όρος της αποκλειστικής δικαιοδοσίας είχε κάποια δικαιολογία με το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας του δικηγορικού επαγγέλματος. Από τη στιγμή που υπάρχει απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος και δεν χρειάζεται νομιμοποίηση κάποιος δικηγόρος για να παραστεί εκτός έδρας του πρωτοδικείου του με άλλον δικηγόρο στις αστικές-διοικητικές δίκες, πρέπει να υπάρξει η ανωτέρω πρόβλεψη.

  Και βεβαίως αυτή η πρόβλεψη θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να αφορά πλέον όλες τις συναλλαγές και είθε αν υπάρξει νέο νομοθετικό καθεστώς για θέματα καταναλωτικού δικαίου , να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.