Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2496/1997  (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθεται άρθρο 9α ως εξής:

«Άρθρο 9α

Ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης

Για τη συμμετοχή σε ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης, όπου ο λήπτης της ασφάλισης είναι πρόσωπο διαφορετικό του ασφαλισμένου, ο ασφαλισμένος λαμβάνει:

α) ενημέρωση για την οικονομική  επιβάρυνση που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης,

β) την προσυμβατική ενημέρωση που λαμβάνει ο λήπτης της ασφάλισης, με εξαίρεση το ύψος του ασφαλίστρου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει σε αυτό,

γ) βεβαίωση ασφάλισης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος και με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του προηγούμενου εδαφίου για το ασφάλιστρο, και

δ) χορήγηση των γενικών όρων του συμβολαίου που αφορούν την έννομη θέση του ασφαλισμένου.»

 • 30 Ιουλίου 2011, 19:42 | ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 4

  «Άρθρο 9 α
  Ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης»

  Θεωρούμε αναγκαία την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ασφαλίστρων σε ασφαλιστήρια που συνδέονται με στεγαστικά δάνεια από την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία, ώστα να διασφαλίζεται η καταβολή τους ανεξάρτητα από την καταβολή της δόσης του στεγαστικού δανείου. Θεωρούμε σημαντικές τις νέες ρυθμίσεις για τα ομαδικά ασφαλιστήρια όπου στην πράξη παρατηρείται πλήρης έλλειψη ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

 • 2. Άρθρο 4
  – Στο άρθρο 9α «Ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης» – που προτείνεται να προστεθεί μετά το άρθρο 9 του ν. 2496/1997 – να συμπεριληφθεί η πρόνοια για προσβάσιμη ενημέρωση και ως εκ τούτου το εδάφιο α) να διαμορφωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «Για τη συμμετοχή σε ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης, όπου ο λήπτης της ασφάλισης είναι πρόσωπο διαφορετικό του ασφαλισμένου, ο ασφαλισμένος λαμβάνει:
  α) ενημέρωση, η οποία σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία είναι σε προσβάσιμη μορφή, για την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, ….».