Άρθρο 10. Θέσπιση αφορολογήτου ακατάσχετου και ανεκχώρητου των εκπαιδευτικών επιδομάτων για ανέργους, ωφελούμενους δράσεων ανθρωπίνων πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1. Στα εκπαιδευτικά επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους, ωφελούμενους δράσεων ανθρωπίνων πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου 1545/1985 (ΦΕΚ Α 91), όπως ισχύει καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58).
2. Τα επιδόματα της παραγράφου 1 δεν εκχωρούνται και δεν κατάσχονται.
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην παρούσα καταργείται.