Άρθρο 11. Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

1. Ο πενταετής χρονικός περιορισμός της διάθεσης και απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόμη έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58). Με απόφαση των διοικήσεων των οργανισμών που διαθέτουν προσωπικό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω διατάξεων, και ύστερα από αίτημα των εν λόγω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαλείται ή να διατίθεται προσωπικό με τους ίδιους όρους.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, δύναται να ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσης τους, προϊστάμενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας και ελλείπουν από το Ταμείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τη τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων.

 • Προτάσεις της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

  Η Ένωσή μας είναι πανελλαδικό επαγγελματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1991 από τη συνένωση των μέχρι τότε ενώσεων: Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος (Ε.Φ.Ε), Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (Ε.Ν.Ε.Φ.) και Πανελλήνια Ένωση Φωτορεπόρτερ (Π.Ε.ΦΩΤ.), που το παλαιότερο εξ αυτών δραστηριοποιούταν από το έτος 1945.
  Σύμφωνα με το άρθρο 2(β) του καταστατικού μας, σκοποί της Ένωσης, μεταξύ άλλων είναι «Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της».
  Το σωματείο μας, το οποίο αριθμεί περί τα 400 μέλη, είναι καθ` ύλην αρμόδιο, σύμφωνα με το Ν. 4286/63 αρ.10, για την χορήγηση ειδικών δελτίων αναγνώρισης των μελών του, τα οποία υπόκεινται σε θεώρηση από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ ώστε να δικαιούνται να τυγχάνουν των προβλεπόμενων νόμιμων διευκολύνσεων από τις αρχές, και είναι το μοναδικό ανεγνωρισμένο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο φωτορεπόρτερ (Αρ. Μητρ. Δημοσιογρ. Σωματείου 18091).

  Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η αναγνώριση, κατοχύρωση και διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
  Ο μέσος όρος ηλικίας των ενεργών μελών μας ανέρχεται στα 43 έτη.
  Οι αποδοχές των μελών μας έχουν συρρικνωθεί σημαντικότατα λόγω της κρίσης ειδικά στον κλάδο των ΜΜΕ και οι καθυστερήσεις στην πληρωμή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, το ένα (1) έτος, ενώ μεγάλες εκδοτικές μονάδες αποφεύγουν την καταβολή των οφειλομένων, κηρύσσοντας πτώχευση ή μεταφέροντας το κέντρο της δραστηριότητάς τους σε άλλη χώρα.

  Η ανωτέρω δυσχερής κατάσταση επιτείνεται από σειρά νομοθετημάτων που αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα εισάγουν καταφανώς δυσμενείς ρυθμίσεις και εξαιρέσεις κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου.

  Ειδικότερα:

  1. Με το Ν.4046/2012 ρητά προβλέφθηκε η μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου κατά 22%. Οι εισφορές όμως των μελών μας –ασφαλισμένων στη β΄ δ/νση ΕΤΑΠ ΜΜΕ (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) – που εξαρτώνται από το ύψος του ημερομισθίου δεν μειώθηκαν κατά ρητή εξαίρεση στον ανωτέρω νόμο. Η ρύθμιση αυτή είναι καταφανώς παράνομη και αντισυνταγματική κατά παράβαση των άρθρων 2, 4, 5, 22 και 25 του Συντάγματος.

  2. Επίσης ευθεία παράβαση της αρχής της ισότητας συνιστά η εν τοις πράγμασι εξαίρεση, μετά από συσταλτική ερμηνεία του καταστατικού του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) των γυναικών με ανήλικα τέκνα.
  Η ερμηνεία αυτή στηρίχθηκε στην εκτίμηση ότι κατά την κατάρτιση του καταστατικού δεν υπήρχε πρόβλεψη για γυναίκες φωτορεπόρτερ, εκτίμηση που δεν λαμβάνει υπ` όψιν την εξέλιξη της κοινωνίας και τις σημερινές ανάγκες.

  3. Ανάλογη δυσμενής μεταχείριση προβλέπεται για τα μέλη μας στα κριτήρια για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος: ειδικότερα αποστερούμεθα των ευεργετικών διατάξεων για τη δυνατότητα χορήγησης πλήρους συνάξεως γήρατος για τους ασφαλισμένους προ του έτους 1983 και για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου απασχόλησης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την επαύξηση της χορηγούμενης συντάξεως.
  Η διάκριση αυτή δεν έχει δικαιοπολιτική βάση και συνιστά άνιση μεταχείριση σε σύγκριση με τους άλλους ασφαλισμένους του ίδιου Ταμείου (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

  Για τους ανωτέρω λόγους

  Προτείνουμε:

  1. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αυξημένων εισφορών και την απόδοσή τους από την έναρξη ισχύος του Ν.4046/2012 ως αχρεωστήτως καταβληθείσες

  2. Την ένταξη των γυναικών με ανήλικα τέκνα στις διατάξεις του αρθρ 10 παρ. 17 του Ν.3863/2010 από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα

  3. Την εξομοίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας με τα δικαιώματα των λοιπών ασφαλισμένων στο ίδιο ασφαλιστικό Ταμείο με την:
  α). δυνατότητα για παροχή πλήρους συντάξεως σε μέλη μας προ του 1983
  β). δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου προϋπηρεσίας

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

 • Κύριε υπουργέ
  Στο κατατεθέν νομοσχέδιο ειναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια διάταξη που διορθώνει την αστοχία του νομού 3029/2002 σε σχέση με τα ποσοστά αναπλήρωσης της σύνταξης για τους εργαζόμενους στα υπέρ βαρέα των ορυχείων και των σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ. Ως γνωστό οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ όπως προκύπτει και απο τον ασφαλιστικό μας νομό 4491/66 άρθρο 8 συνταξιοδοτούνταν με ποσοστά αναπλήρωσης που ανέρχονταν σε 1/32 για κάθε έτος ασφάλισης για τους ασφαλισμένους στις κοινές διατάξεις και σε 1/27 για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και υπερβαρέα. Επειδή ο νομος 3655/2008 καταργεί απο 1/1/2013 κάθε ευνοϊκότερη διάταξη απο το 1/35 για κάθε έτος ασφάλισης δημιουργεί μεγάλη αδικία για τους ασφαλισμένους στα υπερβαρέα οι οποίοι πληρώνουν και έξτρα επ ασφάλιστρο της τάξεως 4,7% επι του συνόλου των αποδοχών με αποτέλεσμα για να συνταξιοδοτηθουν με πλήρη σύνταξη πρέπει να παραμένουν στην εργασία 35 χρόνια !!! Έτσι αυξάνονται εμμέσως πλην σαφώς κατα 8 χρόνια τα όρια ηλικίας. Απαιτείται λοιπόν διάταξη που θα διατηρεί την διάφορα των 5 χρόνων και το ποσοστό αναπλήρωσης για τα υπερβαρέα να ειναι 1/30 για κάθε έτος ασφάλισης. Σας θυμίζω ότι για το συγκεκριμένο θέμα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σας έχουν διαμορφώσει σχετική διάταξη για την οποία συζητήσαμε στην πρόσφατη συνάντηση μας στο υπουργείο παρουσία του υφυπουργού μεταφορών κυρίου Μιχάλη Παπαδόπουλου.

  Ευχαριστώ
  Γιώργος Αδαμίδης Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ