Άρθρο 08. Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226).
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α΄ 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη.»

  • 1 Νοεμβρίου 2013, 14:12 | Νικόλας Μαντουρίδης

    Το ενιαίο ποσοστό ασφαλίστρου είναι μία φαινομενικά θετική πρόνοια.
    Το ότι υπήρχαν διαφορετικά (μεγαλύτερα) ποσοστά σχετιζόταν με την δυνατότητα εξασφάλισης μιάς καλύτερης σύνταξης.
    Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι ρητά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσοι μέχρι σήμερα πλήρωναν ποσοστά πέραν του 3% + 3%, θα τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης στον υπολογισμό της σύνταξής τους όταν έλθει η ώρα., δηλαδή το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια που πληρώθηκαν αυξημένες εισφορές θα πρέπει να είναι αναλογικά αυξημένο συγκρινόμενο με τη σύνταξη του 3% + 3%.
    Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπερβάλλουσες εισφορές που είχαν θεσπιστεί για συγκεκριμμένο λόγο θα είναι αχρεωστήτως καταβληθείσες και θα πρέπει να επιστραφούν (εντόκως) σε αυτούς που τις κατέβαλαν.