Άρθρο 03. Ρύθμιση επιδοτούμενων τραπεζικών δανείων πρώην ΟΕΚ

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΟΕΚ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος υπαγωγής δικαιούχων του πρώην ΟΕΚ σε ρύθμιση οφειλών καθώς και κάθε σχετικό θέμα, που προκύπτει από τα δάνεια, που έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ υπό τον όρο ότι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων και ότι παραμένει αμετάβλητο το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό επιδότησης, όπως αυτό εκτιμάται με βάση το ισχύον, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου, επιτόκιο του δανείου.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύναται να προβλεφθεί και η υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα επιμήκυνση των δανείων μέχρι, κατ΄ ανώτατο όριο, δέκα (10) έτη ως μονομερές δικαίωμα του δανειολήπτη.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 1 και αποκλειστικά για το διάστημα αυτό, δεν διακόπτεται η επιδότηση του ΟΑΕΔ σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ´ αριθμ. 2575/84/14-2-2012 (ΦΕΚ 308Β) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει άλλως τα δάνεια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»

 • 5 Νοεμβρίου 2013, 19:32 | Άγγελος Τ

  Επειδή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

  1. Η διάρκεια της επιμήκυνσης έως και 10 χρόνια θα πρέπει να είναι δικαίωμα αποκλειστικά του δανειολήπτη.
  2. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.
  3. Το επιτόκιο για το χρόνο επιμήκυνσης θα πρέπει να είναι το επιτόκιο που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις του δανείου προς τον δανειολήπτη όπως αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που έχουμε αλλαγές επιτοκίων στην ΕΚΤ χωρίς φυσικά την επιδότηση του ΟΕΚ.
  4. Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν αυθαίρετα μεγαλύτερο επιτόκιο για την περίοδο της επιμήκυνσης από ότι έχουν τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν διότι έτσι μπορούν να ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ στην πράξη τον νόμο.
  5. Φυσικά δεν θα πρέπει να χρεώνεται κάτι ο δανειολήπτης για αυτή την εξυπηρέτηση όπως έξοδα εξέτασης, χαρτόσημα και κάθε λογής επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.
  6. Η επιλογή του φορέα ασφάλισης των ακινήτων δεν θα πρέπει να συνδέεται με την διευκόλυνση αυτή. Η δανειολήπτης θα πρέπει να κρατήσει το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας.

  Αυτά τα λίγα. Ελπίζω κάποιος να διαβάζει τα σχόλιά μας.

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 22:34 | konstantinos

  2.Σχετικά με το αρθ. 3 θα ήθελα να επισημάνω και να προτείνω τα εξής:
  α)η παρ. 4 δε χρειάζεται διότι οι τράπεζες ουδέποτε εφάρμοσαν την ΄΄καταργούμενη΄΄ Υπ. Αποφ., στη δική μου περίπτωση προφορικά μας ενημέρωσαν πως καμμία διοίκηση τραπεζας δεν είχε ΄΄αποδεχθεί΄΄ αυτή την απόφαση, έτσι καταργείται κάτι που ουσιαστικά δεν υπήρξε.
  β) σχετικά με την παρ. 2 θα έπρεπε η επιμήκυνση να είναι ΄΄ ελεύθερη ΄΄ σε έτη ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη έως τα 65 έτη ζωής, ώστε να υπάρχει σοβαρή μείωση του ύψους της δόσης και σε συνεργασία δανειολήπτη – τράπεζας. Η αίτηση επιμήκυνσης να είναι μονομερές δικαίωμα του δανειολήπτη, και να ορίζεται στο νομοθέτημα χωρίς να αναμένεται ΚΥΑ.
  γ) σχετικά με το περιεχόμενο της παρ. 1, θα πρέπει, για να είναι ρεαλιστικό το άρθρο νόμου να μη θέσει περιορισμό για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά να τεθεί ως κριτήριο ένα αυτές δημιουργήθηκαν μετά το έτος 2011 και μόνο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυσκολίες των νοικοκυριών από το έτος αυτό και μετά. Τέλος θα πρέπει να οριστεί πως δε θα αλλάξουν τα στοιχεία των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις τράπεζες (π.χ. επιτόκιο – περιθώριο κτλ ) και πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (εάν υπάρχουν )κεφάλαιο και τόκοι θα κεφαλαιοποιηθούν απαλλαγμένα από επιτόκια υπερημερίας και άλλα βάρη που τυχόν δημιουργήθηκαν .
  Με τις παραπάνω προτάσεις και τη γρήγορη έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και των Κ.Υ.Α., μπορούν ξανά τα δάνεια που επιδοτούνται από τον πρώην ΟΕΚ να εξυπηρετούνται από τους δανειολήπτες, με κέρδος και σταθερότητα και για τα πιστωτικά ιδρύματα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 21:16 | ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Δεν διευκρινίζεται στο σχέδιο νόμου τι θα γίνει με τα επιτόκια. Κεφαλαιοποιούνται ή όχι; Αυξάνονται ή όχι;
  Επίσης δεν διευκρινίζεται η αναλογία κεφαλαίου-τόκων που αντιστοιχεί στην εκάστοτε δόση δηλ. αν και μετά τη ρύθμιση θα αποπληρώνεται κεφάλαιο στο ίδιο ποσοστό με εκείνο που αποπληρωνόταν από τη δόση και προ της ρύθμισης.
  Τέλος, επαναλαμβάνω και εγώ ότι η ρύθμιση θα πρέπει να επεκταθεί και στα συμπληρωματικά δάνεια των επιδοτούμενων 15ετίας στεγαστικών επί της ίδιας κατοικίας.
  Η ασυδοσία και η ανυπακοή των Τραπεζών παύει, όταν ο νόμος είναι σαφής και εξαντλητικός.

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 09:15 | Μπάσδρα Βιβή

  Ο όρος ο οποίος αφορά στο ότι «….δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων …» είναι επιεικώς απαράδεκτος.
  Μετά από τόσα έτη που απαιτήθηκαν προκειμένου οι αρμόδιοι να προβούν σε ρύθμιση και μετά από τόσες μειώσεις στους μισθούς μας το λιγότερο που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει η εν λόγω ρύθμιση είναι όλους τους επιδοτούμενους ακόμα και αυτούς για τους οποίους παρήλθε ο χρόνος των 6 μηνών. Και μη μου πείτε ότι υπογράψαμε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, διότι θα σας αναφέρω ότι εφόσον δεν ισχύουν οι όροι με τους οποίους υπογράψαμε τότε δεν ισχύουν και τα έγγραφα της τότε μισθοδοσίας μας και λοιπά άλλα έγγραφα στα οποία βασίστηκε η κάθε τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει τα δάνεια. Απαιτείται η άμεση προσαρμογή του άρθρου ώστε να συμπεριλάβει και τα κόκκινα δάνεια. Σε άλλη περίπτωση απλά μας κοροϊδεύετε για μία φορά ακόμη. Ας φροντίζατε εγκαίρως για ρύθμιση ώστε να μην είχαμε υπέρβαση των 6 μηνών.

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 09:48 | Στάθης

  Το θέμα είναι να ξεκινήσει άμεσα η ρύθμιση για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα…Να ψηφισθεί και να σταλεί στις τράπεζες άμεσα χωρίς καθυστερήσεις..

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 13:42 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εστω και παρα πολυ καθυστερυμενα βρεθηκε ενας τροπος να μειωθει η δοση με επιμηκυνση-διατηρηση επιτοκιου για τα τραπεζικα δανεια οεκ.Ειμαι ανεργος 11 μηνες και με το ζορι η οικογενεια μου κρατηθηκαμε σε ενα οριο(4-5 μηνες καθυστερηση δοσεων)ωστε να μην ξεπερασουμε τις 180 μερες και να συμπεριληφθουμε στη ρυθμιση.Ομως ηθελα να τονισω οτι θα επρεπε να υπαρχει ειδικα για τους ανεργους που αυτη τη στιγμη αντιστοιχουν στο 1/3 του ελληνικου πλυθησμου μια ελαχιστη καταβολη εστω για δυο χρονια γιατι και με τη μειωση της δοσης ειναι δυσκολο για τον ανεργο να καταβαλει 400-500 ευρω πχ. το μηνα.Προσοχη δεν μιλαω για κουρεμα κεφαλαιου δανειου,αυτο δεν προκειται να γινει ακομα και να χαριζοταν ολο το χρεος της Ελλαδος,απλα για μια διετης διευκολυνση των ανεργων και γενικα των ‘ευπαθων ομαδων’ μιλαω.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 10:22 | Σταματία

  Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει πρόβλεψη για τους δανειολήπτες που έχουν εκτός από το επιδοτούμενο 15ετίας του ΟΕΚ και δεύτερο συμπληρωματικό/επισκευαστικό για την ιδία κατοικία (μόνο για 1η κατοικία)
  Η ρύθμιση θα πρέπει να λειτουργήσει συνδυαστικά λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα του δικαιούχου και προσμετρώντας ως μηνιαία δόση έως 30% του μισθού.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 09:02 | ΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Σχετικά με το Αρθ 3 ρύθμιση επιδοτούμενων τραπαζικών δανείων πρώην ΟΕΚ πρέπει το χρονικό διάστημα που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφείλες (παραγραφό 1 και 3) έως 6 μήνες να αυξηθεί τουλάχιστον σε 12 μήνες, μια και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς από το 2011 που συνεπάγεται, ότι πολλοί από τους δανειολήπτες δεν θα ήταν σε θέση να είναι συνεπής στις οφειλές τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των έξι τοκοχρεολυτικών δόσεων.
  Αν η συζήτηση , διαβούλευση για τα δάνεια ΟΕΚ είχε γίνει από την αρχή που πρωτοεφαρμόστηκαν οι περικοπές των μισθών, δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία να συζητάμε για ληξιπρόθεσμες οφειλές.Από το 2011 οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να έρθουν σε κάποια ρύθμιση αφού δεν υπήρχε Φορέας και καμία οδηγία για το που και πως πρέπει να το διαχειριστούν. Σήμερα δυο χρόνια μετά, καθήκον των πολιτικών στην Βουλή είναι να εξετάσουν το θέμα από πιο πριν και όχι από σήμερα που βρέθηκε χρόνος προς συζήτηση/διαβούλευση.
  Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να συζητηθεί με βάση και το συμφέρον του δανειολήπτη και όχι μόνο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 09:36 | ΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Σχετικά με το Αρθ 3 ρύθμιση επιδοτούμενων τραπαζικών δανείων πρώην ΟΕΚ πρέπει το χρονικό διάστημα που αφορά τις ληξιπροθεσμες οφείλες (παραγραφό 1 και 3) έως 6 μήνες να αυξηθεί τουλάχιστον σε 12 μήνες, μια και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς από το 2011 που συνεπάγεται, ότι πολλοί από τους δανειολήπτες δεν θα ήταν σε θέση να είναι συνεπης στις οφειλές τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ληξιπροθεσμές οφειλές μεγαλύτερες των έξι τοκοχρεολυτικών δόσεων.
  Αν η συζήτηση , διαβούλευση για τα δάνεια ΟΕΚ είχε γίνει από την αρχή που πρωτοεφαρμόστηκαν οι περικοπές των μισθών, δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία να συζητάμε για ληξιπρόθεσμες οφειλές.Από το 2011 οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να έρθουν σε κάποια ρύθμιση αφού δεν υπήρχε Φορέας και καμία οδηγία για το που και πως πρέπει να το διαχειριστούν. Σήμερα δυο χρόνια μετά, καθήκον των πολιτικών στην Βουλή είναι να εξετάσουν το θέμα από πιο πρίν και όχι από σήμερα που βέθηκε χρόνος να προς συζήτηση/διαβούλευση.
  Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να συζητηθεί με βάση και το συμφέρον του δανειολήπτη και όχι μόνο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 08:44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ, ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΤ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.
  ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΑΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (10 Ή 15 ΕΤΗ)Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ (ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ). ΕΤΣΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ), ΚΑΙ Ο ΟΑΕΔ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΕΠ΄ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥΣ. Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ΄ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 21:46 | Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

  1) Γιατί στο άρθρο 2 αναφέρεται «δύναται να προβλεφθεί» και δεν περιγράφεται απευθείας στον Νόμο αυτή η δυνατότητα;

  2) Δεν αναφέρεται πουθενά ότι η επιμήκυνση δεν θα επιφέρει αύξηση του επιτοκίου.

  3) Δεν αναφέρεται πουθενά ότι κατά την επιμήκυνση θα συνεχιστεί η επιδότηση του επιτοκίου.

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 21:18 | ΤΑΣΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ. ΝΑΙ ΜΕΝ ΗΤΑΝ ΑΤΟΚΑ,ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΗ.Η΄ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΦΕΙΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ Η΄ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 10 ΕΤΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 20:47 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Από την διατύπωση του άρθρου 3 από το σχέδιο νόμου για τις ρυθμίσεις δανείων ΟΕΚ δεν αντιλαμβάνομαι αν δύναται να ρυθμίσουν-επιμηκύνουν και οι δανειολείπτες που δεν έχουν σήμερα ληξηπρόθεσμες οφειλές.
  Για τον λόγο αυτό θα πρότεινα να δίνεται η δυνατότητα 10ετής επιμήκυνσης σε όλους ανέξαρτητα αν έχουν ληξηπρόθεμες δόσεις έως 6 μήνων η δεν έχουν, επειδή σήμερα η δόση είναι αρκετά μεγάλη και λόγου της οικονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας που διαχέεται σε όλο το οικονομικό περιβάλλον τα εισοδήματα έχουν περιοριστεί και με δυσκολία και θυσίες ανταποκρινόμαστε,(από τους ελάχιστους δανειολήπτες που ανταποκρίνονται σήμερα) στην εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων μας.Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι σε κάθε επιμήκυνση έως 10 έτη να μην πέφτουμε θύματα των τραπεζών για αλλαγή των επιτοκίων,
  αλλά μέσα από τον νόμο να προκύπτει δέσμευση της τράπεζας για συνέχεια των δανείων με τους ίδιου όρους.

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 17:48 | giwrgos

  ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ?

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 17:29 | Χρυσή Δαγκωνακη

  ΕΙναι δυνατόν να συμπεριλάβετε στην εν λόγω ρυθμιση τους δανειολήπτες με εξάμηνη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τις τράπεζες και όχι τη μερίδα των δανειοληπτών , όπως η γράφουσα, που μη ανεχομενη άλλο τις τηλεφωνικές ενοχλήσεις της τράπεζας η των εισπρακτικών εταιρειών οι οποίες με το χείριστο λεξιλογιο και πιεςτικη συμπεριφορά ( 4-6 κληςεις ημερηςιως ) λόγω ολιγοήμερης καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής μου (λόγοι υγείας) με ανάγκασαν να προβώ σε ρυθμιση υπογράφοντας δηλωςη παραίτησης της επιδοτηςης ; Θα τιμωρηθω ( μένοντας εκτός ρυθμιςης) επειδή δεν Άντεξα άλλο τη πίεση και αναγκαστικά να δεχθώ τους όρους της τράπεζας προκειμένου να είμαι συνεπής
  προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβα προ μνημονίου; Ας σημειωθεί ότι ήμουν και ειμαι συνεπής προς τις υποχρεώσεις μου παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Παρακαλώ να μας συμπεριλάβετε με κάθε τροπο στην εν λόγω ρυθμιση .