Άρθρο 13. Λοιπές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2.Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος της αρμόδιας διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) υποχρεούται να παρέχει στην «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις καταβληθείσες μηνιαίες εισφορές εκάστου ασφαλισμένου, καθώς και τα μητρώα και στοιχεία ασφαλισμένων που έχει στην κατοχή του.»
3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών».
4. Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (Α 38), για την απονομή σύνταξης σε περίπτωση βεβαιωμένης συντάξιμης αναπηρίας σε ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ αρκεί η λύση της σύμβασης εργασίας τους με οποιονδήποτε τρόπο, εφαρμοζομένων κατά λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 16 του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ (Υ.Α. 36360/1943 όπως ισχύει, ΦΕΚ Β215).
5. Οι Πρόεδροι των Ταμείων Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), είναι πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

 • 5 Νοεμβρίου 2013, 11:50 | Αρης Ζηλωτής

  Σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία,οι συντάξεις για όλες τις ομάδες αναπήρων υπολογίζονται με 35 έτη ασφάλισης(35/35).
  Η σύνταξη δηλαδή υπολογίζεται,ως να έχουν διανύσει στο φορέα
  35 έτη ασφάλισης και οχι όσα χρόνια ήταν ασφαλισμένοι,μέχρι
  την συνταξιοδότηση γιά λόγους υγείας(πχ 18/35).
  Να ισχύει η ίδια διάταξη και γιά την Β’διεύθυνση ασφάλισης
  του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ(πρών ΤΑΥΣΙΤ,όπου στο καταστατικό του προβλέπεται,
  δυσμενής μεταχείριση για τους ασφαλισμένους του.

 • Προτάσεις της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

  Η Ένωσή μας είναι πανελλαδικό επαγγελματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1991 από τη συνένωση των μέχρι τότε ενώσεων: Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος (Ε.Φ.Ε), Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (Ε.Ν.Ε.Φ.) και Πανελλήνια Ένωση Φωτορεπόρτερ (Π.Ε.ΦΩΤ.), που το παλαιότερο εξ αυτών δραστηριοποιούταν από το έτος 1945.
  Σύμφωνα με το άρθρο 2(β) του καταστατικού μας, σκοποί της Ένωσης, μεταξύ άλλων είναι «Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της».
  Το σωματείο μας, το οποίο αριθμεί περί τα 400 μέλη, είναι καθ` ύλην αρμόδιο, σύμφωνα με το Ν. 4286/63 αρ.10, για την χορήγηση ειδικών δελτίων αναγνώρισης των μελών του, τα οποία υπόκεινται σε θεώρηση από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ ώστε να δικαιούνται να τυγχάνουν των προβλεπόμενων νόμιμων διευκολύνσεων από τις αρχές, και είναι το μοναδικό ανεγνωρισμένο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο φωτορεπόρτερ (Αρ. Μητρ. Δημοσιογρ. Σωματείου 18091).

  Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η αναγνώριση, κατοχύρωση και διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
  Ο μέσος όρος ηλικίας των ενεργών μελών μας ανέρχεται στα 43 έτη.
  Οι αποδοχές των μελών μας έχουν συρρικνωθεί σημαντικότατα λόγω της κρίσης ειδικά στον κλάδο των ΜΜΕ και οι καθυστερήσεις στην πληρωμή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, το ένα (1) έτος, ενώ μεγάλες εκδοτικές μονάδες αποφεύγουν την καταβολή των οφειλομένων, κηρύσσοντας πτώχευση ή μεταφέροντας το κέντρο της δραστηριότητάς τους σε άλλη χώρα.

  Η ανωτέρω δυσχερής κατάσταση επιτείνεται από σειρά νομοθετημάτων που αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα εισάγουν καταφανώς δυσμενείς ρυθμίσεις και εξαιρέσεις κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου.

  Ειδικότερα:

  1. Με το Ν.4046/2012 ρητά προβλέφθηκε η μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου κατά 22%. Οι εισφορές όμως των μελών μας –ασφαλισμένων στη β΄ δ/νση ΕΤΑΠ ΜΜΕ (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) – που εξαρτώνται από το ύψος του ημερομισθίου δεν μειώθηκαν κατά ρητή εξαίρεση στον ανωτέρω νόμο. Η ρύθμιση αυτή είναι καταφανώς παράνομη και αντισυνταγματική κατά παράβαση των άρθρων 2, 4, 5, 22 και 25 του Συντάγματος.

  2. Επίσης ευθεία παράβαση της αρχής της ισότητας συνιστά η εν τοις πράγμασι εξαίρεση, μετά από συσταλτική ερμηνεία του καταστατικού του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) των γυναικών με ανήλικα τέκνα.
  Η ερμηνεία αυτή στηρίχθηκε στην εκτίμηση ότι κατά την κατάρτιση του καταστατικού δεν υπήρχε πρόβλεψη για γυναίκες φωτορεπόρτερ, εκτίμηση που δεν λαμβάνει υπ` όψιν την εξέλιξη της κοινωνίας και τις σημερινές ανάγκες.

  3. Ανάλογη δυσμενής μεταχείριση προβλέπεται για τα μέλη μας στα κριτήρια για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος: ειδικότερα αποστερούμεθα των ευεργετικών διατάξεων για τη δυνατότητα χορήγησης πλήρους συνάξεως γήρατος για τους ασφαλισμένους προ του έτους 1983 και για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου απασχόλησης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την επαύξηση της χορηγούμενης συντάξεως.
  Η διάκριση αυτή δεν έχει δικαιοπολιτική βάση και συνιστά άνιση μεταχείριση σε σύγκριση με τους άλλους ασφαλισμένους του ίδιου Ταμείου (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

  Για τους ανωτέρω λόγους

  Προτείνουμε:

  1. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αυξημένων εισφορών και την απόδοσή τους από την έναρξη ισχύος του Ν.4046/2012 ως αχρεωστήτως καταβληθείσες

  2. Την ένταξη των γυναικών με ανήλικα τέκνα στις διατάξεις του αρθρ 10 παρ. 17 του Ν.3863/2010 από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα

  3. Την εξομοίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας με τα δικαιώματα των λοιπών ασφαλισμένων στο ίδιο ασφαλιστικό Ταμείο με την:
  α). δυνατότητα για παροχή πλήρους συντάξεως σε μέλη μας προ του 1983
  β). δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου προϋπηρεσίας

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

 • 2 Νοεμβρίου 2013, 18:14 | Γιάννης Πετσαλάκης

  Καλησπέρα,

  Θεωρώ επιβεβλημένο να προστεθεί διάταξη που θα διασφαλίζει την είσπραξη των εισφορών στα επαγγελματικά ταμεία που προήθαν απο μετατροπή επικουρικών ταμείων με βάση τον νόμο 4052/2012.
  Σας ευχαριστώ

  ΔΙΑΤΑΞΗ

  Τα έσοδα από καθυστερούμενες εισφορές των Ταμείων των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 που έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», μέσω των Δημοσίων Ταμείων, κατά τη διαδικασία που ορίζει ο N. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων αυτών αποτελεί η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων με την οποία καθορίζονται επακριβώς ο οφειλέτης, το είδος της εισφοράς, το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, οι τυχόν επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης πληρωμής καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα οφειλόμενα ποσά.
  Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης αυτού οι απαιτήσεις των Ταμείων από καθυστερούμενες εισφορές κατατάσσονται προνομιακά, ανάλογα με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  Αιτιολογική έκθεση
  Τα Ταμεία προέκυψαν από τη μετατροπή των ΝΠΔΔ επικουρικής ασφάλισης σε ΝΠΙΔ των άρθρων 7 και 8 του Ν 3029/2002. Τα έσοδά τους πριν από τη μετατροπή εισπράττονταν κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και η συνέχιση της διαδικασίας αυτής εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 21:43 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η τραγική και παράλογη κατάσταση, που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί σοβαρότατη τροχοπέδη στην προσπάθειά μας να συνεισφέρουμε στην Οικονομική ανάπτυξη της χώρας και βέβαια στο κοινωνικό σύνολο.
  Αναφερομαι σε επιχειρήσεις που Δεν συνεργαζόνται με ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες αλλά ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Ωστόσο, ενώ εμείς είμαστε απολύτως συνεπείς στην εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων προς τους πελάτες μας του Δημοσίου, το ίδιο το Δημόσιο δεν εκπληρώνει το αυτονόητο καθήκον του απέναντί μας, το οποίο δεν είναι άλλο από την πληρωμή των «δεδουλευμένων», για τις υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει.
  Και ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την ανήκουστη και παράλογη κατάσταση, έρχεται το Δημόσιο και ζητά την εκπλήρωση της αυτονόητης μεν και δεδομένης υποχρέωσής μας, όπως είναι η καταβολή των μηνιαίων Εργοδοτικών εισφορών, χωρίς όμως να υπολογίζει ότι ΔΕΝ μας έχει πληρώσει, ώστε να μπορούμε – με τη σειρά μας – να διευθετήσουμε το άμεσης προτεραιότητας θέμα των εν λόγω εισφορών. Το τραγικότερο δε είναι ότι όχι μόνο το Δημόσιο δεν μας έχει δώσει αυτά που δικαιούμαστε, αλλά συγχρόνως μας σύρει στα Δικαστήρια, μας στραγγαλίζει με τη μη χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, την οποία έτσι κι αλλιώς απαιτεί το ίδιο το Δημόσιο για την εξόφληση των ποσών που μας οφείλει τόσους μήνες, ενώ ακόμα και στην περίπτωση Ρύθμισης προηγούμενων οφειλών προς το ΙΚΑ, η ροή πληρωμής των δόσεων σταματά αν δεν έχουν τακτοποιηθεί οι τρέχουσες οφειλές. Με αυτόν τον τρόπο, πλέον των άλλων προβλημάτων που παρουσιάζονται, υψώνει, προφανέστατα, σοβαρότατα εμπόδια για την επέκταση του κύκλου δραστηριοτήτων μας και την ως εκ τούτου δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  1.Οι μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές να πληρώνονται ή να παρακρατούνται αυτόματα μέσω Τραπεζικού λογαριασμού την ημέρα που θα πληρώνεται – εξοφλείται από το Δημόσιο το τιμολόγιο του αντίστοιχου μήνα που γεννήθηκε η εργοδοτική εισφορά.

  2. Για τις μέχρι στιγμής γενόμενες απαιτήσεις, αυτές να κεφαλοποιηθούν μεχρι και την ημερομηνια εφαρμογησ του νομοσχεδιου και να παρακρατηθούν σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις άνευ των προσαυξήσεων που δημιουργήθηκαν (χωρίς την υπαιτηότητα των εργοδοτών).

  Τονίζεται, για μία ακόμη φορά, ότι οι προτάσεις που διατυπώσαμε αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ συνεργαζόμενους με τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και ΜΟΝΟ.-

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 15:42 | ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ

  Θέμα: Απασχόληση Εργατών με «Εργόσημο» σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με έδρα Αθήνα, αλλά έχουσα στους σκοπούς της Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις π.χ. «Ελαιοκαλλιέργειες», επί ιδιόκτητων ελαιοκτημάτων στην περιοχή της Μεσσηνίας.

  Με την ευκαιρία υποβολής του Ασφαλιστικού – Νομοσχεδίου, με το οποίο γίνονται διάφορες ρυθμίσεις επί ασφαλιστικών θεμάτων και στο οποίο Σχέδιο αναφέρεται ότι το «εργόσημο» επεκτείνεται και στο απασχολούμενο προσωπικό από ΠΑΕ, ΚΑΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν επεκτείνεται η εφαρμογή του εργοσήμου σε αγρεργάτες σε εταιρείες (ΑΕ ή Ε.Π.Ε.) που ασχολούνται με ελαιοκαλλιέργειες ή άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

  Ως γνωστόν, υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν την απασχόληση εργατών γης, με εργόσημο, από μία Α.Ε., που έχει αντικείμενο Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις, αλλά την επιτρέπουν σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

  Δηλαδή, παρόλο ότι οι Ο.Ε. και Ε.Ε. βάση του Νόμου 4172/2013 έχουν εξισωθεί φορολογικά με τις Α.Ε., ο νόμος εξακολουθεί να παρέχει ευνοϊκή μεταχείριση στα νομικά πρόσωπα Ο.Ε. και Ε.Ε. σε σχέση με την Ε.Π.Ε. και Α.Ε., παρά το γεγονός το ότι έχουν στους σκοπούς τους το ίδιο αντικείμενο εργασιών.

  Το καθεστώς αυτό πρέπει να διορθωθεί, διότι πέραν των άλλων θεμάτων δεν βοηθά την απασχόληση, ούτε την αύξηση εσόδων του ΟΓΑ από εισφορές.

  Ως γνωστόν, η διαδικασία πρόσληψης από Α.Ε. ενός εργάτη γης και η απασχόλησή του στα χωράφια, όπως την επιβάλλει τώρα ο νόμος, είναι πρακτικώς δύσκολη έως ανεφάρμοστη. Πώς είναι δυνατόν να προγραμματιστεί η πρόσληψη εργατών σε χωράφια, όταν ανά πάσα στιγμή ο καιρός χαλάει και μπορεί τελικά να μην εργαστεί ο εργάτης; αλλά όμως η εργοδότρια (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) για να είναι συνεπής με το νόμο, θα πρέπει να ακολουθήσει όλη τη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ανακοίνωσης της πρόσληψής του εργάτη και εν συνεχεία της διακοπής της εργασίας του, όταν πρακτικά μπορεί από τη μέρα της ανακοίνωσης έως την ημέρα που θα πάει για εργασία στο χωράφι να έχει χαλάσει ο καιρός και να μην μπορεί να εργαστεί. Ο εργάτης, όμως, θεωρείται προσληφθείς και πρέπει να πληρωθεί το μεροκάματο και το ένσημο του!

  Πέραν της ανεφάρμοστης πρακτικά διαδικασίας πρόσληψης/απόλυσης, οι σχετικές διατάξεις του ΟΓΑ προβλέπουν καταβολή ολόκληρης της μηνιαίας εισφοράς, ασχέτως αν τελικά ο εργάτης εργάστηκε τελικώς έστω και μία (1) ημέρα! Δεν είναι όλη αυτή η διαδικασία αντικίνητρο απασχόλησης εργατών γης; Ή προτροπή αδήλωτης απασχόλησης;

  Προς πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος, είχαν υποβληθεί σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΓΑ και στο συνήγορο του πολίτη, τα οποία επισυνάπτονται.

  Όπως επισημαίνει ο συνήγορος του πολίτη, άνευ αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που απασχολούν αγρεργάτες με εργόσημο, είναι καταδικασμένες να τους προσλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3232/2004 και μάλιστα για να είναι εντάξει οι εταιρείες οφείλουν, κατά τον ΟΓΑ, να κάνουν έναρξη εργασιών υποκαταστήματος στην ΔΟΥ της περιοχής που είναι το αγρόκτημα παρά το ότι κατά ad-hoc πρόσφατη γνωμάτευση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών της 10/10/2013 σε σχετικό ερώτημα, δεν θεωρούνται τα αγροτεμάχια υποκαταστήματα! αλλά κατά τον ΟΓΑ για την πρόσληψη αγρεργάτη, τα αγροτεμάχια πρέπει να δηλωθούν ως υποκαταστήματα για να είναι νόμιμη η απασχόληση αγρεργάτη και η δήλωση του στον τοπικό ανταποκριτή του ΟΓΑ.

  Η σκοπιμότητα ύπαρξης τέτοιων διατάξεων δεν είναι χρήσιμη σήμερα. Όπως έχει καταγραφεί και αποτιμηθεί, οι αγροτικές καλλιέργειες μικράς κλίμακος, καθώς και οι έντονα επιδοτούμενες μικροκαλλιέργειες, δεν αύξησαν την αγροτική παραγωγή στην χώρα μας.

  Αντίθετα, οι μεγάλες και οργανωμένες μονάδες αγροτικών εκμεταλλεύσεων λόγω των πλεονεκτημάτων των οικονομιών κλίμακος, συμβάλλουν αποφασιστικά στην συνολική αγροτική παραγωγή. Είναι αναγκαίο και οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. που ασχολούνται με αγροτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν την ίδια μεταχείριση με τις άλλες νομικές οντότητες, που απασχολούν αγρεργάτη με εργόσημο, χωρίς διακρίσεις.

  Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 • Κύριε Υπουργέ
  Στο κατατεθέν νομοσχέδιο είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε και μια διάταξη που θα διορθώσει την αστοχία του νόμου 3029/2002 ο οποίος άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης στους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία σε 1/35 των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης.
  Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΔΕΗ σύμφωνα με το αρ.8 του ν.4491/66 και του καταστατικού του ΤΑΠ-ΔΕΗ που παραμένει σε ισχύ μετά τον νόμο 3655/2008 ο υπολογισμός της σύνταξης των εργαζομένων στα βαρέα και υπερβαρέα των Ορυχείων και των Σταθμών παραγωγής και τα δίκτυα της ΔΕΗ γίνεται για κάθε έτος ασφάλισης στο 1/27 των συντάξιμων αποδοχών ενώ για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ υπολογίζονται στο 1/32.
  Με δεδομένο ότι με τις διατάξεις του ν.3655/2008 τυχόν ευνοϊκότερα ποσοστά υπολογισμού καταργούνται από 1/1/2013, οι ασφαλισμένοι στα υπερβαρέα έχουν βρεθεί σε δυσμενή θέση γιατί η σύνταξή τους υπολογίζεται σε 1/35 παρόλο που καταβάλουν επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές 4,7% επί του συνόλου των αποδοχών με αποτέλεσμα για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος που εργάζεται στα Ορυχεία και τους Σταθμούς Παραγωγής με πλήρη σύνταξη πρέπει να παραμείνει στην εργασία του 35 χρόνια!!!! Αυξάνοντας έτσι έμμεσα τα όρια ηλικίας για τους ασφαλισμένους στα υπερβαρέα κατά 8χρόνια!!!
  Χρειάζεται να κατατεθεί διάταξη που την συγκεκριμένη κατηγορία των εργαζομένων στα ΥΒΑΕ της ΔΕΗ και των θυγατρικών της να υπολογίζεται για κάθε έτος ασφάλισης στο 1/30 των συντάξιμων αποδοχών.
  Σας θυμίζω ότι το θέμα συζητήθηκε στην μεταξύ μας πρόσφατη συνάντηση παρουσία του υφυπουργού μεταφορών κύριου Μιχάλη Παπαδόπουλου.
  Ευχαριστώ
  Γιώργος Αδαμίδης Πρόεδρος
  Εκ μέρους του Σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 22:09 | Μιχαήλ Αντωνακούδης

  Θεωρώ μεγάλη αδικία του Νόμου 4093/12 για τα ευγενή Ταμεία,πρώην Δέκο,την δυνατότητα συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους 1983 έως 31/12/1992, να συνταξιοδοτούνται στα 60 όριο Ηλικίας,με μειωμένη,και στα 65 πλήρης.
  ενω απο το 2013 υπάρχει δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης και 62 όριο ηλικίας.
  θεωρώ άδικη την συνταξιοδότηση στα 60 μειωμένη ,και 65 πλήρης.
  γιατί δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απολύουν προσωπικό τους με μειωμένη σύνταξη στα 60 έτη όριο ηλικίας.
  ενώ με την εξαγορά πλασματικών χρόνων που δίνει ο Νόμος 3863/10 ,εξαξοράζοντας μέχρι 7 χρόνια ,μπορεί να συμπληρώσει εργαζόμενος τα 40 έτη ασφαλιστικά και να βγεί στα 62 με πλήρη σύνταξη.

  με εκτίμηση
  Μ.Αντωνακουδης
  υπάλληλος ΟΤΕ