Άρθρο 09. Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων

Στην περίπτωση Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 115), όπως ισχύει προστίθεται υποπερίπτωση δδ ως εξής:
«δδ) Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.»

 • 3 Νοεμβρίου 2013, 19:53 | ios

  Ο απλουστευμένος τρόπος λειτουργίας (2 -3 άνθρωποι να τα κάνουν ΟΛΑ, με πενιχρά οικονομικά και αυθόρμητη οργάνωση) των ερασιτεχνικών μη κερδοσκοπικών αθλητικών συλλόγων, δεν επιτρέπει να ασφαλίζουν το προσωπικό που απασχολούν, με το υπάρχων πλαίσιο. Διότι προϋποθέτει πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας, κατάθεση του ιδ. συμφκου στην εφορία και στη συνέχεια συμφωνία (βλέπε πληρωμή) με λογιστή για να ασφαλιστεί ο εργαζόμενος. Αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος και διαδικασία που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το μικρό ερασιτεχνικό σωματείο. Άρα θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία και να συμπεριλάβει και τις ώρες των προπονήσεων (όχι μόνο τις ώρες των αγώνων, που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ΠΑΕ, ΚΑΕ κλπ). Το ερασιτεχνικό σωματείο δεν έχει την οργάνωση και την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τεχνικό ασφαλείας και λογιστή. Εαν θέλετε να ασφαλίζονται προπονητές και λοιποί (όσοι δεν προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσία – γιατί στον αθλητισμό ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ)τότε επεκτείνετε το εργόσημο και για τις ώρες των προπονήσεων.

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 15:16 | ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ

  Θέμα: Απασχόληση Εργατών με «Εργόσημο» σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με έδρα Αθήνα, αλλά έχουσα στους σκοπούς της Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις π.χ. «Ελαιοκαλλιέργειες», επί ιδιόκτητων ελαιοκτημάτων στην περιοχή της Μεσσηνίας.

  Με την ευκαιρία υποβολής του Ασφαλιστικού – Νομοσχεδίου, με το οποίο γίνονται διάφορες ρυθμίσεις επί ασφαλιστικών θεμάτων και στο οποίο Σχέδιο αναφέρεται ότι το «εργόσημο» επεκτείνεται και στο απασχολούμενο προσωπικό από ΠΑΕ, ΚΑΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν επεκτείνεται η εφαρμογή του εργοσήμου σε αγρεργάτες σε εταιρείες (ΑΕ ή Ε.Π.Ε.) που ασχολούνται με ελαιοκαλλιέργειες ή άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

  Ως γνωστόν, υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν την απασχόληση εργατών γης, με εργόσημο, από μία Α.Ε., που έχει αντικείμενο Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις, αλλά την επιτρέπουν σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

  Δηλαδή, παρόλο ότι οι Ο.Ε. και Ε.Ε. βάση του Νόμου 4172/2013 έχουν εξισωθεί φορολογικά με τις Α.Ε., ο νόμος εξακολουθεί να παρέχει ευνοϊκή μεταχείριση στα νομικά πρόσωπα Ο.Ε. και Ε.Ε. σε σχέση με την Ε.Π.Ε. και Α.Ε., παρά το γεγονός το ότι έχουν στους σκοπούς τους το ίδιο αντικείμενο εργασιών.

  Το καθεστώς αυτό πρέπει να διορθωθεί, διότι πέραν των άλλων θεμάτων δεν βοηθά την απασχόληση, ούτε την αύξηση εσόδων του ΟΓΑ από εισφορές.

  Ως γνωστόν, η διαδικασία πρόσληψης από Α.Ε. ενός εργάτη γης και η απασχόλησή του στα χωράφια, όπως την επιβάλλει τώρα ο νόμος, είναι πρακτικώς δύσκολη έως ανεφάρμοστη. Πώς είναι δυνατόν να προγραμματιστεί η πρόσληψη εργατών σε χωράφια, όταν ανά πάσα στιγμή ο καιρός χαλάει και μπορεί τελικά να μην εργαστεί ο εργάτης; αλλά όμως η εργοδότρια (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) για να είναι συνεπής με το νόμο, θα πρέπει να ακολουθήσει όλη τη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ανακοίνωσης της πρόσληψής του εργάτη και εν συνεχεία της διακοπής της εργασίας του, όταν πρακτικά μπορεί από τη μέρα της ανακοίνωσης έως την ημέρα που θα πάει για εργασία στο χωράφι να έχει χαλάσει ο καιρός και να μην μπορεί να εργαστεί. Ο εργάτης, όμως, θεωρείται προσληφθείς και πρέπει να πληρωθεί το μεροκάματο και το ένσημο του!

  Πέραν της ανεφάρμοστης πρακτικά διαδικασίας πρόσληψης/απόλυσης, οι σχετικές διατάξεις του ΟΓΑ προβλέπουν καταβολή ολόκληρης της μηνιαίας εισφοράς, ασχέτως αν τελικά ο εργάτης εργάστηκε τελικώς έστω και μία (1) ημέρα! Δεν είναι όλη αυτή η διαδικασία αντικίνητρο απασχόλησης εργατών γης; Ή προτροπή αδήλωτης απασχόλησης;

  Προς πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος, είχαν υποβληθεί σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΓΑ και στο συνήγορο του πολίτη, τα οποία επισυνάπτονται.

  Όπως επισημαίνει ο συνήγορος του πολίτη, άνευ αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που απασχολούν αγρεργάτες με εργόσημο, είναι καταδικασμένες να τους προσλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3232/2004 και μάλιστα για να είναι εντάξει οι εταιρείες οφείλουν, κατά τον ΟΓΑ, να κάνουν έναρξη εργασιών υποκαταστήματος στην ΔΟΥ της περιοχής που είναι το αγρόκτημα παρά το ότι κατά ad-hoc πρόσφατη γνωμάτευση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών της 10/10/2013 σε σχετικό ερώτημα, δεν θεωρούνται τα αγροτεμάχια υποκαταστήματα! αλλά κατά τον ΟΓΑ για την πρόσληψη αγρεργάτη, τα αγροτεμάχια πρέπει να δηλωθούν ως υποκαταστήματα για να είναι νόμιμη η απασχόληση αγρεργάτη και η δήλωση του στον τοπικό ανταποκριτή του ΟΓΑ.

  Η σκοπιμότητα ύπαρξης τέτοιων διατάξεων δεν είναι χρήσιμη σήμερα. Όπως έχει καταγραφεί και αποτιμηθεί, οι αγροτικές καλλιέργειες μικράς κλίμακος, καθώς και οι έντονα επιδοτούμενες μικροκαλλιέργειες, δεν αύξησαν την αγροτική παραγωγή στην χώρα μας.

  Αντίθετα, οι μεγάλες και οργανωμένες μονάδες αγροτικών εκμεταλλεύσεων λόγω των πλεονεκτημάτων των οικονομιών κλίμακος, συμβάλλουν αποφασιστικά στην συνολική αγροτική παραγωγή. Είναι αναγκαίο και οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. που ασχολούνται με αγροτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν την ίδια μεταχείριση με τις άλλες νομικές οντότητες, που απασχολούν αγρεργάτη με εργόσημο, χωρίς διακρίσεις.

  Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.