Άρθρο 28 Εσωτερική Διάρθρωση

1. Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις:

α. Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου

β. Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

γ. Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Thessaloniki Film Commission)

δ. Μουσείου Κινηματογράφου

ε. Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νομική Υπηρεσία.

2. Θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, πέραν αυτών που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, τα οποία αφορούν τις ειδικές αρμοδιότητες, την εσωτερική διάρθρωση, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, τον αριθμό των θέσεων και το προσωπικό των προαναφερομένων Διευθύνσεων, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. Με τον εσωτερικό κανονισμό είναι δυνατόν να προβλεφθεί η δημιουργία και άλλων Διευθύνσεων.