Άρθρο 33 Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Ενισχύει και υποστηρίζει τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

β. Αναλαμβάνει τις πληρωμές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς τους οφείλετες του, καθώς και την μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.

γ. Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διενεργεί τους εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισμούς προμηθειών.

δ. Είναι αρμόδια για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.

ε. Αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραμματειακή υποστήριξη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

στ. Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ζ. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων-εξόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.

η. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, διορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στον χώρο του κινηματογράφου.

5. Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

6. Οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, ισχύουν και για τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.