Άρθρο 24 Πόροι

1. Οι πόροι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:

α.  Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

β.   Επιχορηγήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

γ.   Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς.

δ.   Χορηγίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

ε.   Έσοδα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι.

στ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Η διαχειριστική χρήση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτά βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.