Άρθρο 30 Διεύθυνση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

1. Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ  είναι:

α.   Η διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.

β.   Η εκδήλωση παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, διορίζεται ο Διευθυντής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική συμβολή στον ελληνικό ή παγκόσμιο κινηματογράφο.

3. Ο Διευθυντής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α.   Προΐσταται της Διεύθυνσης Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία της.

β.   Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, τον οικονομικό προγραμματισμό της Διεύθυνσής του, τον οποίο υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

γ.   Επιλέγει τις ταινίες του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής τους.

δ.   Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

ε.   Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές των ταινιών τεκμηρίωσης και γενικότερα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

στ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Διευθυντής.

4. Η θέση του Διευθυντή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τον Διευθυντή Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

  • 3 Νοεμβρίου 2010, 18:13 | ΣΙΜΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ

    Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται Μεγάλου μήκους/Μικρού μήκους θεωρείται δεδομένο σύμφωνα με προ-υπάρχοντα Νόμο; Κανονισμό;