Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Κέντρου ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οφείλει να υποβάλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 15:03 | Γιωργος Ζαγοραιος

  Υπερ

 • 28 Οκτωβρίου 2010, 05:23 | Διονύσης Σαμιώτης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

  1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Συμβούλιο Κινηματογραφίας, το οποίο αποτελείται από (11) μέλη. Από τα μέλη αυτά:

  (α) (4) μέλη επιλέγονται απευθείας από τον Υπουργό, Από τα πρόσωπα αυτά, (2) είναι άτομα αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική συμβολή στο χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου και (2) είναι άτομα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο των τεχνών και των επιστημών.

  (γ) ένας κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ένας σεναριογράφος, ένας τεχνικός κινηματογράφου, ένας παραγωγός, ένας εκπρόσωπος των επιχειρηματιών αιθουσών κινηματογράφου, ένας μουσικοσυνθέτης και ένας διανομέας κινηματογραφικών ταινιών, αναγνωρισμένου κύρους ή με ενεργό συμμετοχή στον κινηματογραφικό χώρο, οι οποίοι ορίζονται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις. Αν υπάρχουν σε κάποιον από τους παραπάνω κλάδους επαγγελματιών περισσότερες από μία επαγγελματικές οργανώσεις τα παραπάνω πρόσωπα εκλέγονται από την περισσότερο αντιπροσωπευτική από αυτές. Αν μέσα σε εύλογη προθεσμία, δεν επιτευχθεί η εκλογή και ο ορισμός εκπροσώπου, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση ένα πρόσωπο της επιλογής του με την ίδια επαγγελματική ειδικότητα.

  2. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Συμβουλίου Κινηματογραφίας ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του.

  3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Κινηματογραφίας είναι διετής και τα μέλη του μπορούν να επαναδιοριστούν κατά την ίδια διαδικασία. Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του μέχρι τον ορισμό του νέου Συμβουλίου Κινηματογραφίας, πάντως όχι πέραν των έξι μηνών.

  4. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης ή ανάκλησης ενός μέλους του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, ο Υπουργός Πολιτισμού με σχετική του απόφαση διορίζει νέο αναπληρωματικό μέλος. Το νέο οριζόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού μέλος συνεχίζει τη θητεία του μέλους το οποίο αντικατέστησε

  5. Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας είναι το αρμόδιο όργανο που συμβουλεύει τον Υπουργό Πολιτισμού σε θέματα κινηματογραφικής πολιτικής και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  (α) γνωμοδοτεί για τα μέτρα απαραίτητα για την διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης,

  (β) γνωμοδοτεί για τα μέτρα για την προστασία ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας,
  (γ) γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν στην ελληνική κινηματογραφία, στα μέτρα ενίσχυσης και ανάπτυξής της και για τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και συνδράμει την Επιτροπή Κινηματογραφικής Παιδείας στο έργο της.

  (δ) γνωμοδοτεί για την αναπροσαρμογή των ποσοστών του Ειδικού Φόρου,

  (ε) γνωμοδοτεί για τη χάραξη της κινηματογραφικής πολιτικής σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων της κινηματογραφικής τέχνης και εκπροσωπεί τη χώρα, δια του Προέδρου ή κωλυωμένου αυτού, του Αντιπροέδρου του, στα συντονιστικά όργανα των οπτικοακουστικών δράσεων της Ευρωπαικής Ενωσης και του Συμβουλίου της ευρώπης (π.χ. M.E.D.I.A., Eurimages).

  (στ) προτείνει τα ονόματα των (36) βραβευμένων όλων των ειδικοτήτων που θα αποτελέσουν μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τα Κρατικά Κινηματογραφικά Βραβεία Ποιότητας σύμφωνα με την παράγραφο ……. του άρθρου ….. του παρόντος νόμου,

  (ζ) γνωμοδοτεί ύστερα από αίτηση ιδιοκτήτη, για την αναγνώριση συλλογή κινηματογραφικών ταινιών ως ταινιοθήκη σύμφωνα με την παράγραφο ……. του άρθρου ….. του παρόντος νόμου,

  (η) γνωμοδοτεί για τον τρόπο και τους όρους ηθικής και υλικής ενίσχυσης του έργου των κινηματογραφικών λεσχών σύμφωνα με την παράγραφο ……. του άρθρου ….. του παρόντος νόμου,

  (θ) γνωμοδοτεί για την έκδοση και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας αιθουσών και υπαίθριων κινηματογράφων,

  (ι) γνωμοδοτεί για την αναγνώριση των αιθουσών προβολής που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να αναγνωριστούν ως «αίθουσες τέχνες»,

  (ια) γνωμοδοτεί για την έκπτωση του δικαιώματος των πολυκινηματογράφων σύμφωνα με την παράγραφο ……. του άρθρου ….. του παρόντος νόμου,

  (ιβ) καταρτίζει λίστα με τα αναγνωρισμένα Φεστιβάλ, τα οποία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την οποία ανανεώνει ετησίως, με διαδικασία και δικαιολογητικά που δημοσιεύει το Ιανουάριο κάθε έτους καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή αίτησης εντός τακτής προθεσμίας

  (ιγ) εποπτεύει τις Σχολές Κινηματογράφου, κάνει συστάσεις βελτίωσης των συνθηκών και αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών και ακπονεί μελέτες και προτάσεις για την αναβάθμιση της κινηματογραφικής παιδείας στην Ελλάδα, την παρουσία στα σχολεία, κλπ.

  (ιδ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού καθώς και για όσα άλλα θέματα προβλέπονται ρητώς από τον νόμο, και

  (ιε) λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης σε θέματα που ορίζει ο νόμος.

  6. Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη, είτε κατά την κρίση του Υπουργού Πολιτισμού ή του Προέδρου του. Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, στην οποία περιλαμβάνεται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  7. Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του και δέκα (10) τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

  8. Τη λειτουργία και οργάνωση του Συμβουλίου Κινηματογραφίας υποστηρίζει η Διεύθυνση κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις συνεδριάσεις παρίστανται η Διευθύντρια και ένας υπάλληλος της διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, που σε συνεργασία με τον Γραμματέα, μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων, την ανάρτηση των πρακτικών, μελετών, στατιστικών κλπ στο διαδίκτυο και για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία.

  9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  10. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Κινηματογραφίας δεν δικαιούνται οιασδήποτε αντιμισθίας, αμοιβής ή εν γένει αποζημίωσης.

 • 28 Οκτωβρίου 2010, 05:13 | Διονύσης Σαμιώτης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Μεταβατικές διατάξεις

  1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Κινηματογραφίας, δημιουργείται ειδικό μητρώο και καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες χρηματοδότησης των :

  Α. Περιφερειακών Φεστιβάλ.
  Β. Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Σωματείων, Συλλόγων, κλπ
  Γ. Κινηματογραφικών Λεσχών.
  Δ. Επιμορφωτικών προγραμμάτων.
  Ε. Ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας κινηματογραφικών ταινιών
  ΣΤ. Κάθε άλλης πολιτιστικής δραστηριότητας στο χώρο του κινηματογράφου.

  2. Κάθε διάταξη προηγούμενου νόμου που δεν καταργείται ή τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, παραμένει σε ισχύ.

  Έναρξη ισχύος

  Με την επιφύλαξη επιμέρους διατάξεων, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.